Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Thay đổi cách đánh giá công chức; vị trí việc làm công chức, viên chức các chuyên ngành; tăng trợ cấp ưu đãi hằng tháng… là một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 9/2023.

Thay đổi cách đánh giá công chức

Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, có nhiều quy định mới, như:

– Hướng dẫn mới về đánh giá cán bộ, công chức bị kỷ luật Đảng.

– Sửa đổi tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

– Bổ sung nguyên tắc về tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

– Sửa đổi quy định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

– Lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức điện tử.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2023.

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức, viên chức các chuyên ngành

Cụ thể hướng dẫn về vị trí việc làm công chức, viên chức các chuyên ngành được quy định tại các văn bản sau:

– Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN ngày 09/8/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ, có hiệu lực từ ngày 25/9/2023.

– Thông tư số 05/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường, có hiệu lực từ ngày 18/9/2023.

– Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

– Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

– Thông tư số 01/2023/TT-UBDT ngày 20/7/2023 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc, có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

Hướng dẫn tăng trợ cấp cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Thông tư số 11/2023/TT-BNV ngày 11/8/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng cho cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc, theo đó quy định từ 01/7/2023, tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu theo công thức tính:

Trợ cấp hằng tháng = Mức trợ cấp hưởng tháng 6/2023 x 1,125.

Sau khi điều chỉnh, nếu mức trợ cấp của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng nếu có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/tháng/người.

Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng nếu có mức hưởng từ 2,7 – dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

Thay đổi mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng.

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2023.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chnh phủ.

Theo Thông tư, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng các quy định tại Chương II Nghị định số 80/2021/NĐ-CP về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Thông tư này bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên, bao gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách; nguồn đóng góp, tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2023.

9 lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Xây dựng sau khi thôi giữ chức vụ không được thành lập doanh nghiệp

Có hiệu lực từ 20/9/2023, Thông tư 05/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Theo Thông tư quy định, các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ, như sau:

(1) Quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

(2) Hoạt động đầu tư xây dựng.

(3) Phát triển đô thị.

(4) Hạ tầng kỹ thuật.

(5) Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản.

(6) Vật liệu xây dựng.

(7) Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.

(8) Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

(9) Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các mục 1, 2, 3, 4, 5, 6,

PV