Hồ Chí Minh – Con người của lịch sử và làm nên lịch sử

(Quanlynhanuoc.vn) – Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của dân tộc và nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam, kết tinh những giá trị cao quý của dân tộc và thời đại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cộng sản kiên trung, mẫu mực, một chiến sĩ quốc tế trong sáng, một nhà yêu nước vĩ đại. Người không chỉ là tấm gương sáng về đạo đức thanh cao mà còn là con người “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cuốn sách Hồ Chí Minh Con người của lịch sử và làm nên lịch sử do đồng chí Đỗ Hoàng Linh – Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch biên soạn, trình bày một cách hệ thống diễn biến lịch sử, những sự kiện quan trọng trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc và đấu tranh thống nhất Tổ quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến năm 1969.

Nội dung cuốn sách cập nhật những tài liệu mới nhất đã được xác minh về quãng đời hoạt động cách mạng sôi động của Bác. Qua đó, một lần lần nữa khẳng định những cống hiến lớn lao của Người đối với Đảng, với Tổ quốc và phong trào cách mạng thế giới, đồng thời cũng làm nổi bật hình tượng người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, chiến sĩ cộng sản lỗi lạc.

Sách do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, tháng 3/2023. Tạp chí trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thùy Dương