Ngành Nội vụ tỉnh An Giang tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong năm 2023, ngành Nội vụ tỉnh An Giang đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phát huy hiệu quả vai trò và tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực công tác. Những kết quả đạt được chính là tiền đề quan trọng để ngành tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn mới.

Với sự khẩn trương, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã thể hiện sự quyết tâm, tăng tốc để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu năm 2023, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu theo giai đoạn đề ra. Theo đó, ngành Nội vụ ở địa phương đã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở tham mưu, đề xuất trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định ban hành nhiều văn bản bảo đảm thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và Nhà nước, giữa Trung ương và địa phương; chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn phân cấp, phân quyền với kiểm tra, kiểm soát quyền lực, thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền địa phương, cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, tôn giáo, thi đua khen thưởng.

Cụ thể, ngành Nội vụ tỉnh An Giang đã xác định công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, nhiệm vụ chính trị quan trọng và được ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện nhằm đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả nền hành chính theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; vừa sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới, vừa đồng bộ, thống nhất theo các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế phát triển là một trong ba đột phát chiến lược. 

Đồng thời, chủ động đổi mới hoạt động quản lý công vụ, công chức; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đổi mới công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Trong năm 2023, đã bổ nhiệm ngạch công chức do hoàn thành tập sự đối với 22 trường hợp; bổ nhiệm ngạch cho phù hợp vị trí việc làm đối với 69 trường hợp; bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên 11 trường hợp; miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên 13 trường hợp. Bên cạnh đó, tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ cho chính quyền địa phương thu hút công chức, viên chức tham gia đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực, khí thế, đổi mới về tư duy, nhận thức của học viên sau khóa học. Việc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong việc thực hiện công tác cán bộ, tổ chức đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định.

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là các lĩnh vực cơ bản, thiết yếu với người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm sát sao theo hướng tôn vinh, biểu dương đối tượng lao động trực tiếp. Kết quả khen thưởng năm 2023: đã khen cấp tỉnh 146 Cờ thi đua, 89 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 4.398 Bằng khen UBND tỉnh (trong đó, có 110 Doanh nghiệp và 3.093 cá nhân), 357 Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”; trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng cấp Nhà nước cho 16 tập thể và 669 cá nhân.

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được duy trì ổn định, tuân thủ pháp luật, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh về tín ngưỡng, tôn giáo và thường xuyên hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng, phương châm hành đạo. Công tác văn thư, lưu trữ, công tác thanh niên, dân chủ, dân vận và cán bộ nữ, công tác thanh tra, pháp chế, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng có nhiều đổi mới…

Bước sang năm 2024, trên tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt những kết quả đã đạt được, ngành Nội vụ tỉnh An Giang sẽ đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, ưu tiên toàn diện và tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ. Tiếp tục cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh công chức và tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý các cấp. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện, hiệu quả thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 bảo đảm đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính và thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực công tác khác của ngành Nội vụ. 

Cùng với đó, đảm bảo thực hiệu hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2021 – 2025 và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tăng cường công tác thanh tra, pháp chế, công tác đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thông tin, truyền thông và thực hiện chuyển đổi số ngành Nội vụ. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác ngành Nội vụ của tỉnh và từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong giai đoạn mới.