Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của các đảng uỷ Học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

Trung tá, ThS. Phạm Quốc Huy
Học viện Chính trị, Bộ Quốc Phòng
(Quanlynhanuoc.vn) – Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” vừa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt và triển khai thực hiện đã mở ra nhiều cơ hội phấn đấu, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong các học viện, trường sĩ quan quân đội. Để thực hiện thắng lợi đề án cần lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt xây dựng đội ngũ giảng viên ở các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Ảnh minh hoạ: Mod.gov.vn.
Đặt vấn đề

Một trong những nhân tố then chốt, có ý nghĩa quyết định nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các học viện, trường sĩ quan quân đội chính là chất lượng đội ngũ giảng viên. Mục tiêu xác định, đến năm 2025 đối với giảng viên các học viện, trường sĩ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng và học viện trực thuộc tổng cục, quân chủng, Bộ đội biên phòng đạt trình độ sau đại học trên 85%, (trong đó trên 25% trình độ tiến sỹ); các trường sĩ quan, đại học trực thuộc tổng cục, quân chủng, binh chủng đạt trên 70% (trong đó, trên 10% trình độ tiến sỹ). Đến hết năm 2030, đội ngũ giảng viên các học viện, trường sĩ quan quân đội có trình độ sau đại học đạt trên 85% (trong đó trên 25% trình độ tiến sỹ)1. Vấn đề trên, đòi hỏi các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội cần nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên mới hoàn thành mục tiêu, yêu cầu Bộ Quốc phòng đề ra.

Xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

Các học viện, trường sĩ quan quân đội là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân, là những trung tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp cho Quân đội nhân dân Việt Nam và nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng của toàn quân và quốc gia. Trong đó, đội ngũ giảng viên chính là những “cỗ máy cái”, nguồn nhân lực chất lượng cao “có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục”2; góp phần quan trọng trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.

Các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội là một phần cấu thành hệ thống tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Quân đội, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Quân ủy Trung ương; là hạt nhân lãnh đạo chính trị, đại biểu cho trí tuệ, ý chí của đảng bộ, trực tiếp lãnh đạo mọi mặt, mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường; có vai trò quan trọng, quyết định kết quả, chất lượng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó có vai trò lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên. Bởi, lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên, đội ngũ cán bộ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội – “là khâu “then chốt” của công tác xây dựng tổ chức Đảng”3, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên “đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có dự trữ phù hợp”4 gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng. Các học viện, trường sĩ quan quân đội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng “chuẩn hoá”, đến nay cơ bản bảo đảm được về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chất lượng; đã chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất nghề nghiệp nhà giáo, đạo đức cách mạng; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng và phương pháp sư phạm, góp phần xây dựng các học viện, trường sĩ quan quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tuy nhiên, đến nay chất lượng đội ngũ giảng viên ở một số học viện, trường sĩ quan quân đội vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định, như: số lượng giảng viên có thời điểm còn thiếu, cơ cấu giảng viên ở một số học viện, trường sĩ quan chưa hợp lý, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giảng viên vẫn còn một số bất cập; “cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nghiên cứu, giảng dạy nhìn chung năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn có mặt hạn chế, số cán bộ có học hàm, học vị và chuyên gia đầu ngành còn mỏng”5, khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin chưa theo kịp xu hướng phát triển của giáo dục hiện đại và hội nhập quốc tế; tỷ lệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng còn thấp; cá biệt một số giảng viên “có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, học tập vươn lên”5… Do đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như uy tín, vị thế của một số học viện, trường sĩ quan quân đội.

Hiện nay, trước sự phát triển của nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và xây dựng “nhà trường thông minh” của các học viện, trường sĩ quan quân đội, sự phát triển của kinh tế tri thức và quá trình hội nhập quốc tế cũng như trước sự tác động mạnh mẽ từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với giáo dục, đào tạo; yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trực tiếp là yêu cầu triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quyết định số 4565/QĐ-BQP ngày 20/9/2023 của Bộ Quốc phòng về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo” … đòi hỏi việc nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên theo hướng “chuẩn hóa”, “trẻ hóa” bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chất lượng ngày càng cao là yêu cầu cấp thiết để phát huy vai trò của đội ngũ này vào việc đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ, sĩ quan ưu tú cho quân đội. Vấn đề trên đặt ra cần phải nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội một cách nghiêm túc, chặt chẽ, có hệ thống, toàn diện, từ đó xác định những giải pháp khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong quân đội giai đoạn hiện nay…

Một số giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

Chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên của các đảng uỷ học viện, trường sĩ quan quân đội là tổng hợp giá trị được hợp bởi chất lượng của các yếu tố, các khâu, các bước tạo nên giá trị hoạt động lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên của các đảng ủy; phản ánh ở kết quả thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đảng ủy trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên; biểu hiện tập trung ở kết quả, chất lượng xây dựng đội ngũ giảng viên ở học viện, trường sĩ quan quân đội trong từng giai đoạn cụ thể.

Chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan không chỉ là phép cộng đơn thuần của những yếu tố, bộ phận tạo nên giá trị hoạt động lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên của các đảng ủy theo mục tiêu, yêu cầu lãnh đạo đề ra. Trái lại, là sự phản ánh mức độ giá trị đạt được từ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và việc giải quyết mối quan hệ công tác của đảng ủy trong hệ thống các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội, biểu hiện thông qua kết quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên của các học viện, trường sĩ quan quân đội.

Thứ nhất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng đối với nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.

Sinh thời Hồ Chí Minh đã dạy: “Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm trọn nhiệm vụ cách mạng được”7. Thực tiễn hoạt động xây dựng đội ngũ giảng viên của các học viện, trường sĩ quan quân đội khẳng định: Khi nào, ở đâu các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội và các tổ chức, lực lượng có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, ở đó hoạt động xây dựng đội ngũ giảng viên thu được nhiều kết quả và bảo đảm chất lượng.

Thực tiễn những năm qua cho thấy bên cạnh những ưu điểm cơ bản, nhận thức của các tổ chức, lực lượng còn có những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cán bộ chủ trì và đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên, chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên. Một số cán bộ cơ quan chức năng chưa nắm chắc nội dung, chưa vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp trong hướng dẫn chỉ đạo, giúp đỡ cấp ủy cấp dưới trong xây dựng kế hoạch quy hoạch, đào tạo, sử dụng giảng viên… Vì vậy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng ở các học viện, trường sĩ quan quân đội là giải pháp hết sức quan trọng.

Cần chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện thực chất, có hiệu quả Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Chính phủ phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030”; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch số 2765/KH-TM ngày 08/9/2023 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội giai đoạn 2023 -2030 và những năm tiếp theo”.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp trên vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo; tích cực đổi mới, cải tiến, rút kinh nghiệm về năng lực, phong cách lãnh đạo của cấp ủy và từng cấp uỷ viên, từng bước nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên, các cấp ủy tổ chức đảng cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức, lực lượng có liên quan, thường xuyên phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm nhằm tạo chuyển biến mới về nâng cao chất lượng lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên trong tình hình mới.

Thứ hai, thường xuyên củng cố, kiện toàn đảng ủy, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực của đảng ủy viên, cán bộ chủ trì các học viện, trường sĩ quan và cán bộ cơ quan chức năng, khoa, đơn vị có liên quan đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên.

Đảng uỷ các học viện, trường sĩ quan là cơ quan lãnh đạo của đảng bộ giữa hai kỳ đại hội, do đại hội đảng bộ bầu ra; là một bộ phận hữu cơ của đảng bộ, giữ vai trò là hạt nhân chính trị, đại biểu cho năng lực, trí tuệ và phẩm chất của đảng bộ; là cơ quan chấp hành thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy học viện, trường sĩ quan là yếu tố quyết định chất lượng đội ngũ giảng viên.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ủy phụ thuộc quyết định vào số lượng, cơ cấu, chất lượng của đội ngũ đảng ủy viên, cán bộ chủ trì của các học viện, trường sĩ quan quân đội. Ngược lại, đảng ủy các học viện, trường sĩ quan quân đội không những còn phải “nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cơ sở đào tạo thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng gắn với xây dựng, kiện toàn đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”3. Vì vậy, phải thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ đảng ủy viên, cán bộ chủ trì các học viện, trường sĩ quan nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội trong tình hình mới.

Mặt khác, trình độ, năng lực, phẩm chất của cán bộ cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tham mưu, đề xuất với đảng ủy học viện, trường sĩ quan về nội dung, biện pháp lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên. Trong đó, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là phòng (cục) chính trị trong tham mưu, đề xuất, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tham gia xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch, tiến trình xây dựng đội ngũ giảng viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó trình độ, năng lực, phẩm chất của cán bộ cơ quan tham mưu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tham mưu, đề xuất với đảng ủy nhà trường về nội dung, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên. Tăng cường chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng ở các khoa, đơn vị, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo khoa, đơn vị mình tham gia xây dựng hoàn thiện quy chế, quy định, kế hoạch, tiến trình xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chất lượng tốt.

Thứ ba, xác định và thực hiện đúng nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương thức lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay.

Đây là giải pháp quan trọng mang tính đột phá trong nâng cao chất lượng lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội, vì xác định và thực hiện đúng nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương thức lãnh đạo là vấn đề quan trọng trực tiếp, quyết định đến nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên.

Nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là: thực hiện hiệu quả công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, giảng viên và phát huy khả năng của đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhà giáo giỏi có nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trên các lĩnh vực; chú trọng bồi dưỡng rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học, trình độ ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong tình hình mới và hội nhập quốc tế.

Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo khoa học, thi giảng viên dạy giỏi các cấp nhằm nâng cao năng lực, phương pháp, tác phong, nghiệp vụ sư phạm, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ này phát huy hết khả năng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính sách, đãi ngộ đối với đội ngũ giảng viên, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giảng viên đi học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn. Có cơ chế và chính sách thu hút các nhà khoa học, nhà giáo giỏi, chuyên gia đầu ngành cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo  trong quân đội và quốc gia. Tạo mọi điều kiện để giảng viên nỗ lực cố gắng vươn lên, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, đạt chuẩn quốc tế về ngoại ngữ, tin học; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt việc đào tạo, tự đào tạo và coi đây là nhu cầu, biện pháp tốt nhất để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phương pháp tác phong làm việc khoa học trong môi trường sư phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng và kết nối chặt chẽ giữa các bộ phận, bảo đảm tính khoa học, hợp lý, hiệu quả.

Lãnh đạo xây dưng nhà trường theo hướng ‘tinh, gọn, mạnh, thông minh”, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục, đào tạo, quản lý đội ngũ giảng viên trên hệ thống phần mềm thích hợp. Từng bước tin học hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về nhà giáo để quản lý chất lượng từng giảng viên và đội ngũ giảng viên. Lãnh đạo đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo giảng viên; đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hợp tác trong giáo dục, đào tạo.

Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp trong nâng cao chất lượng lãnh xây dựng đội ngũ giảng viên của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội.

Đây là giải pháp cơ bản, thể hiện quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội. Phát huy sức mạnh tổng hợp, trước hết là phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, điều hành, phối hợp thực hiện của các tổ chức, các cơ quan chức năng, các lực lượng và vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, giảng viên, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng nhằm góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội. Bởi, mỗi tổ chức, lực lượng có vị trí, chức năng, nhiệm vụ cụ thể, song đều có trách nhiệm chung tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên của nhà trường.

Đảng ủy các học viện, trường sĩ quan cần phải phát huy vai trò của Ban giám đốc (ban giám hiệu) các học viện, trường sĩ quan quân đội trong nâng cao chất lượng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên. Phát huy vai trò chỉ huy, quản lý, điều hành hoạt động xây dựng đội ngũ giảng viên của chính ủy các học viện, trường sĩ quan. Nêu cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong tổ chức thực hiện chủ trương, biện pháp lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên của đảng ủy. Trong đó, chỉ đạo cơ quan chính trị cần phải chủ trì tổ chức phối hợp với các cơ quan, khoa, đơn vị liên quan đánh giá đúng thực trạng; chuẩn bị nhân sự, tham mưu đề xuất với đảng ủy nội dung quy hoạch đội ngũ giảng viên.

Hằng năm, căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu đào tạo và kết quả xem xét, đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên để xây dựng kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và tuyển chọn đội ngũ giảng viên; đề xuất cử giảng viên đi đào tạo ở các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ở nước ngoài…

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhà trường về công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, bên cạnh đó thường xuyên quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm tốt các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Chú thích:
1. Kế hoạch số 2765/KH-TM ngày 18/9/2023 của Bộ Tổng tham mưu – Quân đội Nhân dân Việt Nam triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo.
2. Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2019.
3,4,5,6. Nghị quyết số 109-NQ/QUTW ngày 11/02/2019 của Quân uỷ Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
7. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 6. H. NXB Chính trị quốc gia-Sự thật, 2011, tr. 360.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I. H. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021.
2. Nghị quyết s1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.
3. Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 2025. H. NXB Quân đội nhân dân, 2020.