Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 19/12/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ. Theo đó, Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt; là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính; tham mưu và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng đăng toàn văn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.