Chăm lo, xây dựng công việc “gốc” của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) – Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, giải pháp đòn bẩy trong công tác cán bộ của Hà Nội là thông qua thực hiện Chỉ thị số 24 để tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đây là giải pháp nhằm sàng lọc, lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho đồng chí Mai Trọng Thái giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm.

Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ: “Phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân”. Đại hội lần thứ XVII Thành phố Hà Nội đã đặt nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Để chăm lo công việc “gốc” của Đảng, cùng với thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ như đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển…, Hà Nội siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám hành động vì lợi ích chung… nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đây cũng là nội dung trao đổi của chúng tôi với đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

PV: Thưa đồng chí! Thực tiễn thời gian qua cho thấy, Thành ủy Hà Nội đã có những bước đi bài bản về công tác cán bộ, góp phần vun trồng những “gốc rễ” vững mạnh của Đảng. Đồng chí có thể nêu khái quát việc thực hiện công tác cán bộ tại Đảng bộ Thành phố thời gian qua?

Đồng chí Vũ Đức Bảo: Công tác cán bộ là khâu quan trọng, then chốt của then chốt, đặc biệt trong tình hình hiện nay với nhiệm vụ nặng nề, với những vấn đề cần phải quan tâm thì Hà Nội vẫn rất coi trọng công tác cán bộ, trong đó có một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, Hà Nội luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó chú trọng vào việc đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm. Đồng thời đào tạo kết hợp với thực tiễn, trong đó giữa lý luận và thực tiễn thì tăng cường thực tiễn trao đổi kinh nghiệm, bổ sung cho nhau. Năm 2023, Hà Nội mở ra nội dung đào tạo ở nước ngoài. Đây cũng là những kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, công chức, viên chức các lĩnh vực được tiếp cận vấn đề mới ở một số nước, như: Trung Quốc, Đông Nam Á…

Thứ hai, sau đào tạo, bồi dưỡng là những vấn đề liên quan tới công tác luân chuyển, điều động cán bộ. Ở khâu này có hai nội dung: Một là, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cần tập trung vào công tác luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng và qua luân chuyển cũng tập trung thay thế một số cán bộ địa phương, một số ngành mà năng lực cán bộ yếu, không đáp ứng được. Hai là, luân chuyển cán bộ chuyên môn. Đây cũng là cơ hội đào tạo cán bộ chuyên môn, đặc biệt Hà Nội thực hiện rất mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho cán bộ các địa phương, nhất là cấp huyện về chuyên môn. Do vậy phải luân chuyển, biệt phái cán bộ chuyên môn của các sở, ngành về địa phương và ngược lại, cán bộ chuyên môn ở địa phương cũng được điều động về thành phố để nâng cao năng lực kiến thức chuyên môn. Như vậy vừa đào tạo qua thực tiễn, vừa đào tạo qua chuyên môn thì thành phố mới có đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Thứ ba, Hà Nội tập trung thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”. Thực tế trước đó, công việc có nơi bị trì trệ, thậm chí có những nơi không đạt được hiệu quả mà nguyên nhân là do cán bộ. Do vậy, ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ra Chỉ thị 24. Cái mới của Chỉ thị là nhận diện được 25 biểu hiện trong ba nhóm nội dung, trong đó tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và không thể đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, không đùn lên cấp trên, không đùn sang địa phương khác, lĩnh vực khác. Cùng với đó bảo vệ những cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây cũng chính là giải pháp tích cực trong việc nâng cao chất lượng, ý thức cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Bước đầu các giải pháp này đã được khẳng định trong thực tế, đội ngũ cán bộ Hà Nội được nâng tầm về chuyên môn, trình độ, ý thức trách nhiệm.

Có thể nói, năm 2023, công tác cán bộ ở Hà Nội tập trung vào ba nhóm vấn đề vừa lớn, vừa mới, vừa khó khăn và vừa là thực tế đặt ra đối với việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp ngang tầm nhiệm vụ.

PV: Nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp ngang tầm nhiệm vụ, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII). Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về Nghị quyết này sau nửa nhiệm kỳ thực hiện?

Đồng chí Vũ Đức Bảo: Đảng bộ Thành phố Hà Nội xác định công tác cán bộ là một trọng tâm và có vai trò quyết định. Điểm mới của Nghị quyết 04, đầu tiên là đã nhận diện những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ để thành phố có những giải pháp có tính chất đột phá. 

Đồng thời quy định thành những chế tài để mỗi cán bộ, đảng viên đều phải thực hiện như quy định về luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; quy định về luân chuyển cán bộ diện các cấp quản lý trên nguyên tắc thực hiện việc điều động, luân chuyển theo vị trí việc làm, thời hạn công tác và thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc luân chuyển cán bộ ở các lĩnh vực nhạy cảm. 

Nghị quyết 04 đưa ra những định hướng rất cụ thể của cả nhiệm kỳ và đưa ra cả những chỉ tiêu mà bấy lâu nay công tác cán bộ thường không có chỉ tiêu. Ví dụ như chỉ tiêu đến cuối năm 2025 thì bao nhiêu cán bộ chủ chốt các địa phương phải hoàn thành nhiệm vụ trong việc đào tạo bồi dưỡng của mình; rồi 50% các đồng chí bí thư, chủ tịch xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương và 100% các đồng chí Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Chính các chỉ tiêu này mà mỗi Đảng bộ đều quan tâm, phấn đấu luân chuyển và cũng là quy định của Đảng để mỗi tổ chức, cá nhân đều phải thực hiện. 

Bên cạnh đó, xác định giải pháp, xác định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ. Nghị quyết 04 đã xác định rồi thể chế hóa thành những quy định, kế hoạch. Ví dụ như: Quy định số 07-QĐ/TU ngày 17/11/2021 về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”. Hà Nội xác định luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng, điều động. Cán bộ như các đồng chí hết nhiệm kỳ, qua hai nhiệm kỳ, những cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì phải điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59 của Chính phủ. Những yếu tố này trở thành quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy để các cấp, các ngành chủ động thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải nghiêm túc thực hiện và xây dựng hai kế hoạch: Kế hoạch về điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và luân chuyển cán bộ chuyên môn các lĩnh vực về các địa phương và ngược lại. Đây cũng chính là những giải pháp rất tích cực. Do vậy, qua sơ kết nửa nhiệm kỳ vừa rồi, Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã dần đi vào cuộc sống, là căn cứ pháp lý và điều kiện thuận lợi cho 50 đảng bộ trực thuộc thành phố tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và không có vùng cấm, thật sự công khai, minh bạch.

Đến nay, Nghị quyết 04 đã được triển khai một cách nghiêm túc và từ đó chất lượng công tác cán bộ được nâng lên, góp phần giải quyết được những vấn đề đặt ra trong thực tế về luân chuyển, điều động cán bộ, đáp ứng được yêu cầu mới của công tác cán bộ trong tình hình hiện nay.

PV: Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ các cấp, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội cũng đặc biệt coi trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật đi đôi với khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đảm nhận việc khó…. Đến nay, kết quả đạt được của những công việc này là như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Vũ Đức Bảo: Đúng là công tác cán bộ phải kiểm tra, giám sát, giao việc; trước tiên giao nhiệm vụ cho cán bộ của mình ở các vị trí công tác khác nhau, sau đó kiểm tra, giám sát. Trong Chỉ thị 24, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập rất nhiều các đoàn kiểm tra, trong đó chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân và đặc biệt quan tâm tới những cơ sở yếu kém; xây dựng đề án củng cố cán bộ xã, phường, thị trấn và các đồng chí bí thư, chủ tịch, các phó bí thư, phó chủ tịch. Với 30 Đảng bộ quận, huyện của thành phố thì đội ngũ này hiện nay cũng rất đáng được quan tâm về năng lực chuyên môn, trình độ, ý thức tổ chức kỷ luật và hiệu quả công việc. Qua đề án sẽ bước đầu nhận diện được bộ máy cán bộ xã, phường, thị trấn, phát hiện một số không đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt về chuyên môn đào tạo không đúng ngành, đúng nghề, kỹ năng còn thiếu và yếu, nhất khối chính quyền. 

Một vấn đề nữa cũng liên quan tới công tác cán bộ của địa phương, người địa phương, đó là có nhiều đồng chí đã nhiều năm ở địa phương, do vậy rất khó khăn trong công tác xử lý công việc. Cùng với đó liên quan đến nguồn cán bộ hiện nay, phải đào tạo, bồi dưỡng, thử thách và đặc biệt luân chuyển cán bộ cho các địa phương. Đây chính là giải pháp rất quan trọng để cán bộ chủ chốt các địa phương ý thức được trách nhiệm của mình với công việc, không đùn đẩy, không né tránh và dám đối mặt với những khó khăn. Đây là khâu quyết định trong việc thực hiện. 

Hà Nội cũng kỳ vọng 579 cán bộ xã, phường, thị trấn ổn định thì toàn thành phố ổn định. Bài học của Hà Nội là địa phương nào nếu không ổn định, dẫn đến là công việc trì trệ, có khiếu kiện dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ ở đó có những khó khăn. Do vậy, việc kiểm tra, giám sát, đặc biệt giám sát cơ sở là một khâu rất quan trọng của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ của 30 đảng bộ trực thuộc cũng như việc thực hiện được nội dung này trong kiểm tra, giám sát, đặc biệt là trách nhiệm đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ.

PV: Cùng với những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai các nội dung công tác cán bộ, Hà Nội có gặp khó khăn, vướng mắc gì không, thưa đồng chí?

Đồng chí Vũ Đức Bảo: Thứ nhất, hiện nay với yêu cầu tình hình mới, rất cần đội ngũ cán bộ Hà Nội có đủ chuyên môn, đủ năng lực quản lý, đủ kiến thức để hội nhập. Khi Hà Nội thực hiện chính quyền đô thị, chuyển đổi số – những vấn đề này hiện nay đội ngũ cán bộ Hà Nội chưa đáp ứng được. Do vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là yếu tố rất quan trọng để tiếp cận dần với tư duy mới, cách thức quản lý mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt là với công tác Đảng – phải đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp là một trong những yếu tố quyết định. Hà Nội kế thừa tất cả những kinh nghiệm nhưng cũng phải đổi mới tư duy, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đề cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu,… thực sự có hiệu quả, thực sự đổi mới.

Thứ hai, khó khăn trong ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hiện nay. Trước tình hình chung và trước những vấn đề bất cập về cơ chế, chính sách, quy định của luật pháp thì việc tổ chức thực hiện của cán bộ, nhất là các vị trí quan trọng ở một số sở, ngành liên quan tới phát triển kinh tế – xã hội có những vấn đề trì trệ. Chính vì vậy, Chỉ thị 24 được ban hành để tăng cường kỷ luật, kỷ cương với 25 nhận diện cụ thể. Đây là khâu đột phá, quan trọng để nâng cao chất lượng cán bộ Hà Nội… 

Trong tình hình hiện nay, Hà Nội có hai nội dung đề cập trên thuộc về tồn tại, hạn chế trong nhiều năm qua và Ban Thường vụ Thành ủy khóa này cần phải tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra bài học, kịp thời chấn chỉnh trong thực tế để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong năm 2024 là hiệu quả, chất lượng và đáp ứng được yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương trong quản lý hành chính. Nếu Hà Nội giải quyết được hai nội dung này, công tác cán bộ trong thời gian tới sẽ góp phần đáp ứng được nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền Thành phố trong những năm tiếp theo.

PV: Để Hà Nội phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô, trái tim của cả nước, thời gian tới, công tác bộ của thành phố sẽ được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Vũ Đức Bảo: Trước tiên, phải đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt đổi mới, tiếp cận những vấn đề mới hiện nay. Để đáp ứng được công tác Đảng thì phải đổi mới được phương thức lãnh đạo, chính quyền thì phải thực hiện chuyển đổi số, công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử. Đây là những vấn đề mà cán bộ Hà Nội đang thiếu, chưa đầy đủ. 

Thứ hai, phải tập trung cho công tác quy hoạch, quy hoạch vừa là để đào tạo, bồi dưỡng, vừa để thử thách cán bộ. Đây chính là môi trường lựa chọn cán bộ tốt nhất, hiệu quả nhất và thực tế nhất. Qua đây cũng sẽ giải quyết, xử lý sắp xếp những cán bộ có năng lực, trình độ hạn chế, có những vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực của địa phương hiện đang nhạy cảm, có những vấn đề cần quan tâm, rà soát lại đội ngũ cán bộ. Các sở, ngành hiện nay liên quan nhiều tới thủ tục hành chính, liên quan nhiều tới giải quyết công việc cho người dân và tổ chức để xem xét… 

Trong năm 2024, Hà Nội sẽ tập trung vào tổ chức bộ máy của 579 xã, phường, thị trấn và 30 đảng bộ trực thuộc. Qua đây cũng chuẩn bị một bước trước Đại hội Đảng bộ Thành phố (khóa XVIII) diễn ra vào năm 2025, trước đại hội đảng bộ các địa phương để xây dựng được đội ngũ cán bộ xứng tầm với yêu cầu, đáp ứng các tiêu chuẩn công tác cán bộ hiện nay. Đây cũng là vấn đề mà Hà Nội rất kỳ vọng, quan tâm. Hi vọng năm 2024, những vấn đề đó sẽ được triển khai tổ chức ngay từ tháng đầu, quý đầu để đến đầu năm 2025, khi Hà Nội triển khai đại hội cấp cơ sở từ các địa phương thì Hà Nội có đủ đội ngũ cán bộ đáp ứng cho cả nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Thành phố.

PV: Trong các giải pháp mà đồng chí vừa đề cập, thì đâu là giải pháp “đòn bẩy” góp phần tạo đột phá trong công tác cán bộ trong thời gian tới?

Đồng chí Vũ Đức Bảo: Giải pháp đòn bẩy ở đây là việc thông qua thực hiện Chỉ thị 24 để tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đây là giải pháp để sàng lọc, lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Qua đây lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ khả năng để đáp ứng của nhiệm kỳ tới. 

Nếu chúng tôi làm thành công nội dung này thì tôi tin rằng đội ngũ cán bộ của Hà Nội sẽ trưởng thành hơn, nhận thức sẽ tốt hơn, năng lực, trình độ sẽ được nâng lên, đặc biệt là về ý thức, trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ Hà Nội không phải là không có năng lực nhưng hiện nay là ý thức, trách nhiệm có vấn đề, kỷ luật, kỷ cương, đùn đẩy, né tránh có vấn đề, nên giải quyết được các vấn đề này tôi nghĩ là đội ngũ cán bộ đáp ứng được nhu cầu trong tình hình hiện nay.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Hà (thực hiện)
Theo: dangcongsan.vn.