Bài báo khoa học đăng trên các ẩn phẩm của Tạp chí Quản lý nhà nước được định danh số quốc tế – DOI

(Quanlynhanuoc.vn) – Từ tháng 5/2023, Tạp chí Quản lý nhà nước thực hiện định danh tài liệu số DOI cho các bài báo khoa học được xuất bản từ năm 2020 trên tạp chí in tiếng Việt và từ năm 2021 trên tạp chí tiếng Anh (DOI: 10.59394). Mỗi bài báo sẽ có 1 chỉ số DOI duy nhất và được lập chỉ mục trong hệ thống quốc tế Crossref (https://www.crossref.org).

Mã định danh tài liệu số DOI (Digital Object Identifier) được coi là một số chứng minh vĩnh cửu (permalink) cho một tập tin trên internet. Hệ thống DOI là một quy trình đổi hướng các trang mạng nhờ sự quản lý tập trung (và mỗi mã DOI chỉ gắn với một tập tin duy nhất) nên nếu địa chỉ mạng của tập tin thay đổi, người truy cập bằng DOI vẫn được đổi hướng tự động đến địa chỉ mới.

Nhờ có đặc điểm trên, DOI đã và đang được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới để nhận diện các bài báo, báo cáo nghiên cứu, sách, các chương của sách, kỷ yếu hội thảo, luận án, luận văn, working papers và các tài liệu khoa học khác. Các công trình nghiên cứu có chỉ số DOI sẽ cho phép người dùng tìm kiếm, trích dẫn, kết nối và đánh giá các công trình nghiên cứu, giúp cho việc tìm kiếm các dữ liệu, ấn phẩm nhanh chóng hơn. DOI trở thành một chuẩn mực của hoạt động tạp chí khoa học trên thế giới hiện nay. Do đó, hầu hết các tạp chí quốc tế và nhiều tạp chí trong nước đã và đang đăng ký để có được chỉ số DOI.

 

Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng thông tin tới các nhà khoa học, cộng tác viên, bạn đọc.