Đắk Lắk tăng cường thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

TS. Phạm Ngọc Đại
Học viện Hành chính Quốc gia
(Quanlynhanuoc.vn) – Thi đua, khen thưởng là phương thức tạo động lực, là biện pháp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển con người mới. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của các cá nhân, tổ chức nhằm lôi cuốn, khuyến khích các chủ thể phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, việc tổ chức chính sách thi đua, khen thưởng tại các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh Đắk Lắk đã có chuyển biến đáng kể, đạt được nhiều kết quả tích cực

Từ khóa: Chính sách; cơ quan chuyên môn; thi đua; khen thưởng; tỉnh Đắk Lắk.

1. Kết quả thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng ở tỉnh Đắk Lắk

Hằng năm, các cơ quan chuyên môn đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua, khen thưởng; UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua, khen thưởng gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức ký giao ước thi đua theo các khối với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với nhiều nội dung, hình thức thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề thiết thực, hiệu quả, động viên, lôi cuốn được đông đảo lực lượng tham gia.

Trong đại dịch Covid-19, hưởng ứng phong trào thi đua, khen thưởng do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 nhằm huy động sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh cùng chung sức, đồng lòng, tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10060/KH-UBND ngày 15/10/2021 về triển khai thực hiện Phong trào thi đua, khen thưởng đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Kế hoạch đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Mặc dù đến thời điểm hiện tại, chưa có kế hoạch triển khai phong trào thi đua, khen thưởng “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025, nhưng tỉnh đã chủ động tiếp tục phát động phong trào thi đua, khen thưởng một cách sâu rộng, thiết thực và hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua, khen thưởng và triển khai nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn với thực hiện phong trào. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh tiếp tục hướng ứng, triển khai phong trào thi đua, khen thưởng thông qua việc lồng ghép nội dung xây dựng nông thôn mới với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả phong trào, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, như: hiến đất làm đường; giữ gìn vệ sinh môi trường; duy trì đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; phát triển văn hóa, du lịch cộng đồng… Tỉnh đã ban hành cơ chế hỗ trợ, tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, khuyến khích nhân rộng các mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu đặc trưng của từng địa phương và tập trung triển khai xây dựng nông thôn kiểu mẫu, nông thôn nâng cao. Đến nay, chương trình xây dựng sản phẩm OCOP đã đạt được kết quả tích cực, từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thi trường và được Nhân dân tín nhiệm, đánh giá cao

Triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo với nhiều hình thức vận động, tuyên truyền lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo đến từng địa bàn xã, phường, thị trấn. Các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học – kỹ thuật phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản, giảm lãi suất, nâng vốn vay cho hộ nghèo để sản xuất – kinh doanh…

Tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn, như: Kế hoạch số 6657/KH- UBND ngày 21/7/2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…

Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được triển khai rộng khắp. Tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 19/01/2021 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 2934/KH-UBND ngày 07/4/2021 về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh, giai đoạn 2021 – 2025.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện đồng bộ như: sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị; đưa nội dung thực hiện văn hóa công sở vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng hằng năm của cơ quan, đơn vị; tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; gắn thực hiện văn hóa công sở với việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tổ chức các hội thi tìm hiểu về văn hóa công sở; tăng cường làm việc trên môi trường trực tuyến và đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện mục tiêu chuyển đổi số ở từng ngành, địa phương. Thông qua phong trào thi đua, khen thưởng đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan thực thi công vụ. Góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

Bên cạnh các trong trào thi đua do Trung ương phát động, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phát động các phong trào thi đua, khen thưởng như: Phong trào thi đua, khen thưởng về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2021 và cả giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề Thi đua sáng tạo hiến kế xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh và bản sắc”; Phong trào thi đua, khen thưởng hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026… 

Ngoài ra, còn có phong trào thi đua, khen thưởng “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức; phong trào “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng”; “Đoàn kết, lập công, Quyết thắng”; phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong lực lượng vũ trang; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động; phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, giúp nhau làm kinh tế”, “Nông dân với công nghệ thông tin”; “Đền ơn đáp nghĩa”... và nhiều phong trào thi đua, khen thưởng khác do các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát động và triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

2. Một số hạn chế trong thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng ở tỉnh Đắk Lắk

Bên cạnh những mặt tích cực, thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng tại các cơ quan chuyên môn thuộc của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn có những hạn chế sau:

Một là, công tác tuyên truyền thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị triển khai còn qua loa, đưa tin chưa cụ thể, chưa rõ ràng làm cho cán bộ, công chức chưa nắm rõ tinh thần của chính sách hoặc đưa tin mang tính lồng ghép nhiều nội dung…

Hai là, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng; chưa tích cực nghiên cứu cơ chế phong trào thi đua, khen thưởng để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về công tác thi đua, khen thưởng ở phạm vi cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết.

Ba là, một số chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng chưa được triển khai đồng bộ tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa được quán triệt đầy đủ; trong thực hiện, vận dụng còn lúng túng, nhất là công tác đánh giá sáng kiến, giải pháp công tác để khen thưởng.

Bốn là, phong trào thi đua, khen thưởng tuy được phát động song một số đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện chưa sâu rộng; công tác chỉ đạo của các ngành, các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng có lúc còn chưa được quan tâm coi trọng đúng mức. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến tuy đã được quan tâm triển khai thực hiện song nhiều đơn vị còn xây dựng mang tính hình thức nên chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác thông tin tuyên truyền trong thi đua, khen thưởng còn hạn chế, tính kế hoạch hoá chưa cao, mới chỉ chú trọng những đợt thi đua lớn. Một số cơ quan, đơn vị chưa coi trọng khen thưởng cho cá nhân là những người trực tiếp công tác, lao động và sản xuất. Hoạt động của một số cụm, khối thi đua hiệu quả chưa cao. Mặc dù Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra nhưng công tác tổng hợp, trình khen thưởng có lúc còn lúng túng, chất lượng một số hồ sơ chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu về thời gian.

Năm là, chất lượng thẩm định các hình thức khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị được vận dụng và đề nghị mức khen thưởng chưa theo đúng các quy định quy pháp về thi đua, khen thưởng, trong bình xét các danh hiệu thi đua còn biểu hiện nể nang, cào bằng.

Sáu là, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng và cán bộ kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn phong trào thi đua, khen thưởng, công tác khen thưởng và thường xuyên thay đổi dẫn đến việc tham mưu công tác khen thưởng chưa thực sự hiệu quả.

3. Một số giải pháp

Một là, đổi mới công tác ban hành văn bản và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng.

Để hệ thống các văn bản về thi đua, khen thưởng có tính ổn định lâu dài, công tác tham mưu đề xuất phải được thực hiện một cách bài bản, có chiều sâu và có tầm nhìn. Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Đắk Lắk cần thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc ban hành các văn bản theo thẩm quyền hoặc phối hợp trong công tác tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, có như vậy hệ thống các văn bản mới có tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh việc ban hành các văn bản mang tính pháp quy, cần xây dựng có chất lượng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai các phong trào thi đua, khen thưởng; văn bản hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng, các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu, phối hợp để các sở, ban, ngành hạn chế trùng lặp trong đối tượng thụ hưởng. Kế hoạch phát động thi đua phải được xây dựng dựa trên kết quả thực hiện năm trước; các chỉ tiêu đề ra phải có tính logic, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, có tính đến các dự báo trong tương lai. 

Khi xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng, bên cạnh xác định mục tiêu, nội dung, đối tượng, phạm vi, biện pháp thực hiện, cần có nội dung kiểm tra, giám sát và phân công trách nhiệm, tiến độ trong quá trình thực hiện. Kế hoạch phải cụ thể và xác định rõ: cơ quan, đơn vị khởi xướng, chủ trì; cơ quan, đơn vị  phối hợp; lực lượng và điều kiện thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng. Phong trào thi đua, khen thưởng cần hướng về cơ sở và người trực tiếp công tác, học tập, lao động, sản xuất và chiến đấu. Với các phong trào lớn, phong trào mới, nhiệm vụ đề ra nhiều cần nghiên cứu, xem xét việc chọn, chỉ đạo điểm trong thời gian nhất định, để rút kinh nghiệm từ chỉ đạo điểm trước khi nhân rộng phong trào. 

Để xây dựng và nhân điển hình tiên tiến có hiệu quả, công tác khảo sát, lựa chọn, xây dựng kế hoạch có vị trí vai trò rất quan trọng, giúp cho lãnh đạo các cơ quan chuyên môn xác định đúng đối tượng, tổ chức thực hiện khoa học, phát huy tốt được tác dụng của các điển hình tiên tiến. Trên cơ sở kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã xác định, các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở xây dựng, hoàn thiện kế hoạch thực hiện ở cấp mình, bảo đảm sát thực tiễn và có tính khả thi cao, trong đó, phải thể hiện rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, lộ trình. Kế hoạch phải dự kiến được những tập thể, cá nhân xây dựng điển hình; xác định mô hình, nội dung, biện pháp tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng mặt công tác. Khi xây dựng các điển hình tiên tiến cần khảo sát tỉ mỉ, xem xét dựa trên quan điểm: khách quan, toàn  diện, lịch sử, cụ thể, phát triển. Lựa chọn những tập thể, cá nhân xây dựng điển hình tiên tiến phải thật sự tiêu biểu; hướng vào những đơn vị còn nhiều khó khăn, đảm bảo đúng thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, tránh tràn lan. Khi phát hiện điển hình tiên tiến cần nhanh chóng xây dựng, bồi dưỡng, thử thách, kết hợp với động viên khích lệ để điển hình tiên tiến vươn lên khẳng định mình trong thực tiễn, để các cơ quan đơn vị học tập, làm theo thúc đẩy phong trào thi đua, khen thưởng đạt kết quả tốt nhất.

Hai là, đổi mới công tác tuyên truyền.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ về pháp luật thi đua, khen thưởng. Hướng dẫn thực hiện cụ thể, chi tiết các văn bản, nghị định, thông tư và Luật Thi đua, khen thưởng làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan chuyên môn hiểu được vai trò đặc biệt của thi đua, khen thưởng. 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tham quan, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của điển hình tiên tiến. Đặc biệt phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh, bảng tin, trang thông tin điện tử tại cơ quan, đơn vị. Cần sử dụng linh hoạt các biện pháp khác nhau đối với từng đối tượng và hoàn cảnh cụ thể. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề về thi đua, khen thưởng, lồng ghép trong các cuộc họp, tổng kết công tác, các cuộc vận động, tổ chức phát động các phong trào thi đua, khen thưởng. 

Ba là, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chính sách về thi đua, khen thưởng.

Xây dựng quy chế nhằm tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng, lựa chọn các điển hình tiên tiến, bình xét, suy tôn các nhân tố mới tích cực và đề xuất khen thưởng một cách chính xác, khách quan. Cụ thể: 

– Quy chế phối hợp giữa Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh với Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp, trong việc “Thành lập và xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua, xây dựng thang bảng điểm cho các khối thi đua doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”; 

– Quy chế phối hợp giữa Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh với Sở Kế hoạch & Đầu tư trong việc “Xét chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk”;

– Quy chế phối hợp giữa Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh với Hội Nông dân tỉnh trong việc xây dựng “Tiêu chuẩn và quy trình xét chọn danh hiệu Nông dân  sản xuất – kinh doanh giỏi tỉnh Đắk Lắk”; 

 Quy chế phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đắk Lắk, Cổng thông tin điện tử các đơn vị, cơ quan báo chí để tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua, khen thưởng, các điển hình tiên tiến đến được với nhân dân một cách gần gũi nhất. Mở các trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền các phong trào thi đua, khen thưởng có hiệu quả, các gương điển hình trên các lĩnh vực. 

– Quy chế phối hợp giữa Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh với Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong việc bình xét suy tôn các “già làng, trưởng bản mẫu mực”. 

Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

 Để các phong trào thi đua, khen thưởng được triển khai có hiệu quả, trước hết phải có một bộ máy thống nhất, có một đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để làm công tác thi đua, khen thưởng. Hằng năm, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp hoá, khuyến khích hình thức tự đào tạo, bồi dưỡng của từng cán bộ, công chức. Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cần phải đổi mới, kết hợp trang bị kiến thức nghiệp vụ mới, kỹ năng nghề nghiệp với việc nâng cao phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong, kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Thực hiện tốt quy chế quản lý và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức của ngành thi đua, khen thưởng. Việc quản lý cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng cần bảo đảm đúng quy định, có nề nếp, chặt chẽ, nắm chắc người giỏi, người tốt, người có bề dày thực tiễn, thâm niên công tác nhưng chưa được đào tạo bài bản; biết rõ người kém, người chưa hoàn thành nhiệm vụ để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục, rèn luyện.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Công tác thạnh tra, kiểm tra, giám sát phải được thực hiện  đúng luật, phải tiến hành thường xuyên theo kế hoạch, tiến hành theo định kỳ, hằng quý, hằng năm hoặc theo đợt phát động phong trào thi đua, khen thưởng. Hình thức thanh tra, kiểm tra cần được đổi mới, có sự kết hợp giữa thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ với việc thực hiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng. 

Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời phát hiện các vấn đề khó khăn, vướng mắc để kiến nghị Lãnh đạo tỉnh biện pháp khắc phục, chấn chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; phê bình những đơn vị tổ chức thực hiện phong trào qua loa, hời hợt, đối phó; phát hiện, ngăn chặn tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. 

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng phải kịp thời, nhanh chóng, không để kéo dài thời gian dẫn đến hệ lụy cho việc thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng, gây mất đoàn kết tại đơn vị. Thông qua thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ có những hình thức nhắc nhở hoặc xử lý nghiêm đối với những trường hợp sai phạm về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, tổng kết thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng.

Nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết phải hướng tới tính thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Tăng cường khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề hơn là khen thưởng định kỳ cuối năm, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, đặc biệt những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng cần lấy kết quả thi đua làm căn cứ xem xét, bảo đảm khách quan, công bằng, dân chủ, chính xác; khen thưởng theo hướng thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó, không cộng dồn thành tích, không lấy danh hiệu thi đua làm căn cứ xét khen thưởng nhằm tránh khen thưởng trùng lặp, chỉ tập trung vào đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thống nhất thực hiện nguyên tắc một thành tích không đề nghị nhiều hình thức khen thưởng khác nhau trong cùng một thời điểm, cũng như không đề nghị các cấp khác nhau cùng khen thưởng cho một thành tích, như vậy mới nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đúng người, đúng thành tích và giá trị khen thưởng mới thực sự được nâng lên. 

Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua các phong trào thi đua, khen thưởng, các cơ quan chuyên môn phải tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết – nhân điển hình tiên tiến. Các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và trong từng giai đoạn; phấn đấu mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương lựa chọn được các điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn diện để phổ biến, nêu gương và nhân rộng. 

Tổ chức đăng ký thi đua cùng các điển hình tiên tiến để các phong trào thi đua, khen thưởng thực sự phát huy tác dụng và đi vào chiều sâu. Xác định đây là nội dung trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, khen thưởng, qua đó, đánh giá tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào thi đua, khen thưởng yêu nước của các cấp, các ngành và từng địa phương, đơn vị. 

Tài liệu tham khảo:
1. Từ điển Bách khoa Việt Nam. H. NXB. Khoa học xã hội Việt Nam, 1995.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Đắk Lắk, tháng 12/2020.
3. Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.
4. Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 01/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023.
5. Báo cáo số 365/BC-UBND ngày15/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024.
6. Nguyễn Đình Châu. “Tăng cường làm tốt công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng con người mới của Đảng trong giai đoạn hiện nay” Tạp chí Giáo dục lý luận, số 213, tháng 5/2014.