Tác động phân hóa giàu nghèo đến bản lĩnh chính trị của sĩ quan cấp phân đội ở Học viện Phòng không – Không quân hiện nay      

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hiện tượng phân hóa giàu nghèo đã dần trở nên phổ biến và có ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội nói chung và có những tác động nhất định đến bản lĩnh chính trị của học viên ở Học viện Phòng không – Không quân nói riêng. Bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục tác động tiêu cực của phân hóa giàu nghèo đến bản lĩnh chính trị của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Học viện Phòng không – Không quân hiện nay.
Ảnh minh họa (qdnd.vn).

1. Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Chênh lệch giàu – nghèo còn lớn; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai”1; do đó, khoảng cách phát triển giữa các địa phương, vùng, miền vẫn còn khá lớn và “Chênh lệch giàu – nghèo có xu hướng gia tăng”2. Để khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tình trạng này, trước tiên cần phải có những giải pháp đồng bộ để giảm nghèo đa chiều, bền vững, trong đó cần “Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, phát triển mạnh tầng lớp trung lưu gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội”3, chú trọng đến “Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích giữa các giai tầng trong xã hội. Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”4.

Phân hóa giàu nghèo là một hiện tượng xã hội khách quan đã và đang tác động đến các nhóm xã hội, các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội và các quan hệ xã hội. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ cho các bộ, ngành, chính quyền các cấp trong công tác quản lý xã hội nhằm ổn định tình hình đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Học viên được đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Học viện Phòng không – Không quân (sau đây viết là Học viện) là những thanh niên, học sinh, quân nhân được tuyển chọn chặt chẽ cả về tiêu chuẩn chính trị và trình độ học vấn, có tuổi đời từ đủ 18 và được trúng tuyển vào Học viện, khi tốt nghiệp ra trường được phong quân hàm sĩ quan phòng không – không quân. Do vậy, việc giáo dục lý tưởng sống và trau dồi đạo đức, nhân cách cho thanh niên nói chung, học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Học viện luôn là vấn đề hàng đầu quan trọng. Đây là trách nhiệm không những của các chủ thể mà bản thân thanh niên cũng rất cần phải tự ý thức được điều hệ trọng đó.

Thực tế trong những năm gần đây, đội ngũ học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Học viện đã tích cực, nhận thức rõ về chính trị, thái độ và niềm tin chính trị khá vững vàng, có trách nhiệm trong thực hiện chức trách, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tuy vậy, vẫn còn có một số học viên, do bản lĩnh chính trị chưa thật vững vàng, nhãn quan chính trị – xã hội chưa thật sâu sắc, trước tác động mặt trái của kinh tế thị trường, mặt tiêu cực của xu thế phân hoá giàu nghèo, đã có những biểu hiện tiêu cực, bức xúc về tư tưởng và tình cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm, còn thiếu ý chí vươn lên,… làm ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

3. Để khắc phục những tác động tiêu cực của phân hóa giàu nghèo đến bản lĩnh chính trị của các học viên sĩ quan cấp phân đội của Học viện, đòi hỏi các cấp cần triển khai đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, phải kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị để ngăn chặn tác động của phân hóa giàu nghèo đến bản lĩnh chính trị của học viên ở Học viện.

Yêu cầu này thực chất là đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ hai mặt “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính trong việc ngăn chặn tác động của phân hóa giàu nghèo đến bản lĩnh chính trị  của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Học viện hiện nay.

Từ sự ảnh hưởng của các hiện tượng tiêu cực khác, ảnh hưởng của phân hóa giàu nghèo đến bản lĩnh chính trị của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội chỉ bị hạn chế, đẩy lùi và khắc phục có hiệu quả khi mỗi học viên xây dựng được bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa cho họ. Cần phải làm cho cái tốt trong mỗi học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội phát triển để không bị ảnh hưởng hay đẩy lùi dần cái xấu. Nơi nào, lúc nào mà cái tốt, cái đẹp không được quan tâm xây dựng thì nơi đó, lúc đó cái xấu có điều kiện nảy sinh, tồn tại và phát triển. Một khi những giá trị văn hóa, lối sống mới trở thành nhu cầu tự thân của quá trình học tập, rèn luyện của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội thì tất yếu những ảnh hưởng của phân hóa giàu nghèo cũng từng bước được khắc phục.

Hai là, phát huy vai trò của các lực lượng có liên quan để khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của phân hóa giàu nghèo đến bản lĩnh chính trị của học viên.

Để khắc phục và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của phân hóa giàu nghèo đến bản lĩnh chính trị của học viên cần huy động sự tham gia cũng như trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, mọi người, trước hết là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Học viện. Mặt khác, bồi dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Học viện là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài. Vì vậy, phải phát huy vai trò  của các tổ chức, các lực lượng cùng hướng vào giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội  theo chức trách và quyền hạn của mình. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: tổ chức đảng, trường học, đoàn thanh niên, gia đình, bạn bè…, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị trong sinh hoạt, học tập và công tác cho các thành viên.

Mỗi học viên luôn phải phát huy tính tích cực, tự giác trong tự giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị và đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện ảnh hưởng phân hóa giàu nghèo đối với mình. Yêu cầu này đòi hỏi người lãnh đạo, chỉ huy trên cơ sở  quyền hạn, chức trách của mình cần phải đề ra chủ trương  biện pháp lãnh đạo đúng đắn, có kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch cụ thể thiết thực, hướng tới xây dựng bản lĩnh chính trị cho học viên.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho học viên về đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước.

Trong sự nghiệp đào tạo học viên để tạo nguồn kế cận đáp ứng nhu cầu và lợi ích của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước và quân đội ta luôn quan tâm đến việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đó là những định hướng lớn quyết định sinh mệnh, bản chất của chế độ xã hội của đất nước và thước đo sự kiểm chứng vận dụng sáng tạo các nguyên lý, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin vào tình hình thực tế của nước ta. Mặt khác, quan điểm, đường lối, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước luôn luôn có sự bổ sung, phát triển cho phù hợp với sự vận động biến đổi trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong điều kiện chủ nghĩa đế quốc, cùng các thế lực thù địch luôn luôn sử dụng nhiều âm mưu, thủ đoạn, tìm mọi cách để xuyên tạc và nói xấu quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm kích động chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân lao động. Vì vậy, đây là nội dung quan trọng cấu thành bản lĩnh chính trị, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội. Nếu học viên không quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm phát triển kinh tế – xã hội của Đảng trong giai đoạn hiện nay thì khó có thể có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao phó và không bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, bảo đảm chế độ, chính sách và chăm lo đời sống cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, của quân đội, của đơn vị đối với học viên của Học viện là giải pháp quan trọng để khích lệ nhu cầu hoạt động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực và an tâm cống hiến lâu dài của họ hiện nay. Chế độ đối với cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội được hoàn thiện, thực hiện đúng đắn, phản ánh đúng tính chất lao động đặc biệt, mức độ cống hiến thì họ mới an tâm với “nghề binh nghiệp” và hạn chế được tác động tiêu cực của phân hóa giàu nghèo. Từ đó, triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong điều kiện cụ thể của từng giai đoạn để có thể ngăn chặn và đẩy lùi những tác động tiêu cực của phân hóa giàu nghèo đến bản lĩnh chính trị của học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội ở Học viện Phòng không – Không quân.

Chú thích:
1, 3, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr. 211 – 212, 265, 50.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr. 86.
Tài liệu tham khảo
1. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 1. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2011.
2. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không – Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Quyết định số 840/QĐ-HVPKKQ ngày 07/3/2019 của Giám đốc Học viện Phòng không – Không quân công bố sứ mạng, tầm nhìn sửa đổi, bổ sung và những giá trị cốt lõi của Học viện Phòng không – Không quân.
Thiếu tá Đặng Hồng Quân
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng