Một số biện pháp đổi mới quản lý tư tưởng của đảng viên ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh, Sư đoàn 395, Quân khu 3 hiện nay

Thượng tá Đoàn Đình Thảo
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
(Quanlynhanuoc.vn) – Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được quyết định chủ yếu bởi chất lượng đội ngũ đảng viên. Nhận thức sâu sắc vai trò của đội ngũ đảng viên, những năm qua, các đảng bộ trung đoàn bộ binh, Sư đoàn 395, Quân khu 3 luôn chú trọng công tác quản lý tư tưởng đội ngũ đảng viên, coi đây là nhân tố hàng đầu, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
Ảnh minh hoạ: qdnd.vn.
Đặt vấn đề

Sư đoàn bộ binh 395 là đơn vị chủ lực của Quân khu 3, được biên chế đủ quân với nhiệm vụ chính trị là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của Quân khu và Bộ Quốc phòng; chăm lo xây dựng các tổ chức vững mạnh, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Với 1.450 đảng viên, trong đó có 3 đảng bộ trung đoàn bộ binh: Đảng bộ Trung đoàn bộ binh 2, Đảng bộ Trung đoàn bộ binh 8, Đảng bộ Trung đoàn bộ binh 43 – đây là các tổ chức cơ sở đảng 3 cấp1.

Thực tiễn công tác quản lý tư tưởng đảng viên ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh, Sư đoàn 395, Quân khu 3 hiện nay

Thời gian qua, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn đơn vị; Quy chế số 755/QC-CT ngày 12/5/2022 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các đảng bộ trung đoàn bộ binh, Sư đoàn 395 đã có nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm hiệu quả, kịp thời sát đúng trong quản lý tư tưởng đội ngũ đảng viên, đặc biệt, thường xuyên duy trì có nền nếp, chế độ quản lý, đánh giá, phân loại, báo cáo, thông báo, định hướng, rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng đội ngũ đảng viên nghiêm túc, hiệu quả ở từng cấp; nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác quản lý tư tưởng đảng viên đã có nhiều đổi mới, kịp thời chia sẻ và tháo gỡ những vướng mắc trong suy nghĩ và hành động của mỗi đảng viên, giúp các đảng viên thực hiện đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác điều tra, theo dõi diễn biến tư tưởng của đội ngũ đảng viên. Tập trung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XII); Chỉ thị số 317-CT/QUTW của Quân uỷ Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, nghị quyết của tổ chức đảng cơ sở, mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Tuyệt đại đa số đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần quyết tâm cao, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. Qua đó, tạo động lực góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Kết quả xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 trong toàn Đảng bộ Sư đoàn có 20 tổ chức đảng và 73 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 107 tổ chức đảng và 1.107 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, khen thưởng 20 tổ chức đảng, 73 đảng viên2.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, nhất là đối với những đảng viên trẻ, đảng viên mới được kết nạp đang trong thời gian thử thách. Giao cho các đồng chí những việc khó, nhiệm vụ mới, làm cơ sở để đánh giá năng lực và tinh thần trách nhiệm của từng người. Đối với những đảng viên có thâm niên công tác, đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục để nâng cao nhận thức về tính nêu gương trong chấp hành chế độ quy định và trong công việc. Yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy viên được phân công trực tiếp làm công tác quản lý tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là những người có tính đảng cao, có uy tín trong cơ quan, đơn vị; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có phương pháp tốt trong vận động, giáo dục, thuyết phục đảng viên.

Phát huy vai trò tự quản lý, tự giáo dục, rèn luyện về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên không chỉ là phương thức quản lý tư tưởng tích cực mà còn là một trong những phương thức tổ chức phong trào cách mạng, kết hợp chặt chẽ kiểm tra, giám sát đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm theo Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc; chế độ công tác; việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Tích cực quán triệt và thực hiện nghiêm những nội dung trong Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, bảo đảm sự giám sát chặt chẽ của tổ chức đảng và của nhân dân đối với đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú được xem là một biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý tư tưởng của đội ngũ đảng viên vẫn còn hạn chế nhất định, như: nhận thức của một số cấp ủy, người chỉ huy về vai trò của quản lý tư tưởng đảng viên có lúc chưa đầy đủ; nội dung tiến hành chưa toàn diện, chưa có trọng tâm, trọng điểm; hình thức, phương pháp còn nặng về biện pháp hành chính, chưa đánh giá đúng thực chất diễn biến tư tưởng; chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong công tác quản lý tư tưởng của đội ngũ đảng viên… Việc nắm, dự báo, quản lý, giải quyết tư tưởng, các mối quan hệ của quân nhân có thời điểm chưa kịp thời, còn hiện tượng quân phiệt, đảo ngũ, vay nợ, đơn thư, tin nhắn vượt cấp; cán bộ, đảng viên chưa an tâm công tác3.

Một số biện pháp đổi mới quản lý tư tưởng đảng viên ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh, Sư đoàn 395, Quân khu 3 hiện nay

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, quản lý tư tưởng đội ngũ đảng viên trong thời gian tới các đảng bộ trung đoàn bộ binh, Sư đoàn 395 cần tập trung làm tốt một số biện pháp cơ bản sau:

Một là, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với quản lý tư tưởng của đội ngũ đảng viên.

Cần đưa công tác quản lý tư tưởng đảng viên thành nội dung quan trọng trong nghị quyết lãnh đạo đơn vị hằng tháng, quý, năm. Chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị cần tăng cường quán triệt, tuyên truyền làm cho mọi cán bộ, đảng viên thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý tư tưởng; chỉ đạo đơn vị xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện phù hợp; thường xuyên đổi mới phương pháp nắm tư tưởng của đội ngũ đảng viên, đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và khả năng nhận thức của từng đảng viên trong đơn vị để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, kịp thời, tránh bị động về tư tưởng.

Hai là, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp quản lý tư tưởng, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đảng viên. 

Giáo dục cho đội ngũ đảng viên nhận thức đúng tình hình thế giới, khu vực, trong nước; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ của Quân đội, của đơn vị, truyền thống văn hoá, phong tục tập quán và quy định của địa phương nơi đóng quân, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch, thông qua các buổi thông tin thời sự, hội nghị quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sinh hoạt chi bộ hằng tháng, trên các website, trang facebook của các cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác quản lý đảng viên trong thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, viết, nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo đảng viên tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Ba là, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng năng lực, ý thức trách nhiệm, phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ cấp ủy viên trực tiếp quản lý, theo dõi tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên. 

Quản lý tư tưởng con người là một việc khó, vì vậy, cần phải tiến hành chặt chẽ, cụ thể, phân công cấp ủy viên thường xuyên theo dõi, giúp đỡ các tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, cần đặc biệt chú ý vào những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, bộ phận công tác xa, công tác nhỏ lẻ, thời điểm nhạy cảm… khi phát hiện tình huống nảy sinh tư tưởng cần báo cáo và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.

Bốn là, phát huy vai trò tự quản lý, tự giáo dục, rèn luyện của đội ngũ đảng viên với kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, làm tốt việc quản lý đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú. Cần coi trọng việc điều tra thăm dò dư luận xã hội về uy tín của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt làm căn cứ cho việc đánh giá cán bộ, đảng viên.

Năm, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng đội ngũ đảng viên.

Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ hiện nay, việc đổi mới, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại cho công tác tư tưởng lại càng có ý nghĩa quan trọng, một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. Vì vậy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần chăm lo củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết, bảo đảm cho công tác tư tưởng có thể chiếm lĩnh được không gian, thời gian, đối tượng một cách nhanh và phù hợp nhất; có hình thức, phương pháp sinh động, hấp dẫn; ứng dụng kịp thời và có hiệu quả những thành tựu khoa học – công nghệ.

Kết luận

Thực tiễn trong công tác quản lý tư tưởng của đảng viên ở các đảng bộ trung đoàn bộ binh, Sư đoàn 395, Quân khu 3 hiện nay cho thấy, cần tổ chức sơ kết, tổng kết công tác quản lý tư tưởng đảng viên thường xuyên, trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ, chỉ rõ nội dung, hình thức, kinh nghiệm tiến hành với từng nội dung cụ thể. Đồng thời, phải coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đúc rút bài học kinh nghiệm về công tác quản lý tư tưởng để vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, từ đó xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin yêu, giao phó.

Chú thích:
1,2,3. Đảng bộ Sư đoàn 395, Quân khu 3. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ (khóa XI) tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Quảng Ninh, 2020.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, II. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, 2021.
2. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương lần thứ năm (khóa XIII), về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
3. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
4. Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
5. Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
6. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhânnắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam (ban hành theo Quyết định số 775/QĐ-CT ngày 12/5/2022 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).