Chi nhánh công ty TNHH Long Sơn tại Thanh Hóa – Nhà máy xi măng Long Sơn