Đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong những năm qua, tỉnh An Giang đã xác định “Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị và xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh” chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, để góp phần hoàn thành các mục tiêu trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Tập thể công chức, viên chức Sở Nội vụ An Giang.

Trong năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ và chủ động triển khai công tác Nội vụ, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra; phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, cơ quan trung ương có liên quan đến lĩnh vực Nội vụ.

Việc phân cấp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang đã góp phần bảo đảm chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với chức năng, thẩm quyền và điều kiện giúp địa phương phát huy tính chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính được thực hiện theo hướng tinh gọn cho thấy tính hiệu lực, hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo; theo đó, một số quy định đã được ban hành phù hợp và kịp thời. Các quy định về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có nhiều đổi mới, thống nhất liên thông với các quy định pháp luật, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đặc biệt, việc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện công tác cán bộ, giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. Công tác xây dựng chính quyền, địa giới hành chính; công tác thanh niên, công tác hội, tổ chức phi chính phủ được quan tâm triển khai.

Tập huấn, bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong năm 2022, UBND tỉnh An Giang đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tỉnh đã triển khai các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Các phong trào đều được tổ chức chặt chẽ, bám sát nội dung, chỉ tiêu thi đua với hình thức đa dạng, phong phú và phát huy đúng vai trò trong việc động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân lao động sáng tạo.

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã từng bước đi vào nề nếp; công tác văn thư, lưu trữ ngày càng khoa học; công tác chỉnh lý tài liệu, số hóa và bàn giao tài liệu luôn thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, … Bên cạnh đó, An Giang cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác Nội vụ tại địa phương. Đồng thời, các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tham mưu tới cấp có thẩm quyền tổ chức triển khai công tác Nội vụ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2022 công tác Nội vụ tỉnh An Giang vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Bước sang năm 2023, UBND tỉnh quyết tâm tháo gỡ vướng mắc, khắc phục khó khăn; từng bước hoàn thiện, đẩy mạnh công tác Nội vụ đạt hiệu quả tối đa. Trong đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ; cho phép các tổ chức hội đặc thù và hội quần chúng cấp tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ khi có đề nghị. Chú trọng tổ chức thi nâng ngạch lên ngạch cán sự; chuyên viên; chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang (sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ); Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II và tương đương, hạng III và tương đương năm 2023 (theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị).

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính của tỉnh; tuyên truyền cải cách hành chính, tập trung hướng dẫn về việc nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Phấn đấu thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các công tác thanh niên, thanh tra, pháp chế trên địa bàn. Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong lĩnh vực Nội vụ năm 2023, thời gian tới, UBND tỉnh An Giang sẽ bám sát các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Nội vụ và những quy định, hướng dẫn về công tác Nội vụ để chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục bám sát, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy định về công tác Nội vụ tại địa phương bảo đảm đồng bộ, đúng với quy định của pháp luật.

Hướng dẫn Hội có tính chất đặc thù thực hiện việc thỏa thuận theo khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV và phù hợp với nguồn tài chính của hội.

Thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, xây dựng và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng giao quyền chủ động cho cơ sở, hướng đến đối tượng là người trực tiếp công tác, lao động, học tập, sản xuất và gắn với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể. Nâng cao công tác khen thưởng, khen thưởng phải gắn liền với kết quả của phong trào thi đua, phải thật sự có tác dụng động viên, lôi cuốn, khuyến khích các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.