Xuất bản 2 cuốn sách Nhà nước đặt hàng

(Quanlynhanuoc.vn) – Bộ Nội vụ phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn “Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn hiện nay” do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ biên và “Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân” do TS Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ biên.

Cuốn sách “Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn hiện nay” với nội dung tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; đánh giá thực trạng thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng hiện nay; kinh nghiệm kiểm soát quyền lực của một số quốc gia trên thế giới, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở Việt Nam hiện nay.

“Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền” là một trong những nhiệm vụ để xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 là phải “Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức”.

Cuốn sách gồm những bài viết của nhiều đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các nhà khoa học đầu ngành…

Cuốn sách “Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân” tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, cải cách nền hành chính Việt Nam, những bài học kinh nghiệm của thế giới và đề xuất một số giải pháp trọng tâm để xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cuốn sách gồm nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín.

Qua đó, góp phần tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, về cải cách hành chính nhà nước, hướng tới xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Theo: tcnn.vn