Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở trong Binh chủng Pháo binh hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Đề cao trách nhiệm nêu gương là để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đồng thời để nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực, uy tín của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đặc biệt quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, đề cao  tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Binh chủng Pháo binh nói riêng, trong thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã rất chú trọng thực hiện trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tạo nên nét đẹp truyền thống của Quân đội và Binh chủng pháo binh.
Ảnh minh họa. Nguồn: quankhu2.vn.
Đặt vấn đề

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, bởi “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”1 và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”2. Người thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu mỗi CBĐV: “Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý”3.

Để có được những tấm gương sáng cho quần chúng học tập và noi theo, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt ra yêu cầu cao nhưng lại rất gần gũi, sát thực đối với đội ngũ CBĐV, đó là, nêu gương thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm. Trong đó, chủ yếu trên ba mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc: “Tự mình phải: Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng tham muốn về vật chất. Bí mật. Đối với người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người. Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể”4. Nhận thức rõ vai trò, vị trí của trách nhiệm nêu gương (TNNG), Đảng ta đặc biệt quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của CBĐV.

Thực trạng nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở trong Binh chủng Pháo binh hiện nay

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Binh chủng Pháo binh nói riêng, trong thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã rất chú trọng thực hiện TNNG của đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy (CBQLCH) ở đơn vị cơ sở (ĐVCS), góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tạo nên nét đẹp truyền thống của Quân đội và Binh chủng. Tuy nhiên, trước những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường, trong những năm qua, các đơn vị thuộc Binh chủng Pháo binh vẫn còn tồn tại một số CBQLCH thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí vi phạm kỷ luật nghiêm trọng… Do đó, để góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức, TNNG của CBQLCH ở đơn vị trong Binh chủng Pháo binh.

Trong thời gian qua, Binh chủng Pháo binh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc nêu gương của đội ngũ cán bộ ở ĐVCS. Thường vụ Đảng ủy Binh chủng đã xác định các nội dung trọng tâm nêu gương về: tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với cấp ủy chính quyền và Nhân dân; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã cụ thể hóa TNNG vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ và nghị quyết lãnh đạo hằng năm. Trong đó, đã nghiên cứu lựa chọn khâu đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém; đưa nội dung kiểm điểm TNNG vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thành việc làm thường xuyên. Tất cả cán bộ chủ trì ở ĐVCS đăng ký, cam kết nêu gương, được cấp ủy xác nhận, công khai để tập thể đơn vị giám sát và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, bình xét thi đua hằng năm trong Binh chủng.

Đặc biệt, Binh chủng triển khai mô hình CBĐV dìu dắt quần chúng và cấp dưới, nghĩa là đã gắn trách nhiệm của CBĐV với quần chúng. Cấp dưới và chiến sĩ chưa tiến bộ thì cán bộ chủ trì chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nêu gương của cán bộ không chỉ dừng lại ở công tác quản lý mà còn phải huấn luyện bộ đội; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; kết hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương để giáo dục, quản lý bộ đội; quan tâm giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc, tháo gỡ những áp lực về công việc, tâm lý và thành tích để bộ đội yên tâm, phấn khởi, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Binh chủng luôn quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức tốt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ; tổ chức cho học viên, chiến sĩ đóng góp, phê bình CBĐV; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất nêu gương của CBĐV. Từ đó, yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ trì ở cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phát huy cao độ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là khắc phục triệt để yếu kém, khuyết điểm của đơn vị; tích cực học tập, rèn luyện; gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thật sự là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, trong Binh chủng Pháo binh vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm trong việc thực hiện TNNG của đội ngũ CBQLCH ở ĐVCS, đó là: một số CBQLCH ở ĐVCS chưa nhận thức rõ TNNG của mình, tính tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn hạn chế; còn một số ít CBĐV chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa thực sự mẫu mực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cá biệt có đồng chí còn vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật… làm ảnh hưởng lòng tin của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ CBĐV và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Những hạn chế, khuyết điểm trên xuất phát từ nguyên nhân: cấp ủy, chỉ huy ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, TNNG cho đội ngũ CBQLCH; chưa có nhiều chủ trương, biện pháp đột phá về nâng cao nhận thức, TNNG của đội ngũ CBQLCH; thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy, tổ chức chỉ huy ở ĐVCS  có lúc, có nơi còn có biểu hiện hình thức, xuôi chiều; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc phát huy TNNG của CBQLCH ở ĐVCS có lúc, có nơi còn xem nhẹ, chưa thường xuyên, liên tục; việc xử lý vi phạm kỷ luật về thực hiện TNNG của một số CBQLCH ở ĐVCS còn chưa kiên quyết, có biểu hiện bao che, giấu giếm khuyết điểm, chạy theo thành tích; việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện TNNG ở một số ĐVCS chưa thường xuyên, chất lượng còn hạn chế, chưa tạo ra sức lan tỏa để mọi người học tập và làm theo. Vì vậy, cần phải có giải pháp đồng bộ để nâng cao TNNG của CBQLCH ở ĐVCS trong Binh chủng Pháo binh trong giai đoạn hiện nay.

Giải pháp nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở trong Binh chủng Pháo binh

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với việc nâng cao nhận thức, TNNG của CBQLCH ĐVCS.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương cho CBQLCH ở ĐVCS; thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CBĐV suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm chỉnh Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của Đảng, của Quân ủy Trung ương, của Bộ Quốc phòng về TNNG của CBĐV; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ TNNG của CBQLCH ở ĐVCS với phương châm làm từ trên xuống dưới, từ trong cấp ủy, tổ chức đảng ra toàn chi bộ, đảng bộ và đơn vị. Trong thực hiện cần phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”, lấy “xây” là chính.

Hai là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, TNNG của CBQLCH ĐVCS.

Tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, xây dựng cho CBQLCH  ở ĐVCS có phương pháp làm việc khoa học, luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm, nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, có tính tổ chức, tính kỷ luật cao. Nội dung tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cần nhấn mạnh vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng về TNNG của CBQLCH ở ĐVCS; tăng cường quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về trách nhiệm thực hiện nêu gương của CBĐV, có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh mọi mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy tắc, quy định của Quân đội và đơn vị.

Ba là, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, tự giác tu dưỡng, rèn luyện về TNNG của CBQLCH ĐVCS.

Trước hết, mỗi CBQLCH ở ĐVCS phải nhận thức rõ rằng, việc tự tu dưỡng, rèn luyện về TNNG là việc làm cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài. Các nội dung tự tu dưỡng, rèn luyện TNNG của CBQLCH ở ĐVCS cần được đưa vào sinh hoạt trong các tổ chức đảng, sinh hoạt trong cơ quan, đơn vị, sinh hoạt trong các tổ chức quần chúng và trở thành nền nếp hằng tháng, hằng quý, hằng năm theo kế hoạch của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng.

Việc tự tu dưỡng, rèn luyện về TNNG của CBQLCH ở ĐVCS bao giờ cũng gắn liền với cương vị, chức trách và lĩnh vực hoạt động cụ thể. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tích cực, chủ động đẩy mạnh việc nghiên cứu, quán triệt thực tiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên về TNNG; căn cứ vào đặc điểm, tình hình của đơn vị và căn cứ vào vị trí, chức năng của các tổ chức và chức trách, nhiệm vụ của từng CBQLCH đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí về TNNG cho phù hợp.

Đặc biệt, mỗi CBQLCH ở ĐVCS phải nghiêm khắc “tự soi”, “tự sửa”, thường xuyên đối chiếu với những nội dung tự tu dưỡng, rèn luyện về TNNG của bản thân để tự kiểm điểm, tự soi lại mình, tự sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Kết hợp chặt chẽ giữa tự giáo dục, tự rèn luyện về trách nhiệm thực hiện nêu gương của từng CBQLCH ở ĐVCS với sự tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý vi phạm của các cấp ủy đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò của các cấp ủy, tổ chức chỉ huy các cấp ở ĐVCS.

Bốn là, thường xuyên xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về TNNG đối với CBQLCH ĐVCS.

Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến về TNNG đối với CBQLCH ở ĐVCS là giải pháp quan trọng trong thực tiễn nhằm tạo động lực, cổ vũ CBQLCH ở ĐVCS ra sức thi đua học tập, tu dưỡng và rèn luyện.

Để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về TNNG cho CBQLCH ở ĐVCS. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng gương điển hình tiên tiến phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng đơn vị, làm cơ sở để các cá nhân phấn đấu thực hiện, đồng thời giúp cho việc lựa chọn, bình xét, khen thưởng, tôn vinh, đánh giá đúng những cá nhân có thành tích thực hiện tốt TNNG. Chủ động xây dựng kế hoạch, khảo sát, thẩm định, lựa chọn đúng những CBQLCH tiêu biểu, mẫu mực về thực hiện tốt TNNG ở ĐVCS để xây dựng điển hình tiên tiến, tránh hiện tượng làm tràn lan, không có trọng tâm, trọng điểm, không phát huy được vai trò của các điển hình tiên tiến. Trong quá trình xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, không chủ quan, nóng vội.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc nâng cao nhận thức về TNNG của CBQLCH ĐVCS.

Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc nâng cao nhận thức về TNNG của CBQLCH ở ĐVCS nhằm mục đích phát hiện tấm gương CBQLCH tiêu biểu, điển hình tiên tiến về TNNG để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Qua đó, ngăn ngừa những vi phạm của CBQLCH, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, những cách làm hình thức, kém hiệu quả và tháo gỡ những vướng mắc, bất cập.

Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc nâng cao nhận thức, TNNG của CBQLCH ở ĐVCS là trách nhiệm của tổ chức, lực lượng và của CBĐV trong đơn vị, nhưng trước hết thuộc về cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Nội dung kiểm tra, giám sát, đánh giá phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tránh chung chung, dàn trải. Trong đó, cần chú trọng vào việc nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và CBQLCH ở ĐVCS về vị trí, vai trò, sự cần thiết, nội dung, biện pháp để thực hiện tốt TNNG; công tác tuyên truyền, giáo dục, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc nêu gương; công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về trách nhiệm thực hiện nêu gương…

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình; xử lý nghiêm minh những CBQLCH ở ĐVCS suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp, vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật trong Quân đội, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, vi phạm quy chế làm việc, mất đoàn kết nội bộ; quá trình kiểm tra, giám sát phải làm rõ đúng, sai; đánh giá, kết luận phải công tâm, khách quan, chính xác, kịp thời, tránh nể nang, bao che; lấy kết quả kiểm tra, giám sát về trách nhiệm thực hiện nêu gương là một tiêu chí đánh giá, xếp loại, lấy phiếu tín nhiệm, đề bạt, bổ nhiệm, thăng quân hàm, khen thưởng… CBQLCH ở ĐVCS.

Kết luận

Đề cao vai trò nêu gương của CBĐV, nhất là đội ngũ CBQLCH ở ĐVCS là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay. Nâng cao TNNG của đội ngũ CBQLCH ở Binh chủng Pháo binh là một trong những nhân tố quyết định trực tiếp đến chất lượng, uy tín và hiệu quả hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng. Thực hiện tốt các quy định nêu gương không chỉ là trách nhiệm đối với Đảng, mà còn góp phần giáo dục, rèn luyện CBQLCH các cấp trong Quân đội “vừa hồng, vừa chuyên”, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 15. H. NXB Chính trị quốc gia , 2011, tr. 672.
2, 3. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 6 . H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 16, 130.
4. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 2. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 280 – 281.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập 1. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2021.
2. Đảng ủy Binh chủng Pháo binh. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ từ năm 2018 đến nay (lưu hành nội bộ), 2018.
3. Đảng ủy Binh chủng Pháo binh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng Pháo binh lần thứ XIV (nhiệm kì 2020-2025) (lưu hành nội bộ), 2020.
4. Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
5. Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
6. Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
7. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.
Trung tá Phùng Mạnh Hùng
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng