Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930 -2000)

(Quanlynhanuoc.vn) Trải qua 70 năm lãnh đạo cách mạng (1930 2000), Đảng ta đã để lại khối văn kiện đồ sộ, phong phú, phản ánh cuộc đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, kiên cường, sáng tạo của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, kết tinh nhiều giá trị lý luận, tư tưởng và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn của Đảng và Nhân dân. Trong đó, nổi bật là những tư liệu về Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến hành thắng lợi các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và bước lên vũ đài chính trị, gánh vác sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kể từ đó, dân tộc ta đã làm nên nhiều chiến công rạng rỡ, viết tiếp trang sử vàng chói lọi trong thời đại mới.

Có Đảng lãnh đạo, sự nghiệp đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Nhân dân ta đã trải qua nhiều bước phát triển, với nhiều hình thức đấu tranh, cả đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao… trong điều kiện của một nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế lạc hậu, để phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, chống lại chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, Đảng ta coi trọng hai phương thức đấu tranh của bạo lực cách mạng, đó là: “khởi nghĩa vũ trang” và “chiến tranh cách mạng”. Trong đó, sử dụng đấu tranh quân sự là hình thức chủ yếu; xây dựng và củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là một nhiệm vụ chiến lược cơ bản của cách mạng. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, lãnh đạo quân sự và quốc phòng là nhiệm vụ cơ bản trong 30 năm (1945 – 1975) của Đảng.

Đường lối quân sự là một bộ phận hữu cơ trong đường lối chính trị, đường lối cách mạng của Đảng ta nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam. Đường lối quân sự của Đảng qua các thời kỳ cách mạng, gồm: khởi nghĩa vũ trang toàn dân để giành chính quyền (1930 – 1945); chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc (1945 – 1975); quốc phòng toàn dân kết hợp với chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc (1945 – 1989); quốc phòng toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1990 – 2000).

Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có nhiều biến đổi to lớn, khó lường, do đó, đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp trong thời đại mới có nhiều diễn biến phức tạp. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục có phát triển vượt bậc và được ứng dụng vào lĩnh vực quân sự. Yêu cầu đối với quân sự, quốc phòng phải tích cực chủ động hội nhập quốc tế để kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “từ sớm, từ xa”.

Cuốn sách: “Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930 2000)” được xuất bản năm 2021 do Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh – Bộ Quốc phòng biên soạn có kết cấu gồm 5 phần, với nội dung là những sự kiện lãnh đạo quân sự và quốc phòng của Đảng ta trong suốt 70 năm:

Phần 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – những nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự;

Phần 2: Cách mạng Tháng tám và kháng chiến chống thực dân Pháp;

Phần 3: Đảng lãnh đạo công cuộc củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân từng bước lên chính quy hiện đại, bảo vệ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước;

Phần 4: Đảng lãnh đạo củng cố quốc phòng, làm nghĩa vụ quốc tế với Nhân dân Cam-pu-chia;

Phần 5: Đảng lãnh đạo củng cố hòa bình, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh quốc gia khi đất nước tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Cuốn sách góp phần giúp cho Đảng ta có thêm cơ sở lịch sử, cơ sở lý luận và thực tiễn để phát huy hiệu lực lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách còn là tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong các nhà trường và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ sau.

Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu cuốn sách tới Quý bạn đọc.

                                                                                       Hoàng Trang
Học viện Hành chính Quốc gia