Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) – Giáo dục đại học ở nước ta đang đứng trước nhiều thách thức to lớn: về phương pháp quản lý, chất lượng đào tạo Vì vậy, giáo dục đại học cần có sự đổi mới cơ bản và toàn diện trên tất cả các mặt. Trong đó, xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên được xem là giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học trước bối cảnh mới, trong đó có Đại học Bách khoa Hà Nội.
Các tân giáo sư, phó giáo sư năm 2022 của Đại học Bách khoa Hà Nội chụp ảnh cùng lãnh đạo nhà trường (Nguồn: https://hust.edu.vn).

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là một trong những quốc sách hàng đầu. Điều 63 Hiến pháp năm 2013, khẳng định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục;… phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp…”.

Kế thừa và phát triển quan điểm của Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Gắn kết chặt chẽ giáo dục và đào tạo với nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới; hình thành các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, các nhóm đổi mới sáng tạo mạnh. Cùng với đề cao vị trí, vai trò và trách nhiệm xã hội, cần đổi mới mạnh mẽ chính sách đãi ngộ, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt;… Phấn đấu đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về giáo dục và đào tạo ở khu vực, bắt kịp với trình độ tiên tiến của thế giới, tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế”.

Bối cảnh và yêu cầu phát triển đội ngũ giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 02/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1512/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo Quyết định số 1512/QĐ-TTg, Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo,thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội theo quy định của Luật Giáo dục đại học (GDĐH) năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH năm 2018 và các văn bản có liên quan. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hơn 66 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và xu hướng phát triển của GDĐH thế giới.

Sự chuyển đổi này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn trọng, là sự kế thừa những kết quả và kinh nghiệm của quá trình thực hiện tự chủ suốt thời gian dài của Đại học Bách khoa Hà Nội, được thực hiện với tinh thần quyết liệt, bảo đảm sự phát triển đúng với định hướng, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Nhà trường qua nhiều thế hệ.

Với phương châm: “Nhà trường làm nền tảng – Người thầy là chủ thể, là động lực phát triển – Người học là trung tâm”, Đại học Bách khoa Hà Nội có môi trường làm việc quốc tế hóa, nơi hội tụ và phát triển tài năng, thu hút sinh viên ưu tú, học giả xuất sắc trong nước và quốc tế đến học tập, nghiên cứu và làm việc. Đại học Bách khoa Hà Nội được xem như một trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ xuất sắc của khu vực, tác động quan trọng vào phát triển kinh tế tri thức và góp phần gìn giữ hòa bình đất nước, tiên phong trong hệ thống GDĐH Việt Nam về xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình đào tạo chia sẻ trên nền tảng chuyển đổi số hiện đại.

Với vị thế và tầm nhìn chiến lược, Đại học Bách khoa Hà Nội chú trọng đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên, trong đó cần:

Thứ nhất, phát triển đội ngũ giảng viên nhằm thực hiện định hướng, tầm nhìn, chiến lược và quy hoạch phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội, phát triển cần gắn với sự kế thừa các nhiệm kỳ lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Nhà trường.

Thứ hai, phát triển đội ngũ giảng viên bảođảm mô hình tổ chức của Đại học Bách khoa Hà Nội theo đúng quy định của Quyết định số 1512/QĐ-TTg.

Thứ ba, bảo đảm các quyền tự chủ khi chuyển sang mô hình Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thứ tư, việc chuyển đổi thành tên Đại học Bách khoa Hà Nội là thực hiện chủ trương của Chính phủ, phù hợp với định hướng chiến lược và quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH hiện nay, theo xu hướng phát triển của thế giới, do đó, đội ngũ giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội có nhiều cơ hội được ưu tiên đầu tư phát triển các tiêu chí của giáo dục, thực hiện được sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt hệ thống GDĐH Việt Nam.

Thứ năm, phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu tổ chức lại các đơn vị chuyên môn của Đại học Bách khoa Hà Nội theo xu hướng tích hợp liên ngành, liên lĩnh vực và mô hình tổ chức bám sát xu hướng chuyển đổi số của ngành, của quốc gia và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xác định Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong top của hệ thống giáo dục và đào tạo đại học tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trước các yêu cầu nêu trên, công tác phát triển đội ngũ giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội thời gian qua còn một số hạn chế nhất định.Đó là:số lượng giảng viên vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu so với sự bùng nổ mạnh mẽ của quy mô đào tạo đại học, sau đại học. Nhiều giảng viên phải giảng dạy số giờ gấp nhiều lần so với quy định giờ chuẩn, dẫn đến tình trạng quá tải giờ giảng khiến cho nhiều giảng viên không có thời gian cập nhật thường xuyên kiến thức, làm cho chất lượng giảng dạy không cao, nội dung bài giảng thiếu phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn.

Tại một số đơn vị chuyên môn chưa bảo đảm cân đối, hài hòa giữa số lượng giảng viên thỉnh giảng với giảng viên cơ hữu, khiến cho các đơn vị chuyên môn khó chủ động thực hiện kế hoạch đề ra, mặt khác cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo do giảng viên thỉnh giảng ít có điều kiện tham gia sinh hoạt chuyên môn và không có nhiều thời gian tập trung nghiên cứu khoa học. Một bộ phận giảng viên chưa thực sự say mê nghiên cứu khoa học, chất lượng nội dung một số đề tài nghiên cứu khoa học chưa cao, thiếu tính thực tiễn và khả năng ứng dụng… Những yêu cầu và thực trạng này đòi hỏi cần có những giải pháp phù hợp nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong thời gian tới

Một là, về cơ chế, chính sách chung.

Cơ chế, chính sách chung của Nhà nước về phát triển GDĐH và xây dựng đội ngũ giảng viên là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai các chính sách cụ thể về xây dựng đội ngũ giảng viên. Do đó, cần ban hành các cơ chế, chính sách chung xây dựng đội ngũ giảng viên, cụ thể là:

(1) Hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các trường đại học. Vấn đề tự chủ đại học đã được Chính phủ cụ thể hóa tại Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP, trong đó nêu rõ: chuyển các cơ sở GDĐH công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, có pháp nhân đầy đủ, có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về đào tạo, nghiên cứu, tổ chức, nhân sự và tài chính. Xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước đối với các cơ sở GDĐH công lập. Điều 32 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH năm 2018 đã quy định cụ thể hơn về quyền tự chủ của cơ sở GDĐH: “Quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự bao gồm ban hành và tổ chức thực hiện quy định nội bộ về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, danh mục, tiêu chuẩn, chế độ của từng vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc đối với giảng viên, viên chức và người lao động khác, quyết định nhân sự quản trị, quản lý trong cơ sở GDĐH phù hợp với quy định của pháp luật”. Vấn đề đặt ra ở đây là “phù hợp với quy định của pháp luật” là những quy định pháp luật nào? Do đó, để quyền này thực sự đi vào cuộc sống, Chính phủ cần nhanh chóng ban hành hướng dẫn chi tiết những nội dung này để các trường đại học triển khai thực hiện thống nhất và có hiệu quả.

(2) Về ĐTBD đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên trình độ tiến sỹ đào tạo ở những nước có nền GDĐH phát triển, là nội dung được Chính phủ đặc biệt quan tâm, cần coi đây là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nâng tầm các trường đại học Việt Nam. Theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở GDĐH đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030. Mục tiêu của Đề án là đào tạo tiến sỹđạt khoảng 10% giảng viên đại học, trong đó 7% giảng viên được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài; 3% giảng viên được đàotạo trong nước và phối hợp giữa các trường đại học tại Việt Nam với các trường đại học nước ngoài. Để đạt được kết quả theo mục tiêu đề ra, Đại học Bách khoa Hà Nội cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước vào việc cử giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đi ĐTBD ở các trường đại học có uy tín ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

(3) Xây dựng quy định chế độ làm việc của giảng viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ sở GDĐH. Tuy nhiên quá trình thực hiện cho thấy nhiều trường vận dụng quy định theo các khác nhau; có trường lấy giờ giảng dạy bù cho giờ nghiên cứu khoa học, nhưng không cho giảng viên lấy giờ nghiên cứu khoa học bù cho giờ giảng dạy. Mặt khác, khi thực hiện quyền tự chủ theo Quyết định số 1512/QĐ-TTg, các cơ sở GDĐH nói chung và Đại học Bách khoa Hà Nội nói riêng cần kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn việc xác định định mức làm việc của giảng viên phù hợp với năng lực, vị trí việc làm.

(4) Về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi, xét thăng hạng, phong chức danh khoa học. Nội dung này cũng được các bộ, ngành liên quan ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, là cơ sở pháp lý quan trọng để chuẩn hóa đội ngũ giảng viên các trường đại học nói chung, Đại học Bách khoa Hà Nội nói riêng. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay, cơ quan có thẩm quyền cần sớm sửa đổi quy định về tiêu chuẩn ngoại ngữ của giảng viên theo chuẩn quốc tế; nâng chuẩn trình độ đào tạo của giảng viên hạng III lên trình độ thạc sỹ để phù hợp với Luật GDĐH sửa đổi, bổ sung năm 2018.

(5) Xây dựng quy định đạo đức nhà giáo. Đạo đức nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về các nhóm: phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; lối sống, tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo…và được áp dụng chung cho tất cả các nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Do đó, cần sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ hơn và có điều khoản quy định riêng về đạo đức nghề nghiệp cho giảng viên các trường đại học.

(6) Về chế độ lương, phụ cấp của giảng viên. Cần quán triệt quan điểm của Đảng về lương giáo viên đã được nêu ra từ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 2 (khóa VIII), đó là “lương giáo viên được xếp cao nhấttrong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp” và có thêm chế độ độ phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng. Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu để tham mưu cho Chính phủ xây dựng chế độ lương và phụ cấp cho giảng viên một cách hợp lý, bảo đảm đời sống ở mức khá trở lên.

(7) Về khen thưởng, tôn vinh đội ngũ giảng viên. Việc kịp thời khen thưởng, tôn vinh nhà giáo là một động lực quan trọng để nhà giáo lao động, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Trên cơ sở quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngành Giáo dục và đào tạo đã ban hành văn bản cụ thể hóa với đội ngũ viên chức của ngành, trong đó có đội ngũ giảng viên đại học. Sự cụ thể hóa này tạo điều kiện thuận lợi trong việc xét thi đua, khen thưởng của các cơ sở GDĐH, đồng thời các danh hiệu thi đua, khen thưởng là động lực để các giảng viên tự phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện. Song thời gian tới nên quy định danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng hằng năm (quy định hiện tại là xét tặng 3 năm/1lần).

(8) Xây dựng dự báo và quy hoạch về số lượng giảng viên trên cơ sở tính toán được quy mô đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội trong 5 – 10 năm tới về số lượng sinh viên, về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu loại hình và trình độ đào tạo; căn cứ vào nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy của từng ngành học, việc tổ chức quá trình dạy học (lý thuyết, thực hành, thực tập) ở trong và ngoài trường, quy mô tổ chức lớp học của từng môn học để xác định khối lượng giảng dạy của bộ môn; căn cứ vào chế độ làm việc, định mức giờ chuẩn của từng chức danh giảng viên, tỷ lệ giảng viên đi học, để xác định số lượng giảng viên cần thiết hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên.

(9) Xây dựng dự báo và quy hoạch về chất lượng đội ngũ giảng viên của Đại học Bách khoa Hà Nội trong khoảng 5 – 10 năm tới để đáp ứng quy mô đào tạo, cơ cấu ngành đào tạo và các loại hình, các trình độ đào tạo. Yêu cầu quan trọng nhất về chất lượng đội ngũ giảng viên là phải toàn diện. Trên cơ sở chất lượng đội ngũ giảng viên hiện có và mục tiêu phấn đấu, Đại học Bách khoa Hà Nội cần xác định, xây dựng các kế hoạch về nguồn tuyển, về ĐTBD để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên trong từng năm. Đối với đội ngũ giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội hiện nay, về chất lượng cần chú ý nhiều mặt, trong đó chú ý nâng cao tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ, xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế ở một số lĩnh vực, đơn vị.

(10) Xây dựng cơ cấu đội ngũ giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội bảo đảm hợp lý, cân đối, đáp ứng yêu cầu đào tạo và phát triển Nhà trường. Cần tăng dần số lượng giảng viên có trình độ tiến sỹ, thúc đẩy giảng viên tham gia xét chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư. Tăng cường cử giảng viên đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài để đến năm 2025, tất cả giảng viên của Đại học Bách khoa Hà Nội đều đạt chuẩn trình độ thạc sỹ trở lên. Đến năm 2035, bảo đảm 75% giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội đạt trình độ tiến sỹ. Về độ tuổi, đảm bảo cân đối, hợp lý ba độ tuổi, chú trọng quy hoạch đội ngũ giảng viên độ tuổi dưới 40, bởi đây là lực lượng đông đảo nhất  hiện nay và cũng là trụ cột xây dựng, phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội trong từ 5 – 10 năm tới.

Bên cạnh đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cần tập trung xây dựng quy trình tuyển dụng và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Quy trình, chính sách phải được triển khai một cách quyết liệt, có lộ trình. Cần có chính sách thu hút những cán bộ khoa học, cán bộ chuyên ngành, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các trường, viện nghiên cứu tham gia công tác đào tạo với tư cách là giảng viên kiêm nhiệm; tổ chức, quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm tham gia công tác giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Giữ chân những giảng đến tuổi nghỉ hưu, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực mũi nhọn, trọng dụng, phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên đầu ngành, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia ở các viện nghiên cứu, chú ý đến cựu sinh viên, trí thức Việt kiều yêu nước, tâm huyết với các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hai là, phát triển về chất lượng.

Chất lượng đội ngũ giảng viên quyết định chất lượng công tác đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội. Phát triển về chất lượng đội ngũ giảng viên phải được thể hiện ở cả đức và tài. Đức bao hàm cả phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, nhận thức tư tưởng, tác phong công tác, lề lối làm việc. Tài là năng lực chuyên môn, bao hàm tri thức, kỹ năng, phương pháp. Xây dựng đội ngũ giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nộicầnchú trọng toàn diện các mặt, đòi hỏi Nhà trường phải có kế hoạch tuyển chọn, ĐTBD, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên nhằm đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các quy định của Nhà trường.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định để bảo đảm chất lượng đội ngũ giảng viên được thể hiện ở các mặt sau: (1) Việc thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp; (2) Sự đáp ứng so các tiêu chuẩn về trình độ ĐTBD; (3) Sự đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; (4) Sự đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp. Chất lượng của đội ngũ giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội chịu sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau, từ chủ quan như năng lực, trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy, kỹ năng sư phạm, phẩm chất đạo đức, ý chí phấn đấu vươn lên của từng cá nhân cho đến các điều kiện, yếu tố khách quan như điều kiện, môi trường làm việc, công tác tuyển dụng, ĐTBD, quản lý, sử dụng cũng như các chế độ, chính sách ưu đãi và cơ chế kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật.

Năng lực ngoại ngữ, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế cũng là nội dung cần đượcquan tâm và chú trọng trong phát triển chất lượng đội ngũ giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội thời gian tới. Đồng thời, cần quan tâm phát triển hơn nữa số giảng viên có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ để đáp ứng tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Ba là, phát triển về số lượng, cơ cấu.

Mặc dù chất lượng đội ngũ giảng viên là yếu tố quyết định chất lượng GDĐH, tuy nhiên,cần phải chú ý đến số lượng, vì số lượng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng viên. Đội ngũ giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội hiện cũng đang có tình trạng mất cân đối, bất hợp lý về cơ cấu ngành nghề và cơ cấu đào tạo. Trong đó cần tập trung vào hoàn thiện cơ cấu giảng viên của các lĩnh vực mũi nhọn, như Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Toán tin, Cơ khí – Hàng không – Chế tạo, Hóa – Sinh học – Thực phẩm, Vật liệu,… để khẳng định vị trí hàng đầu về lĩnh vực GDĐH tại Việt Nam của Đại học Bách khoa Hà Nội, thực hiện tầm nhìn trở thành một đại học nghiên cứu ngang tầm khu vực, lấy kỹ thuật công nghệ làm nòng cốt như đã đề ra. Mặt khác, Đại học Bách khoa Hà Nội cần ban hành văn bản sửa đổi chính sách tạo động lực để giữ chân những giảng viên chất lượng cao đang làm việc tại Nhà trường.

Trong công tác ĐTBD đội ngũ giảng viên cần tập trung vào thực hiện mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ đáp ứng yêu cầu và mục tiêu là đến năm 2025, 100% giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội đạt chuẩn theo Quyết định số 1512/QĐ-TTg. Có cơ chế tạo động lực cho giảng viên bằng sự động viên, khích lệ về tinh thần, vật chất, đồng thời có quy hoạch bắt buộc giảng viên, nhất là giảng viên trẻ phải đi đào tạo tiến sỹ tại các trường đại học có uy tín của nước ngoài đối với một số ngành mũi nhọn.

Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.
2. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Các văn bản tham mưu về công tác tổ chức và cán bộ từ năm 2007 – 2022 của Phòng Tổ chức cán bộ.
3. Chiến lược phát triển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2017 – 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 245/QĐ-ĐHBK-HCTH ngày 15/02/2017).
4. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, II. H. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật. 2021.
5. Hiến pháp năm 2013.
6. Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
7. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.
8. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
9. Nghị quyết số 85-NQ/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ngày 07/12/2020 về chuyển đổi mô hình tổ chức, xây dựng hình mẫu Đại học Bách khoa Hà Nội tự chủ và hiện đại.
10. Quyết định số 1512/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.
Bùi Thị Thu Hương
Đại học Bách khoa Hà Nội