Giáo dục, rèn luyện đảng viên của tổ chức cơ sở đảng – yếu tố quan trọng để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong việc giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên”1. Do đó, giáo dục, rèn luyện đảng viên của tổ chức cơ sở đảng là góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ảnh: qdnd.vn.
Tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên được giáo dục, rèn luyện, trưởng thành để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, vai trò đặc biệt quan trọng của TCCSĐ đối với việc tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với mọi cán bộ, đảng viên. Người nhấn mạnh: “Mỗi TCCSĐ là hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở”2; và Người còn chỉ rõ: “Thực tế chỗ nào chi bộ tốt, công việc trôi chảy; chỗ nào chi bộ yếu, công việc xộc xệch”3. Thông qua TCCSĐ, đảng viên được tôi luyện về năng lực, phương pháp tác phong công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công. TCCSĐ không chỉ là nơi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trung tâm ở mỗi cơ quan, đơn vị là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, còn là nơi quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đảng viên trở thành cán bộ “vừa hồng”, “vừa chuyên” của Đảng, luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Vì vậy, sự lớn mạnh của TCCSĐ luôn gắn liền với quá trình giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho Quân đội.

Giáo dục, rèn luyện đảng viên là phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua việc quản lý trực tiếp của TCCSĐ, nơi đảng viên sinh hoạt Đảng. Theo đó, TCCSĐ phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện đảng viên về mọi mặt để họ kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn, năng lực công tác, không ngại khó, ngại khổ, nói và làm đúng với Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng; cùng với đó, TCCSĐ thường xuyên quản lý đảng viên, nắm chắc tình hình mọi mặt của đảng viên có những hình thức, biện pháp định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời mọi vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống và công tác.

Giáo dục, rèn luyện đảng viên là một trong những chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ, là nơi cụ thể hóa, thể chế hoá quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đơn vị đến từng đảng viên; cũng là nơi đảng viên thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thực hiện tự phê bình và phê bình, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Giáo dục, quản lý đảng viên của TCCSĐ ở đơn vị là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì với nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý đảng viên thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Nội dung giáo dục, quản lý đảng viên của TCCSĐ ở đơn vị cần tập trung vào: 1) Giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; 2) Quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 3) Đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 4) Yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; 5) Những phong trào, cuộc vận động của phong trào thi đua quyết thắng nhằm giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong thời kỳ mới.

Một số kết quả giáo dục, rèn luyện đảng viên của tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị thời gian qua

Nhận thức rõ tầm quan trọng của TCCSĐ đối với việc giáo dục, rèn luyện đảng viên ở đơn vị; những năm qua, cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, quản lý đảng viên về mọi mặt, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên; vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức, biện pháp giáo dục, quản lý đảng viên, như: phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên ưu tú thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao; biểu dương, khen thưởng đối với đảng viên đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị, chấn chỉnh, nhắc nhở, uốn nắn và xử lý đảng viên chấp hành không nghiêm quy định của Đảng, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị; quản lý chặt chẽ đảng viên trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, thường xuyên bám nắm, theo dõi các hoạt động và các mối quan hệ xã hội của đảng viên, từ đó, có biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả… Do vậy, đội ngũ đảng viên ở đơn vị luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; ở cương vị, chức trách nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Nghị quyết số 21-NQ/TW đánh giá: phần lớn đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong, gương mẫu, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giáo dục, quản lý đảng viên của TCCSĐ ở một số đơn vị còn có hạn chế, như: một số cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì đơn vị có thời điểm chưa chú trọng đến công tác giáo dục, quản lý đảng viên; chưa đổi mới nội dung giáo dục, phương pháp quản lý chưa linh hoạt, sáng tạo; một số đảng viên chưa nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong đóng góp ý kiến xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, vẫn còn đảng viên vi phạm vào những quy định đảng viên không được làm, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị phải xử lý kỷ luật… Đặc biệt, trước mặt trái cơ chế thị trường, một số đảng viên ở đơn vị có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nói và làm trái với Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, ảnh hưởng đến uy tín, bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trong thời gian tới, thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều sự kiện thuận lợi và không thuận lợi ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ đảng viên ở các đơn vị cơ sở. Đó là những thách thức an ninh phi truyền thống, như: biến đổi khí hậu, dịch bệnh, động đất, tranh chấp chủ quyền, biên giới, lãnh thổ, chủ nghĩa khủng bố… vẫn hiện hữu và ngày càng khốc liệt, phức tạp hơn; kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch; mặc dù, tình hình trong nước có nhiều thuận lợi, song còn nhiều thách thức ở phía trước, nhất là tình trạng tham nhũng, tiêu cực ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức, có quyền gây bức xúc trong xã hội, gây thiệt hại lớn ngân sách của Nhà nước, nếu không được kiểm soát, đẩy lùi kịp thời, hiệu quả sẽ làm giảm sút uy tín, niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hoà bình” nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, thực hiện “phi chính trị hoá” Quân đội… Thực tế đó, đặt ra rất cấp bách cho công tác giáo dục, quản lý đảng viên của TCCSĐ để củng cố, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng, đấu tranh phản bác lại luận điệu xuyên tạc, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, là công cụ bạo lực sắc bén, thanh kiếm vững chắc trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Những biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý đảng viên của tổ chức cơ sở đảng để xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay

Một là, TCCSĐ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Quân đội về nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý đảng viên ở đơn vị.

Tuyên truyền, phổ biến những nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, đơn vị về công tác giáo dục, quản lý đảng viên của TCCSĐ có ý nghĩa rất quan trọng về nhận thức và hành động cho đảng viên; trên cơ sở đó, mỗi đảng viên nghiêm túc, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị.

Thông qua sinh hoạt, thực hiện ngày đảng, ngày chính trị văn hoá tinh thần, ngày pháp luật, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị, bí thư chi bộ trực tiếp giới thiệu, phổ biến những văn bản đó đến 100% đảng viên; xây dựng ý thức, thái độ, động cơ, trách nhiệm cao cho mỗi đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, sinh hoạt ở nơi cư trú; tuyên truyền, phổ biến cho đảng viên nắm được tình hình hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng; những thuận lợi, khó khăn của đất nước, Quân đội, đặc biệt là những vi phạm kỷ luật của quân nhân các đơn vị trong toàn quân; qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng đảng viên, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn đơn vị; thường xuyên theo dõi, bám nắm mọi hoạt động của đảng viên, nhất là bộ phận, lực lượng công tác nhỏ lẻ, xa đơn vị, có những biện pháp giáo dục, quản lý phù hợp, hiệu quả. Coi trọng hoạt động tự giáo dục, tự quản lý, tự chịu trách nhiệm về suy nghĩ, hành động của mỗi đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gắn quyền lợi với nghĩa vụ, trách nhiệm của đảng viên trước TCCSĐ.

Hai là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của TCCSĐ đối với công tác giáo dục, quản lý đảng viên.

Nghị quyết số 21-NQ/TW nhấn mạnh: đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp uỷ, bí thư cấp uỷ ở cơ sở, bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Theo đó, cấp uỷ, tổ chức đảng phải căn cứ vào đặc điểm tình hình của đơn vị xác định nội dung, phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết cho phù hợp.

Về nội dung tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề đang đặt ra trong đơn vị, đòi hỏi cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên đồng lòng, nhất trí về nhận thức, hành động; giáo dục, quản lý đảng viên thường xuyên, liên tục, không buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, càng khó khăn, thử thách càng phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với đảng viên; phải làm cho đảng viên hiểu và nắm rõ, tuyệt đối chấp hành những quy định của Đảng, Quân đội, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân đội trong thời gian qua cho đảng viên…

Về phương thức lãnh đạo cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực trong công việc, nhận được sự đồng tình ủng hộ của đảng viên, góp phần giữ vững truyền thống tốt đẹp của đơn vị, như: kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, thuyết phục với mệnh lệnh, hành chính, giữa “xây” và “chống”; phát huy dân chủ, trí tuệ đảng viên trong sinh hoạt, trong đời sống; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đảng viên; xây dựng điển hình tiên tiến trong đảng viên; quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đảng viên khắc phục khuyết điểm, hạn chế về năng lực công tác; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong giáo dục, quản lý đảng viên…

Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, phẩm chất, uy tín của cấp uỷ trong TCCSĐ đối với công tác giáo dục, quản lý đảng viên.

Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, phẩm chất, uy tín của cấp uỷ trong TCCSĐ có vị trí, vai trò đặc biệt đối với việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý đảng viên. Bởi nói đến cấp uỷ là đề cập đến năng lực và phẩm chất, đây là hai yếu tố song hành, không được tách rời nhau.

Để giáo dục, quản lý tốt đảng viên thì cấp uỷ trong TCCSĐ là những đồng chí có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp tác phong công tác khoa học, dân chủ và quyết đoán, có phẩm chất đạo đức, lối sống, có uy tín được đảng viên trong đơn vị kính trọng, tín nhiệm, yêu mến; có kiến thức về chuyên ngành công tác đảng, công tác chính trị và những vấn đề xã hội để hướng dẫn, giải thích cho đảng viên hiểu và nắm rõ; có năng lực dự báo, tầm nhìn xa, trộng rộng để đánh giá, đề ra xu hướng vận động, phát triển của đơn vị trong thời gian tới; trong công việc nắm chắc chức trách, nhiệm vụ được phân công, có kiến thức giải quyết hài hoà các mối quan hệ trong và ngoài đơn vị đem lại những điều thuận lợi nhất trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; nêu cao tinh thần đoàn kết, ổn định, phát triển.

Trong cuộc sống gần gũi, giản dị, chan hoà với đồng chí, đồng đội, không có biểu hiện bè phái, cục bộ, quan liêu, gia trưởng, độc đoán, “ông quan cách mạng”; luôn đề cao tính tập thể đoàn kết trong nội bộ cấp uỷ và trong đảng viên, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên; đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo hướng ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, coi trọng về mặt chất lượng; thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” phương pháp làm việc của cấp uỷ, tổ chức đảng, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Bốn là, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác giáo dục, tự giác quản lý của mỗi đảng viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tính tích cực, chủ động, tự giác giáo dục, tự giác quản lý của đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý đảng viên của TCCSĐ. Tính tích cực, chủ động, tự giác giáo dục, tự giác quản lý của đảng viên được biểu hiện ở việc quán triệt và nhận thức sâu sắc đầy đủ tầm quan trọng của việc chấp hành nghiêm quy định của Đảng, Quân đội và đơn vị ở mọi lúc, mọi nơi.

Mỗi đảng viên dù ở cương vị, chức trách nào đều phải chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội và những quy định của đơn vị, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, càng phải đề cao lòng tự trọng, rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Theo đó, mỗi đảng viên cần thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” điều chỉnh hành vi của mình đúng với quy định của Đảng, Quân đội đã đề ra; xây dựng kế hoạch tự giáo dục, tự quản lý mình nghiêm túc, bổ sung kiến thức đáp ứng với đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ đặt ra; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, vô tư, trong sáng của người cộng sản.

Trong quá trình làm việc, trong đời sống hàng ngày bản thân thấy chỗ nào còn yếu, còn hổng tự giác nghiên cứu, học hỏi thông qua các phương tiện truyền thông, không giấu rốt, tự ti, hoặc kiêu ngạo cộng sản; xây dựng tác phong khiêm tốn, ham học hỏi, cầu tiến bộ, làm việc hết tinh thần, trách nhiệm, tiếp thu, lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng đội để ngày càng tiến bộ, trưởng thành; đặt ra yêu cầu cao cho bản thân ở mọi lúc, mọi nơi, không tự bằng lòng với kết quả hiện có, xây dựng, bồi đắp ý chí quyết tâm, động cơ phấn đấu vươn lên không ngừng, không nghỉ, càng vào thời điểm khó khăn, thử thách càng phải chứng tỏ bản lĩnh, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng; đề ra lộ trình, bước đi trong quá trình tự giáo dục, tự quản lý phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; tránh xa cám dỗ của mặt trái cơ chế thị trường, nhất là tiền tài, địa vị, danh vọng, tệ nạn xã hội; luôn ý thức được sâu sắc nhiệm vụ chính trị của mình, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Đảng nhấn mạnh, cần: tự điều chỉnh bản thân, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi vật chất, tiền tài; tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tệ hại4.

Kết luận

Giáo dục, quản lý đảng viên của TCCSĐ là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng tinh, gọn, mạnh đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Bởi sức mạnh của Quân đội được tạo nên bởi nhiều yếu tố, trong đó đội ngũ đảng viên là nhân tố trung tâm, cơ bản quyết định đến xây dựng Quân đội ta về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Vì vậy, TCCSĐ phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, hoạt động hiệu quả, thật sự là môi trường giáo dục, quản lý nhân văn để đảng viên ngày càng trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ gìn và phát huy “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I. H. NXB  Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr.186.
2. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 8. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr.288.
3. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 13. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr.25.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2012, tr.15 – 16.
Tài liệu tham khảo:
1. Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
2. Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
3. Quy định số 37- QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
4. Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.
5. Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.   
PGS.TS. Phạm Đình Nhịn
ThS. Nguyễn Hoàng Huy
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng