Đổi mới giảng dạy lý luận chính trị của giảng viên đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Trường Đại học Hà Nội
(Quanlynhanuoc.vn) – Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức và phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế – xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”1. Do vậy, đổi mới giảng dạy lý luận chính trị của giảng viên đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng để giáo dục, rèn luyện những con người mới, có tư tưởng xã hội chủ nghĩa phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, thịnh vượng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu việc bồi dưỡng, tập huấn hè được thực hiện thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới. Ảnh minh họa.
Vai trò đổi mới giáo dục lý luận chính trị của giảng viên đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, xem đó là một trong những biện pháp quan trọng để tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân, thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Ngay trong tác phẩm “Đường cách mệnh” xuất bản năm 1927, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn câu nói nổi tiếng của V.I.Lênin về vai trò của lý luận cách mạng “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng”; “Chỉ Đảng nào được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong”; vì vậy, để chuẩn bị cho việc thành lập một chính đảng của giai cấp công nhân, Người đã nhấn mạnh đến việc giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên để họ thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, con đường đấu tranh cách mạng khó khăn, gian khổ nhưng nhất định sẽ thành công. Người chỉ rõ: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”2. Và Người còn nhấn mạnh: “Không hiểu lý luận chính trị như người mù đi đêm”3. Điều đó cho thấy, lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng trong đời sống của con người, nhất là đối với cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Đối với giảng viên đại học, đổi mới giáo dục lý luận chính trị sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rằng: “Làm nghề gì cũng phải học, vậy làm cách mạng cũng phải học. Nếu không giáo dục cho đảng viên làm cách mạng mà cứ yêu cầu họ làm cách mạng thì họ không làm tròn được nhiệm vụ”4. Theo đó, giảng viên đại học phải xem đổi mới giáo dục lý luận chính trị là yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cấp bách hiện nay, không những tăng lên vốn sống, kinh nghiệm, hiểu biết các vấn đề xã hội mà còn giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện sinh viên trở thành những công dân có ích cho xã hội, mục tiêu, lý tưởng cách mạng cao đẹp, sẵn sàng đi bất cứ đâu, mà bất kỳ việc gì khi Tổ quốc cần. Sự thông thái, hiểu biết nắm chắc kiến thức chuyên ngành, liên ngành của giảng viên đại học sẽ là công cụ, phương tiện quan trọng để tăng lên tính hấp dẫn, cuốn hút người học, khắc phục được sự nhàm chàn, khô khan trong học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên các trường đại học hiện nay. Đổi mới giáo dục lý luận chính trị của giảng viên đại học còn góp phần khơi dậy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam cho sinh viên.

Thông qua các bài giảng với nội dung biểu hiện khác nhau, giảng viên lồng ghép chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng để tuyên truyền, phổ biến cho sinh viên, từ đó, đặt ra trách nhiệm, nghĩa vụ cho sinh viên giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá đạo đức tốt đẹp của dân tộc vào thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người học. Đồng thời, đổi mới giáo dục lý luận chính trị này sẽ là cơ sở, điều kiện đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch, thói hư, tật xấu đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tích cực, chủ động đóng góp tài năng, trí tuệ của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới giáo dục lý luận chính trị của giảng viên đại học để mỗi giảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, mình vì mọi người, mọi người vì mình; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; truyền cảm hứng, thổi bùng lên ngọn lửa của sự đam mê, nhiệt huyết trong công việc, lao động sản xuất cho người học; góp phần vào sự nghiệp “trồng người”, giáo dục, đào tạo nên những con người mới ‘vừa hồng”, “vừa chuyên” cho đất nước; từng bước khắc phục khoảng cách chênh lệch giàu, nghèo, xây dựng ý thức, tinh thần, thái độ, trách nhiệm xã hội cho sinh viên.

Đổi mới giáo dục lý luận chính trị của giảng viên đại học là hoạt động tích cực, chủ động của các cơ quan, ban, ngành lực lượng liên quan và giảng viên với nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng phong phú, đa dạng nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, phương pháp sư phạm đáp ứng với tình hình nhiệm vụ thực tiễn đặt ra ngày càng cao hiện nay. Thực chất là phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của giảng viên trong nắm chắc kiến thức chuyên ngành và liên ngành để hướng dẫn, truyền đạt, xây dựng thương hiệu, uy tín của giảng viên hiện nay. Thực tiễn cho thấy, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ, đổi mới giáo dục lý luận chính trị của giảng viên đại học đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng việc phát huy hệ giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nội dung, chương trình giáo dục, đào tạo thường xuyên được cập nhật, bổ sung phù hợp với thực tiễn; giảng viên tích cực, chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy cho sinh viên; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thường xuyên trau dồi về phẩm chất đạo đức, lối sống; tự soi, tự sửa, điều chỉnh thái độ, hành vi đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ giáo dục, đào tạo, đạo đức công vụ; nêu cao phẩm đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhiều giảng viên tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, có nhiều đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, lựa chọn, tìm kiếm nhiều thông tin bổ ích cung cấp cho người học. Hàng năm, các trường Đại học đều cử giảng viên tham gia học tập lớp bồi dưỡng cán bộ lý luận chính trị, cấp bằng lý luận chính trị; đưa giảng viên khảo sát thực tiễn, Đảng ta đánh giá: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đổi mới cả về nội dung và phương pháp tăng cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên”5.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được đổi mới giáo dục lý luận chính trị của giảng viên đại học còn một số hạn chế: chương trình, nội dung giáo dục, đào tạo còn nặng về lý thuyết, chưa quan tâm, chú trọng đến thực hành, gắn lý luận với thực tiễn, nhà trường gắn với gia đình và xã hội; một bộ phận giảng viên chưa tích cực, chủ động đổi mới giáo dục lý luận chính trị, chưa thường xuyên cập nhật thông tin mới vào bài giảng, năng lực, phương pháp còn nhiều hạn chế, chưa đầu tư nhiều thời gian cho soạn giáo án, khả năng lập luận, giảng giải, phân tích, chứng minh một vấn đề còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nội dung bài giảng còn khô khan, thiếu tính sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn người học. Đảng ta đánh giá: “Việc giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, một bộ phận đảng viên chưa nắm được chủ trương, đường lối của Đảng. Việc học tập lý luận chính trị tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu”6.

Nguyên nhân của hạn chế trên là do: (1) Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền của một số cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy khoa chưa thường xuyên, kịp thời; (2) Các cơ quan, ban, ngành có liên quan, làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện giảng viên đại học chưa đặt ra yêu cầu cao về đổi mới giảng dạy lý luận chính trị; (3) Tính tích cực, chủ động của một bộ phận giảng viên đại học trong tự đổi mới giảng dạy lý luận chính trị chưa được phát huy đầy đủ; (4) Công tác quản lý của lãnh đạo, chỉ huy khoa trong kiểm tra, đánh giá chất lượng bài giảng của giảng viên đại học chưa sâu  sát, cụ thể, tỉ mỉ.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, đặt ra cho công tác giáo dục, đào tạo ở các trường đại học rất lớn; nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau của đời sống xã hội; nơi giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất nhân cách của sinh viên. Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn”7. Do đó, đổi mới giáo dục lý luận chính trị của giảng viên đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Một số biện pháp đổi mới giảng dạy lý luận chính trị của giảng viên đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giảng viên đại học về tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị.

Đây là giải pháp quan trọng có ý nghĩa hàng đầu để đổi mới giảng dạy lý luận chính trị của giảng viên đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và Nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”8. Vì vậy, giảng viên đại học cần nhận thức đúng đắn sâu sắc tầm quan trọng của đổi mới giáo dục lý luận chính trị trong dạy học để xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng cho bản thân thật khoa học, hợp lý, đạt được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; trình độ hiểu biết, những kiến thức về lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng để giảng viên đại học nâng cao uy tín, vị thế của mình trong quá trình công tác và trong thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Nếu không nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc đổi mới lý luận chính trị là để phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân thì khó có thể lĩnh hội, tiếp thu một cách tốt nhất những tri thức mà lịch sử nhân loại đã để lại. Theo đó, giảng viên đại học phải thấm nhuần lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng ta tổ chức trường học lý luận cho cán bộ để nâng cao trình độ lý luận của Đảng ta đặng giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công tác của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng vĩ đại của mình”9. Theo đó, giảng viên đại học cần quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của Đảng ở từng thời điểm, giai đoạn cụ thể, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ học tập, rèn luyện của bản thân cho phù hợp; đặc biệt, phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu của giảng viên đại học được đào tạo cơ bản để nói và làm theo đúng Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, chấp hành nghiêm những quy định của Đảng về những việc cán bộ, đảng viên không được làm; đồng thời, phải tích cực, chủ động tự điều chỉnh về phương pháp tác phong công tác, năng lực làm việc, xử lý tình huống, sự việc  phù hợp với tính chất, mức độ công việc, nhiệm vụ yêu cầu, đòi hỏi; phải luôn đặt mình vào tổ chức, vào thực tiễn môi trường sống và làm việc, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các chủ thể, lực lượng có liên quan đặt ra yêu cầu cao cho giảng viên đại học trong giảng dạy lý luận chính trị, kết hợp chặt chẽ phương pháp dạy học truyền thống với dạy học hiện đại; tăng lên hàm lượng về lý luận chính trị trong các môn học, nhất là với môn học tự nhiên, kỹ thuật; lãnh đạo, chỉ huy khoa thường xuyên dự giờ, kiểm tra chất lượng giảng dạy của giảng viên, có những điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý, đạt được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; giảng viên đại học ngoài nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn người học khám phá tri thức, còn phải định hướng chính trị tư tưởng cho người học theo đúng quy định của pháp luật, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

Hai là, tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục lý luận chính trị của giảng viên đại học.

Đây là biện pháp có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng quyết định đến việc đổi mới giáo dục lý luận chính trị của giảng viên đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay. Nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới thể hiện sự năng động, sáng tạo của mỗi chủ thể, lực lượng tiến hành và sự thẩm thấu, lan toả những quan điểm, đường lối của Đảng về nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Theo đó, về nội dung tập trung vào những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, những vấn đề mà giảng viên còn thiếu, còn yếu như: khả năng vận dụng lý luận đã học được vào giải quyết một vấn đề do thực tiễn đặt ra; tác phong gần gũi, chân thành với người học, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên trong học tập; việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh đối với giảng viên; nhất là những vấn đề của mặt trái cơ chế thị trường hiện nay; âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực phản động trong và ngoài nước bằng hoạt động “diễn biến hoà bình”; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, không vượt qua được những “viên đạn bọc đường” để danh vọng, quyền lực, tiền tài, địa vị, chức tước, bổng lộc chi phối,… Đây là những vấn đề rất thiết thực, cụ thể, giảng viên Đại học nào cũng cần và cũng hiểu rất rõ nhưng không phải ai cũng có thể vượt được những cám dỗ lợi ích vật chất.

Thực tế chỉ ra rằng, nội dung, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho giảng viên đại học hiện nay nặng về lý luận, kiến thức và tổng quan. Phần nói về thực trạng của cơ quan, đơn vị, địa phương còn rất ít, kỹ năng giải quyết những vấn đề thực tiễn nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống chiếm dung lượng nhỏ, rất sơ sài, mang tính chung chung, thậm trí còn giáo điều sơ cứng. Báo cáo viên thì hạn chế về kiến thức thực tiễn, chủ yếu nói kiến thức về lý luận, trong khi đó, giảng viên là những người đang công tác, đương chức rất cần đến thực tế thì báo cáo viên lại không đề cập mấy. Với tinh thần này, cần gắn chặt giữa lý luận với thực tiễn, bồi dưỡng những vấn đề thiết yếu phục vụ cho công việc và cuộc sống của giảng viên; xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cần tăng cường phần nội dung về tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương; tăng phần kiến thức về kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tế trong các lĩnh vực công tác; nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức thực tiễn, thay đổi phương pháp, tạo hứng thú và sự hấp dẫn hơn trong các bài giảng.

Đảng ta đã nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng, củng cố, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên chính trị, báo cáo viên”10. Về hình thức, phương pháp cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn mà cơ quan, đơn vị, địa phương đặt ra. Kết hợp chặt chẽ phương pháp truyền thống với hiện đại, cập nhật những thông tin mới vào bài giảng. Tăng cường tổ chức dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm phương pháp giảng dạy của giảng viên; lấy phiếu đánh giá nhận xét của sinh viên cho từng giảng viên và bài giảng; tổ chức cho sinh viên góp ý về công tác quản lý, tổ chức lớp học; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc dạy và đánh giá kết quả học tập, hình thành và xây dựng đề án đánh giá sinh viên trong cả quá trình học tập; trên cơ sở đó điều chỉnh, thay đổi giảng viên dạy lý luận chính trị cho phù hợp, đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng mong muốn của sinh viên; tạo ra áp lực cho giảng viên đại học tự nghiên cứu, bổ sung kiến thức vào giảng dạy.

Ba là, phát huy tính tích cực, chủ động trong tự bồi dưỡng lý luận chính trị của giảng viên đại học.

Đây là biện pháp có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng để đổi mới giảng dạy lý luận chính trị của giảng viên đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay. Không ai có thể học thay, làm thay được giảng viên những kiến thức về lý luận chính trị, mỗi giảng viên đại học tích cực, chủ động trong tự học, tự bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị của mình, đó là cách tốt nhất để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng mình.

Tính tích cực, chủ động trong tự bồi dưỡng lý luận chính trị của giảng viên đại học là sự nhận thức và chuyển hoá thành hành động, việc làm thiết thực, cụ thể thông qua kết quả hoạt động thực tiễn. Đó là hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; được đồng chí, đồng đội và sinh viên tin tưởng, kính trọng, nể phục; không dao động, bi quan trước khó khăn, thử thách; đặc biệt không dính vào chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, địa phương; có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt, có tình thương yêu đồng chí, đồng đội để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao cho. Theo đó, từng giảng viên đại học phải xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng cho bản thân một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm tình hình công việc mà bản thân đang đảm nhiệm, thấy bản thân còn hổng chỗ nào, yếu chỗ nào thì tập trung vào nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi trong sách giáo khoa, giáo trình, cấp trên, đồng chí, đồng đội xung quanh và học trong nhân dân, trong thực tiễn công tác. Đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân trong quá trình tự bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, không tự ti, mặc cảm, dấu dốt hoặc kiêu ngạo, xem thường người khác.

Mỗi giảng viên đại học là chủ thể năng động, tích cực trong các khâu, các bước của hoạt động tự bồi dưỡng, để nâng cao trình độ lý luận cho bản thân. Trong điều kiện Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển như vũ bão hiện nay, mỗi giảng viên đại học cần thường xuyên cập nhật thông tin mới, tự trang bị cho bản thân những kiến thức cơ sở, nền tảng quan trọng như sử dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh, ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội… để phục vụ hữu ích cho nhiệm vụ giảng dạy. Chỉ có trên cơ sở hiểu biết sâu sắc đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực, hoạt động mới bảo đảm cho giảng viên đại học không bị lạc hậu, mới xây dựng được bầu không khí học tập dân chủ, cởi mới, tạo được ấn tượng cho người học; cũng giúp cho giảng viên đại học bình tĩnh, tự tin hơn trong lớp học.

Kết luận

Những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho từng lĩnh vực hoạt động rất cao, nhất là với giáo dục lý luận chính trị của giảng viên đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh lại càng khó hơn bao giờ hết. Vì vậy, mỗi giảng viên đại học cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ, gắn việc “dạy chữ”, với “dạy người”, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng dạy học để đào tạo, bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mỗi bước tiến về mặt lý luận chính trị của giảng viên đại học được nâng lên là góp phần phát huy cao độ tính Đảng, tính khoa học và thực tiễn của Đảng ta đối với việc phát triển đất nước. Trong quá trình tổ chức thực hiện, mỗi giảng viên đại học cần căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đề ra những cách thức, biện pháp tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức về lý luận chính trị cho bản thân; đồng thời, mỗi cơ quan, ban, ngành hành động mạnh mẽ, quyết liệt trong giáo dục, bồi dưỡng giảng viên đại học để họ thực sự trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng lý luận của Đảng, góp phần vào hoàn thiện, bổ sung đường lối đổi mới đất nước của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1. H. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr.136.
2. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 2. H. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tr.289.
3,4. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 5. H. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tr.233-234, 233-249.
5,6,7,10. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập 2. H. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr.270, 172, 236, 236.
8. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 6. H. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 tr.208.
9. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 8. H. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tr.492.