Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong quân đội đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội hiện nay

Đại tá, PGS. TS. Trần Ngọc Hồi 
Trung tá Tống Minh Lương
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
(Quanlynhanuoc.vn) – Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, các lực lượng trong xã hội. Trong đó sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng có vai trò rất quan trọng. Bài viết phản ánh biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong quân đội đối với hoạt động quan trọng này.

Từ khóa: Cấp ủy; tổ chức cơ sở đảng; đấu tranh; môi trường mạng xã hội; quan điểm sai trái, thù địch.

Ảnh minh họa (baoquankhu1.vn)
Thực trạng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội trong Quân đội hiện nay

Kỷ nguyên số, mạng xã hội ngày càng trở thành mặt trận chính trong cuộc đấu tranh ý thức hệ. Với những ưu thế nổi trội so với các phương tiện truyền thông truyền thống, nhất là tính siêu kết nối, tính mở, tự do, đa dạng, khó kiểm soát, tính nặc danh, nhiều khi xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo, giữa vật lý và hiện thực. Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ và sự chống phá quyết liệt, tinh vi của các thế lực thù địch, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội có vai trò quan trọng hàng đầu trong cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) xác định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân…”1. Xác định, Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, lãnh đạo và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong quân đội đối với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung, trên môi trường mạng xã hội nói riêng là tất yếu khách quan, là vấn đề có tính nguyên tắc, quyết định đến chất lượng, hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc trên địa tư tưởng của Đảng.

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong quân đội đã nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng xã hội; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, lực lượng bám sát thực tiễn hoạt động chống phá, thường xuyên theo dõi, cập nhật, nhận diện, đánh giá các quan điểm sai trái thù địch trên môi trường mạng xã hội của các thế lực thù địch; kịp thời tuyên truyền, giáo dục, thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47, xây dựng quy chế, quy định, chương trình hành động cụ thể; phát huy tốt vai trò của Ban chỉ đạo 35, lực lượng 47 làm nòng cốt, dẫn dắt phong trào đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, tổ chức đảng trong quân đội; nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội đã trực diện hơn, sắc bén hơn, có cơ sở, căn cứ khoa học, pháp lý hơn, mang tính chiến đấu cao hơn, chặt chẽ, kín kẽ và có sức thuyết phục hơn. Hình thức, biện pháp đấu tranh đa dạng, phong phú, hiệu quả, phù hợp từng đối tượng đấu tranh, từng quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí, truyền thông các cấp trong quân đội đã tích cực, chủ động mở chuyên trang, chuyên mục, bố trí thời gian, thời lượng, chương trình, nội dung phù hợp, lý luận sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Ban Chỉ đạo 35 của Quân ủy Trung ương đánh giá “các cơ quan báo chí quân đội tiếp tục duy trì, mở rộng các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “Bản tin Online 35, “Sự thật – Luận bàn”, “Nhận diện sự thật”; các báo, tạp chí, tờ tin của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả chuyên mục, tin, bài về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc…, đăng tải hàng nghìn tin, bài đấu tranh chuyên sâu bảo đảm tính chiến đấu và giáo dục cao”2.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Tổng cục Chính trị đánh giá, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo “Ban Chỉ đạo 35 các cấp, nhóm chuyên gia, Lực lượng 47 trong toàn quân tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; số lượng lớn tin, bài được chia sẻ, lan tỏa “tạo dòng chủ lưu” thông tin tích cực về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên internet, mạng xã hội; Quân đội tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”3.

Trong năm 2022, Quân ủy Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, lực lượng phối hợp biên soạn 51 chuyên đề làm tài liệu thông báo, giáo dục cảnh giác trong toàn quân, thực hiện hơn 30 cuộc trao đổi, cung cấp thông tin, xác minh hơn 130 vụ việc; xây dựng 6.972 video clip ngắn, 40.886 bài viết; chỉ đạo lan tỏa, chia sẻ hơn 60.000 video clip, 19.074.667 bình luận, 51.009.781 tin, bài viết trên các trang Fanpage, Facebook, kênh Youtube, pha loãng hơn 09 triệu lượt, bình luận, đấu tranh hơn 01 triệu lượt trên môi trường mạng xã hội các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội4.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong quân đội lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ chưa kịp thời. Chưa chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác “phối hợp, hiệp đồng, liên kết, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Lực lượng 47 với các lực lượng trong và ngoài quân đội để tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống trong tổ chức đấu tranh. Một số cán bộ, đảng viên chấp hành chưa nghiêm các quy định của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về tham gia mạng xã hội, còn có những sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá”5.

Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tiếp tục triệt để lợi dụng môi trường mạng xã hội để tập trung chống phá quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quá trình điều chỉnh tổ chức, lực lượng trong quân đội, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Phương thức, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi, nham hiểm và khó nhận biết hơn. Chúng triệt để lợi dụng những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, để khéo léo lồng chép, đưa thông tin, hình ảnh, cùng với những bình luận nhằm hướng lái dư luận, cộng đồng mạng xã hội nhận thức sai lệch về bản chất sự việc, qua đó, gây nghi ngờ, mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Để giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng và góp phần định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong quân đội, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quân đội đối với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội.

Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong quân đội cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức đầy đủ, đúng đắn nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch nói chung, trên môi trường mạng xã hội nói riêng là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, lâu dài, khó khăn, cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, chế độ và quân đội. Nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về giá trị cách mạng, khoa học, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội của các tổ chức, lực lượng trong quân đội; khắc phục sự thờ ơ, đứng ngoài cuộc, cho đây là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn. Nhận thức, nhận diện rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đặc biệt là nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội. 

Cùng với tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cần phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, lực lượng trong các cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đúng chủ trương, biện pháp lãnh đạo đấu tranh của cấp ủy, tổ chức đảng; đề cao trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo, tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp và trách nhiệm tham gia của lực lượng chuyên trách, nòng cốt, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng. Đưa cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đi vào chiều sâu, thực chất, trở thành công việc tự giác, thường xuyên, liên tục của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quân đội.

Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội. 

Trước hết, các cấp ủy, tổ chức đảng trong quân đội cần tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt theo hướng tinh gọn, đủ mạnh, chủ động tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi, gồm: ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc, nhóm chuyên gia từ cấp Quân ủy trung ương và cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương (gọi tắt là Ban chỉ đạo 35 các cấp, cơ quan thường trực, tổ giúp việc, nhóm chuyên gia Ban chỉ đạo 35); đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị, các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên, quần chúng nòng cốt. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học lý luận vững mạnh, đội ngũ chuyên gia tinh thông hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chú trọng kiện toàn, lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn giỏi, tư duy lý luận sắc bén, có kỹ năng đấu tranh, tính tích cực, chủ động, nhạy bén trong phát hiện vấn đề để bổ sung vào lực lượng chuyên trách, nòng cốt. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong tiến hành đấu tranh; vừa tạo điều kiện thuận lợi, vừa có cơ chế động viên, khuyến khích, bảo vệ các tổ chức, cá nhân trong tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nhận diện, khả năng phát hiện, theo dõi, phân tích quan điểm sai trái, thù địch và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung sai tráicho lực lượng chuyên trách, nòng cốt. Đồng thời bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho lực lượng này về quy định, nguyên tắc giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia; kỹ năng, phương pháp đấu tranh, kiến thức, kỹ năng sử dụng, khai thác internet, cách thiết lập, sử dụng mạng xã hội cho lực lượng chuyên trách, nòng cốt. Thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, rút  kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt, chuyên sâu trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Với phương châm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong quân đội cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức các cuộc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

Chú trọng phát huy vai trò của lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong tham mưu, xác định đúng chủ trương biện pháp lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; tham mưu xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa, tiến hành các nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội. Đổi mới công tác quản lý, điều hành đấu tranh của cán bộ chủ trì, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị trong định hướng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực, lực lượng chuyên trách, nòng cốt trongquán triệt nghiêm túc, đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của trên; chủ động nghiên cứu, khái quát, nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội cụ thể hơn, rõ hơn, kịp thời, chính xác hơn; xây dựng luận cứ, cung cấp, đăng tải trên các trang, nhóm, blog đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Lực lượng chuyên trách tích cực, chủ động, tiên phong, gương mẫu đi đầu, làm nòng cốt, dẫn dắt, đưa việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, trên môi trường mạng xã hội nói riêng thành phong trào hành động, công việc thường xuyên, đi vào chiều sâu,thực chất, hiệu quả.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tư duy, hình thức, biện pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47, nhóm chuyên gia, cán bộ, đảng viên, quần chúng đổi mới tư duy, cách nghĩ, phương pháp tiếp cận mạng xã hội, hình thức, biện pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội. Trên cơ sở giữ vững quan điểm, nguyên tắc của Đảng và Nhà nước, quy định sử dụng internet, mạng xã hội; mềm dẻo, linh hoạt, nhân văn trong phương pháp; sắc bén, khoa học, hiệu quả trong từng nội dung đấu tranh, phản bác. 

Tăng cường các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để phát hiện sớm, ngăn chặn tận “gốc” nguồn phát tán những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch. Cần xem môi trường mạng xã hội vừa là công cụ, phương tiện quan trọng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vừa là một kênh thông tin để nắm bắt kịp thời về tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quân đội và nhân dân trong tình hình mới. Xác định lấy chính các phương tiện truyền thông mới và môi trường mạng xã hội là phương tiện và nền tảng chủ đạo để khắc chế thủ đoạn dùng mạng xã hội chống phá ta của các thế lực thù địch, theo phương châm “lấy độc trị độc”, tận dụng chính những ưu thế của môi trường mạng xã hội để phản tuyên truyền lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, thay vì phiến diện chỉ thấy các yếu tố tiêu cực, mặt trái của nó.

Quá trình đấu tranh cần quán triệt, thực hiện tốt quan điểm lấy “xây” để “chống”, lấy thông tin tích cực, làm loãng thông tin xấu, độc, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” bằng cách xây dựng tuyến, luồng bài viết có thông tin tích cực hoặc trực diện phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch để liên tục phủ lên và tiến tới chiếm thế thượng phong trên môi trường mạng xã hội. Kết hợp hài hòa giữa lan tỏa phổ rộng thông tin với ngày càng coi trọng chiều sâu thông tin, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng hệ bài chuyên luận chuyên sâu bẻ gãy từ gốc những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch bằng lý luận, có hệ thống luận cứ, luận chứng chặt chẽ, tính thuyết phục cao, giúp độc giả hiểu sâu, thấy rõ bản chất vấn đề, từ đó có niềm tin khoa học vững chắc vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội là việc khó, phức tạp, phải được triển khai sâu rộng, cần huy động rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đội ngũ trí thức, tổ chức, cá nhân có uy tín, ảnh hưởng tham gia, tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thể lực thù địch. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong quân đội cần tập trung lãnh đạo phát huy tốt vai trò của các học viện, nhà trường, các viện nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn trong nghiên cứu, cung cấp luận cứ, luận chứng khoa học phục vụ đấu tranh. 

Phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Làm tốt công tác định hướng tư tưởng bộ đội trước những sự kiện, những vấn đề phức tạp nảy sinh, qua đó định hướng đấu tranh với với những tiêu cực, quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy vai trò, sức mạnh của các cơ quan báo chí trong đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội. Cần duy trì tốt và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức các chuyên trang, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên các báo chí, truyền thông ở các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quân đội trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, quân đội và của cơ quan, đơn vị mình công tác. Khi tham gia mạng xã hội phải đề cao ý thức, trách nhiệm, thiết thực, lành mạnh; bình tĩnh chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, tán đồng, chia sẻ. Không lưu trữ, cung cấp, đăng tải, tán đồng, chia sẻ những thông tin xấu, độc, giả mạo, xuyên tạc, vu khống… trên môi trường mạng xã hội. Tích cực, chủ động, tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội phù hợp, hiệu quả.

Lãnh đạo phát huy tốt vai trò của các lực lượng tác chiến trên không gian mạng, an ninh mạng để phòng ngừa, nhận diện, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ những thông tin xấu độc đe dọa đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời chủ động đẩy mạnh xây dựng mới các trang mạng, báo chí có nội dung đấu tranh bám sát thực tiễn, tuyên truyền sâu rộng với lập luận sắc bén, “chắc tay”, thuyết phục về các thành tựu phát triển của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các định hướng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương. Tăng cườnghoạt động quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả. Chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để xâm nhập, chiếm quyền quản trị, điều hành các trang web, blog, diễn đàn mạng xã hội, sau đó xóa dữ liệu, vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại” trong một thời gian nhất định.

Kết luận

Trước sự thành công của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch ngày càng điên cuồng chống phá quyết liệt sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay; chúng sử dụng môi trường mạng xã hội là một trong những mặt trận chính để chống phá nền tảng tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong quân đội đối với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường mạng xã hội hiện nay là tất yếu khách quan, giải pháp quan trọng nhằm giữ vững và phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chú thích:
1, 4, 5. Báo cáo số 09-BC/BCĐ ngày 04/01/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023
2. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
3. Báo cáo số 2276/BC-CT ngày 27/12/2022, của Tổng cục Chính trị về Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.