Hiệp hội Nghiên cứu quốc tế về quản lý công (IRSPM)

(Quanlynhanuoc.vn) – Hiệp hội Nghiên cứu quốc tế về quản lý công (IRSPM) bao gồm: các học giả là các nhà nghiên cứu về quản lý công và thực thi chính sách công đến từ nhiều quốc gia khác nhau và được ra đời sau hàng loạt các hội nghị thường niên được tổ chức thành công. Cụ thể, năm 2005, tại Hội nghị lần thứ chín, tổ chức tại Đại học Bocconi (I-ta-li-a), các học giả tham dự đã đề xuất ý tưởng chính thức hóa mạng lưới các nhà nghiên cứu về quản lý công và thành lập IRSPM. Tháng 4/2006, được chấp thuận tại Hội nghị lần thứ mười, tổ chức tại Đại học Glasgow Caledonian (Anh), từ đó đến nay, IRSPM không ngừng phát triển vững mạnh.

Theo Biên bản ghi nhớ với Khoa Quản lý công, Đại học Bern, IRSPM là một tổ chức phi lợi nhuận (Verein) có trụ sở pháp lý tại Schanzeneckstrasse 1, 3001 Bern (Thụy Sĩ), với sứ mệnh là phát triển và hỗ trợ nghiên cứu về quản lý công (QLC) và thực thi chính sách công (TTCSC). Trọng tâm chính của IRSPM là xây dựng một cộng đồng nghiên cứu QLC lớn mạnh.

Ảnh: irspm.org.
Mục tiêu của IRSPM

Thứ nhất, tạo lập và hỗ trợ mạng lưới quốc tế các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực QLC và TTCSC, trong đó chú trọng nghiên cứu đa ngành và liên ngành.

Thứ hai, khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu so sánh và xuyên quốc gia để làm sáng tỏ bản chất của QLC và TTCSC trong bối cảnh quốc tế.

Thứ ba, tổ chức hội thảo thường niên, phổ biến các kết quả nghiên cứu và lý thuyết mới về QLC và TTCSC.

Thứ tư, hỗ trợ đăng tải các kết quả nghiên cứu và lý thuyết mới trên tạp chí chính thức của IRSPM, đó là Tạp chí QLC (Public Management Review), mặt khác, thiết lập các quy trình nghiên cứu, xuất bản khác, như: sách, hội thảo…

Thứ năm, hỗ trợ các nhà nghiên cứu mới và mới nổi, đặc biệt là các nhà nghiên cứu đến từ các quốc gia đang phát triển hoặc tham gia vào cộng đồng nghiên cứu về QLC và TTCSC.

Thứ sáu, chủ động tìm kiếm các liên minh với các hiệp hội khoa học khu vực và quốc tế khác để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của IRSPM.

Cơ cấu tổ chức

IRSPM gồm: Ban điều hành (EB) được bầu và các thành viên cá nhân. Các công việc của IRSPM sẽ được quản lý bởi EB. EB có vai trò định hướng chiến lược phát triển của IRSPM. Do đó, EB sẽ quản lý, kiểm soát và chỉ đạo tất cả các hoạt động của IRSPM, bao gồm việc giải ngân các quỹ, tổ chức các hội nghị quốc tế cũng như xác định và thực hiện các quyết định của Hội đồng.

Chủ tịch IRSPM là người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính về định hướng chiến lược cùng với Ban Chấp hành và cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành giao theo quy định. Mặt khác, Chủ tịch IRSPM là người triệu tập và chủ trì các cuộc họp nhưng cũng có thể ủy quyền khi vắng mặt cho một trong các phó chủ tịch.

EB của IRSPM, bao gồm: trưởng ban; các phó trưởng ban phụ trách khu vực Bắc Mỹ, Đông Âu, Tây Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh, Ốt-xtrây-li-a, Niu Di-lân và Ca-ri-bê; Trưởng Ban Thư ký, Trưởng BanThư ký bầu cử, thủ quỹ, Trưởng Ban Truyền thông; Tổng Biên tập Tạp chí QLC, liên kết 4 thành viên Hội đồng quản lý 4 mảng chính: (1) Cán bộ phát triển hội viên; (2) Quản lý hội nghị quốc tế; (3) Điều phối viên nghiên cứu mới; (4) Điều phối viên giải thưởng hằng năm và 06 thành viên lớn. Tất cả các thành viên EB có nhiệm kỳ hai năm.

EB sẽ họp ít nhất một lần/năm hoặc bất cứ lúc nào. Các phó chủ tịch của từng vùng địa lý có địa điểm làm việc chính tại vùng đó.

IRSPM có thể ra nghị quyết bãi nhiệm bất kỳ thành viên EB nào khỏi chức vụ trước khi nhiệm kỳ của thành viên đó kết thúc; đồng thời, ra nghị quyết chỉ định một người khác giữ chức vụ cho đến khi hết nhiệm kỳ của thành viên bị bãi nhiệm đó.

Tư cách thành viên

Tư cách thành viên của IRSPM bao gồm:

(1) Tất cả các học giả và nhà nghiên cứu về QLC và TTCSC.

(2) Học viên nghiên cứu về QLC và TTCSC.

(3) Các nhà thực hành QLC và TTCSC.

Tư cách thành viên sẽ có hiệu lực 01 năm (từ ngày 01/4 năm trước và kết thúc vào ngày 31/3 năm sau) sẽ được gia hạn hằng năm.

Mỗi thành viên của IRSPM thuộc các nhóm sẽ có một phiếu bầu tại cuộc họp thường niên hoặc tại bất kỳ cuộc họp bất thường nào. Các thành viên có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử các quan chức của IRSPM.

Đơn đăng ký làm thành viên trong IRSPM phải được nộp bằng văn bản theo mẫu mà ban điều hành quy định vào từng thời điểm nhất định trong năm.

Tư cách thành viên được gia hạn hằng năm. Tất cả các thành viên của IRSPM đều phải đóng phí thành viên hằng năm (tính theo năm dương lịch). Khoản phí này sẽ được cố định, tùy từng thời điểm, theo nghị quyết của EB và được thông qua cuộc họp thường niên bởi đa số thành viên của IRSPM tham dự cuộc họp này.

Công tác xuất bản và Tạp chí Quản lý công

IRSPM xuất bản các bản tin, Kỷ yếu Hội nghị, kết quả nghiên cứu của các thành viên, tài liệu làm việc, tài liệu chuyên khảo và bất kỳ tài liệu liên quan nào khác theo thời gian được EB phê duyệt theo chính sách và quy định của IRSPM.

Tạp chí QLC (PMR) là tạp chí chuyên môn, chuyên khảo chính thức của IRSPM. PMR là một thực thể pháp lý, tài chính và độc lập với IRSPM. Tuy nhiên, IRSPM chỉ định một thành viên Hội đồng chuyên trách trong Ban Biên tập của Tạp chí và người đó là thành viên của EB.

PMR là một tạp chí nổi tiếng quốc tế với mục tiêu cùng nhau tìm hiểu, học hỏi và rút ra các bài học từ sự phát triển của QLC trên toàn thế giới thay vì chỉ tập trung vào một lĩnh vực cụ thể. PMR khuyến khích các bài báo nghiên cứu so sánh xuyên quốc gia, đồng thời, thúc đẩy các tác phẩm mang tính liên ngành được thiết kế và đặt ở vị trí duy nhất để cung cấp những thông tin quan trọng về sự phát triển của QLC trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, Bắc Mỹ và vành đai Thái Bình Dương, trong đó tập trung vào các vấn đề chính sau:

(1) Hoạch định và thực thi chính sách xã hội ở nhà nước đa nguyên.

(2) Mối quan hệ liên ngành (chính phủ phi lợi nhuận vì lợi nhuận).

(3) Đánh giá và phản biện về mô hình “Quản lý công mới”.

(4) Các thể chế và quy trình quản trị.

(5) Toàn cầu hóa và hội tụ trong QLC.

(6) Cải cách nhà nước và cải cách cơ cấu và quản lý hoạt động, chiến lược của các tổ chức dịch vụ công, bao gồm hợp đồng, tiếp thị và quản lý chiến lược.

Tạp chí có điểm trích dẫn là 4,221 (năm 2019). Các thành viên IRSPM hiện tại có thể đăng ký quyền truy cập trực tuyến đầy đủ vào PMR với mức giá thấp £25 mỗi năm. Mặt khác, cũng có thể chọn đăng ký PMR như một phần của gói Tạp chí QLC với phí đăng ký £35 mỗi năm (bao gồm: Tạp chí Hành chính công Quốc tế, Tạp chí QLC quốc tế, Tạp chí Tiền công và Quản lý; Tạp chí Quản lý và Đánh giá sự thực thi công vụ).

Tài liệu tham khảo:
1. IRSPM. https://www.irspm.org/news
ThS. Đỗ Hoàng Mai
Học viện Hành chính Quốc gia