Nâng cao trách nhiệm đội ngũ đảng viên ở tổ chức cơ sở đảng thuộc các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Tổ chức cơ sở đảng thuộc các đảng bộ học viện, trường sĩ quan trong quân đội là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp triển khai đường lối, chủ trương và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở mỗi đơn vị, trong đó đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Do đó, việc nâng cao trách nhiệm đội ngũ đảng viên ở tổ chức cơ sở đảng thuộc các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn.
Đặt vấn đề

Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) ở các đảng bộ học viện (ĐBHV), trường sĩ quan quân đội (TSQQĐ) là một loại hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, được lập ở các cơ quan, khoa, đơn vị thuộc nhà trường quân đội theo Quy định của Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. TCCSĐ đồng thời cũng là nơi trực tiếp lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh.

Đội ngũ đảng viên (ĐNĐV) ở TCCSĐ thuộc các ĐBHV, TSQQĐ là những người trực tiếp liên hệ, làm việc với quần chúng (cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ). ĐNĐV có nhiệm vụ tuyên truyền, động viên và tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, quy định của nhà trường, đơn vị nên họ là những người nắm rõ tình hình mọi mặt của quần chúng cũng như quá trình tổ chức thực hiện các nội dung, chủ trương, biện pháp mà cấp ủy, tổ chức đảng đã xác định. Vì vậy, ĐNĐV thuộc các ĐBHV, TSQQĐ có vai trò quan trọng bảo đảm cho mọi chủ trương, đường lối lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được thực hiện trong thực tiễn.

Thực trạng công tác nâng cao trách nhiệm đội ngũ đảng viên ở tổ chức cơ sở đảng thuộc các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

ĐNĐV ở TCCSĐ thuộc các ĐBHV, TSQQĐ đều có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, hiểu biết đầy đủ, sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. ĐNĐV luôn nhận thức đúng, có trách nhiệm cao trong khắc phục khó khăn, thử thách, tích cực, tự giác, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu vươn lên mọi lúc, mọi nơi, trong mọi điều kiện hoàn cảnh để không ngừng hoàn thiện bản thân.

Mặt khác, ĐNĐV luôn tự giác chấp hành nghiêm nghị quyết của Đảng, luôn đặt mình trong sự quản lý của đơn vị, của người chỉ huy, biến quá trình giáo dục, rèn luyện của cấp ủy, tổ chức đảng thành quá trình tự rèn luyện của bản thân.

Bên cạnh đó, ĐNĐV đều tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, tích cực tự nguyện, tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn hoạt động giáo dục – đào tạo của các học viện, TSQQĐ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao, đa số đảng viên đã quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, tích cực tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên đều xác định tốt thái độ, trách nhiệm, tham gia đóng góp tích cực các chủ trương, biện pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường, cơ quan, đơn vị. Trong đó, việc phát huy tốt trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ là điểm nhấn quan trọng thể hiện ưu điểm của ĐNĐV thuộc các ĐBHV, TSQQĐ thời gian qua.

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ; ý thức tự tu dưỡng, tự học tập, rèn luyện của nhiều đảng viên chưa cao, chưa trở thành cơ chế bắt buộc để đảng viên tự giác thực hiện. Một số cán bộ còn nể nang, chưa thực sự thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; chưa phát huy được vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ; vẫn còn hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, chưa làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, dẫn đến thoái hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật; vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên chưa hiểu hết vị trí, trọng trách  cương vị đảm nhiệm.

Các biểu hiện nêu trên đã ảnh hưởng đến hình ảnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội, đến thanh danh của Đảng, đến hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Điều này là do: một số ĐNĐV chưa có ý thức rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương trước tập thể còn hạn chế nhất định do chưa thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong TCCSĐ; vai trò lãnh đạo, chỉ huy của các TCCSĐ trong đảng bộ học viện, TSQQĐ chưa sâu sát và chưa thường xuyên; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong các TCCSĐ còn kém; công tác kiểm tra, giám sát của các TCCSĐ còn thực hiện qua loa, mang tính hình thức, đối phó. Vì vậy, cần phải có các giải pháp đồng bộ để nâng cao trách nhiệm đội ngũ đảng viên ở TCCSĐ thuộc các đảng bộ học viện, TSQQĐ trong giai đoạn hiện nay.

Giải pháp nâng cao trách nhiệm đội ngũ đảng viên ở tổ chức cơ sở đảng thuộc các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và điều kiện cho phép của nền kinh tế; xây dựng các nhà trường quân đội chính quy, tiên tiến, mẫu mực, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, áp dụng phương pháp dạy, học theo mô hình nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra nhiều vấn đề mới, thì việc nâng cao trách nhiệm ĐNĐV ở các TCCSĐcàng trở nên quan trọng, cấp thiết hiện nay. Theo đó, cần:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐNĐV

Đây là biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho ĐNĐV, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, xây dựng cho mỗi đảng viên phương pháp làm việc khoa học, luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, có tính tổ chức, tính kỷ luật cao, tự giác chấp hành mọi chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, quyết định của tổ chức; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Để thực hiện tốt giải pháp này, TCCSĐ thuộc các ĐBHV, TSQQĐ cần thấy rõ mục đích của côngtác giáo dục, bồi dưỡng là phải làm cho ĐNĐV nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng củaviệc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và trách nhiệm của ĐNĐV; đồng thời, hiểu rõ đây là yêu cầu khách quan, là chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài của sự nghiệp cách mạng nước ta.

Đồng thời, ĐNĐV cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hai là, nâng cao nhận thức trách nhiệm nêu gương của ĐNĐV.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng ta đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đó là một trong những giải pháp cơ bản để xây dựng Ðảng “trong sạch, vững mạnh”. Người cho rằng: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vì vậy, cán bộ, đảng viên cần đề cao tính tự giác thực hành nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thực tiễn, nhất là ở những thời điểm khó khăn, phức tạp. Đồng thời, gắn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, các cuộc vận động; rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên.

Ba là, thực hiện có chất lượng các nội dung công tác quản lý ĐNĐV

Đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở. Do đó, TCCSĐ phải quản lý chặt chẽ cả về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, sở trường trong công tác và các mối quan hệ tại nơi công tác và nơi cư trú của đảng viên; quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên về chế độ sinh hoạt, đóng đảng phí, chuyển sinh hoạt Đảng; tăng cường tính nghiêm minh trong tổ chức sinh hoạt Đảng, gắn với phân công nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi đảng viên.

TCCSĐ kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tâm trạng, thái độ của mỗi đảng viên; duy trì nghiêm các chế độ, nguyên tắc trong tổ chức hoạt động của Đảng; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những đảng viên có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng; coi thường học tập lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng; thực hiện nhiệm vụ quản lý đảng viên về trình độ, năng lực công tác và các quan hệ xã hội.

Cấp ủy cơ sở, chi bộ cần giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của đảng viên; đồng thời, cần nâng cao ý thức tự quản lý của mỗi đảng viên. Ý thức tự quản lý có tính chất quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đảng viên. Vì vậy, cần nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên để đảng viên xứng đáng là chiến sĩ tiên phong cả về lý luận và hành động thực tiễn theo phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Bốn là, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong nhà trường đối với ĐNĐV.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng đối với đảng viên là nội dung rất quan trọng, cần được triển khai, thực hiện nghiêm túc ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, góp phần hình thành tính tự giác thực hành nêu gương trong thực hiện trách nhiệm của ĐNĐV.

Nội dung giám sát, phản biện cần tập trung vào việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, khoa, đơn vị; về phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ gia đình, dòng họ, địa phương; đặc biệt là về thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như đề bạt, bổ nhiệm, sắp xếp, tuyển dụng cán bộ. Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần coi trọng xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch để Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng góp ý cho đảng viên, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên trong đơn vị mình. Những ý kiến phê bình đúng cần tiếp thu, đưa vào nội dung sinh hoạt để đảng viên trong chi bộ biết, có kế hoạch sửa chữa; những góp ý chưa chính xác, những thắc mắc của quần chúng cần được giải thích đầy đủ, kịp thời. Việc giám sát, phản biện xã hội của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để trao đổi thông tin, phát huy dân chủ trong bàn bạc, thảo luận đưa ra phương án xử lý hiệu quả nhất; phải luôn đặt lợi ích của Đảng, của tập thể, đơn vị lên trên lợi ích cá nhân, không được lồng ghép ý kiến chủ quan để bóp méo, thổi phồng sự việc, để quy chụp, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của TCCSĐ, đảng viên.

Năm là, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, bảo đảm  vai trò, trách nhiệm của ĐNĐV.

Tự phê bình và phê bình trong Đảng là nhằm giúp cho mỗi đảng viên nhận ra những khuyết điểm, giúp nhau sửa chữa và khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, qua đó mà tiến bộ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. Vì thế, tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để sửa chữa khuyết điểm, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống lại chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Luôn giữ vững nguyên tắc không để các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội lợi dụng việc phê bình để kích động gây rối nội bộ, phá hoại sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong đơn vị.

TCCSĐ thuộc các ĐBHV, TSQQĐ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của Đảng. Thực hiện tốt phương châm “xây” đi đôi với “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng thì việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm đảng viên mới mang lại hiệu quả, thiết thực.

Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập 1. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021.
2. Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là y viên BChính trị, y viên Ban Bí thư, y viên Ban Chấp hành Trung ương.
3. Quy định số 49-QĐ/TW ngày 22/12/2021 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
4. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên hiện nay. http://tapchiqgtd.vn, ngày 18/10/2021.
5. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. http:// vn, ngày 20/10/2022.
6. Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại dưới ánh sáng của Đảng. http://qdnd.vn, ngày 13/9/2021.
ThS. Trần Bá Tấn
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng