Vận dụng quan điểm Đại hội XIII của Đảng về giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn về đổi mới, phát triển giáo dục – đào tạo. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Ảnh minh họa (qdnd.vn).
Đặt vấn đề

Học viện Chính trị là trung tâm giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự của quân đội và quốc gia, đào tạo cán bộ chính trị, bồi dưỡng nhân tài cho quân đội và quốc gia. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo cơ bản; có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học; quản lý chỉ huy đơn vị, quản lý giáo dục theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học xã hội và nhân văn trong lĩnh vực quân sự…

Về quán triệt thực hiện quan điểm của Đảng về giáo dục – đào tạo

Quán triệt thực hiện quan điểm Đại hội XIII của Đảng về giáo dục – đào tạo, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng chương trình và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục – đào tạo. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, bảo đảm định hướng chính trị, tính logic, khoa học; thường xuyên cập nhật, bổ sung những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học theo mục tiêu, mô hình đào tạo.

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo Thông tư số 11/2019/TT-BQP ngày 24/01/2019 của Bộ Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Học viện Chính trị nhằm đã tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục – đào tạo của Học viện.

Báo cáo Tổng kết năm học 2021 – 2022 đã nêu rõ: có 60 đồng chí đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Học viện; 9 đồng chí được đề nghị xét công nhận Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng; 3 giảng viên được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư; 100% học viên có kết quả học tập đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 98,23% khá, giỏi; 100% học viên rèn luyện tốt và khá. Cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ giảng viên, đội ngũ cán bộ nghiên cứu đã có 3 tập thể và 3 cá nhân được tặng danh hiệu Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 tập thể được tặng danh hiệu Cờ thi đua Bộ Quốc phòng; 9 tập thể và 22 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 6 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 25 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng; 23 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến; 145 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 769 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. Học viện được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua1.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị đã xác định: “Lãnh đạo đổi mới toàn diện và đồng bộ công tác giáo dục – đào tạo về chương trình, nội dung và phương pháp; chất lượng giảng dạy và học tập ngày càng nâng cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng”2. Trong đó, đội ngũ giảng viên được xây dựng có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ tương xứng với vị trí việc làm, ngành đào tạo; phấn đấu đến năm 2025, có từ 80 – 85% đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu viên có trình độ sau đại học, trong đó có trên 40% tiến sỹ; có 7 – 10 giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư; có 3 – 5 chuyên gia giỏi, đầu ngành về lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn quân sự và xây dựng Đảng; có 40 – 50% giảng viên, cán bộ nghiên cứu, biên tập viên, cán bộ chuyên môn kỹ thuật dưới 40 tuổi đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc); có 15 – 20 đồng chí đạt danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng và có 2 – 3 đồng chí đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Hằng năm có 15 – 20% giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Học viện; đồng thời, thực hiện tốt việc bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ giảng viên qua thực tiễn chỉ huy, quản lý ở các đơn vị trong toàn quân3. Xây dựng các khoa chuyên ngành vững mạnh làm cơ sở cho việc chuẩn hóa và xây dựng đội ngũ giảng viên của Học viện.

Một số nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của Học viện Chính trị

Nhiệm vụ giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện luôn đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cần giải quyết đồng bộ nhiều khâu, nhiều yếu tố, trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần phải xây dựng được quy hoạch đội ngũ giảng viên cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu với ba lớp kế cận:

(1) Lớp đương nhiệm là lực lượng giảng viên đã và đang đảm nhiệm công tác giảng dạy, quản lý giáo dục, đào tạo có năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm, được đào tạo, lựa chọn, bổ nhiệm làm giảng viên các khoa chuyên môn trong Học viện.

(2) Lớp kế cận là lực lượng cán bộ, giảng viên đã được đào tạo, bồi dưỡng theo mục tiêu, mô hình được đưa đi trải nghiệm thực tế trên các cương vị lãnh đạo, quản lý hoặc đảm nhiệm giảng viên kiêm nhiệm ở các cơ quan chức năng, các đơn vị quản lý học viên trong Học viện.

(3) Lớp dự bị là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân sự bảo đảm toàn diện về chính trị, quân sự, quản lý nhà nước, kinh tế – xã hội, pháp luật và kiến thức chuyên sâu về khoa học xã hội nhân văn quân sự. Việcbồi dưỡng cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức sát với điều kiện thực tế và từng đối tượng giảng viên, trong đó cần phát huy các hình thức, như: bồi dưỡng qua tổ chức hoạt động sư phạm của khoa, bộ môn chuyên ngành; bồi dưỡng qua các đợt tập huấn, tham quan điển hình, sơ kết, tổng kết chuyên môn theo định kỳ; bồi dưỡng qua các hội thi, hội thao, thi giảng viên giỏi các cấp; bồi dưỡng thông qua hoạt động tự học tập, tự nghiên cứu của đội ngũ giảng viên.

Hai là, cần xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong chế dộ, chính sách phát triển giáo dục – đào tạo ở Học viện, theo đó, các đơn vị cần rà soát đánh giá lại hệ thống văn bản có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ giáo dục – đào tạo đã ban hành nhằm điều chỉnh sự mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay. Thông qua rà soát, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các cơ quan tham mưu nắm bắt thực tiễn, bất cập, hạn chế, tìm nguyên nhân làm cơ sở cho việc xây dựng, ban hành những văn bản, quy định mới có liên quan.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, các quy định về công tác quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu quân sự trên môi trường số, tạo thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bí mật quân sự trong quá trình học tập, huấn luyện. Quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách, các quy định liên quan đến giáo dục – đào tạo phải tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ trong toàn Học viện nhằm tạo sức mạnh thống nhất, giải quyết các mối quan hệ thấu tình, đạt lý, tạo bầu không khí tích cực, lành mạnh, thực sự dân chủ khi tổ chức thực hiện.

Ba là, các cấp lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan, đơn vị trong Học viện cần có sự quan tâm thỏa đáng đến các chế độ đãi ngộ đối với lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình giảng dạy, như: các điều kiện bảo đảm cho sinh hoạt học tập, đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ; chế độ khen thưởng. Tập trung làm tốt các thủ tục xét đề bạt thăng quân hàm, nâng lương cho các học viên quân sự theo đúng quy định. Qua đó, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để mọi lực lượng đều có thể tham gia tích cực vào quá trình học tập, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao vị thế của Học viện, xứng đáng là trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia.

Chú thích:
1. Học viện Chính trị. Báo cáo Tổng kết năm học 2021 – 2022. Hà Nội, ngày 05/8/2022.
2, 3. Đảng bộ Học viện Chính trị. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hà Nội, 2020, tr. 30, 30.
Tài liệu tham khảo:
1. Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021.
3. Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới.
Đại tá, ThS. Đoàn Đức Trọng
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng