Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Mù Cang Chải tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Khèn Mông, Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông.

Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Mù Cang Chải luôn chủ động tập trung triển khai hoàn thành các chương trình công tác; hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm đăng ký, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.

Trong năm 2023, Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành 211 văn bản về chỉ đạo, điều hành các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao, gia đình, công tác du lịch, công nghệ thông tin trên địa bàn huyện. Trong đó có các nội dung kế hoạch lớn, như: kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân năm 2023; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và phát triển du lịch trên địa bàn huyện; kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số; kế hoạch thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình năm 2023; kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch năm 2023.

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổ chức thành công các hội nghị triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch huyện Mù Cang Chải năm 2023: tổ chức thành công Ngày hội Hoa Sơn tra, Ngày hội thống nhất 30/4-1/5, các hoạt động du lịch Mùa nước đổ, Tết độc lập 2/9, khai mạc Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang; Festival trình diễn Khèn Mông và công bố Quyết định đưa Nghệ thuật khèn của người mông, nghệ thuật tạo hình hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và lễ hội hoa Tớ Dầy và các hoạt động phụ trợ năm 2023.

Ruộng Bậc thang Mù Cang Chải vào mùa.

Trong công tác điều hành, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành 200 văn bản về triển khai công tác văn hóa thông tin. Ban hành các văn bản chỉ đạo công chức văn hóa các xã, thị trấn triển khai thực hiện các văn bản của huyện, của phòng về lĩnh vực văn hoá, thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, theo dõi nắm bắt tình hình, xử lý vi phạm tảo hôn trên địa bàn huyện; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, tổ chức lễ hội, các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Hướng dẫn Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đăng tải tin, bài, tăng thời lượng phát sóng về các sự kiện chính trị, hoạt động du lịch, văn hóa thể thao, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023, công tác phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai… trên hệ thống loa phát thanh, trang thông tin điện tử huyện; tăng cường tổ chức tuyên truyền trực quan, xe loa cổ động tại khu vực trung tâm huyện và trung tâm các xã.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Mù Cang Chải đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

Một là, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện quản lý nhà nước về văn hóa; thể thao; gia đình; du lịch; công nghệ thông tin; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; phát thanh, truyền hình trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn, góp phần thiết thực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hai là, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện, công chức văn hóa các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trực quan về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ, sự kiện lớn, hoạt động du lịch năm 2024; tuyên truyền công tác phòng, chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai; công tác an toàn giao thông, phòng, chống các tệ nạn xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm và tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, huyện năm 2024.

Ba là, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công chức các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực văn hoá, thông tin năm 2024. 

Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý các hoạt động lễ hội, văn hoá, thể thao, du lịch trên địa bàn. Phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Mù Cang Chải mùa hoa Tớ dày.

Năm là, phối hợp với các phòng, ban của Sở tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trên địa bàn huyện và cử cán bộ, đại biểu tham gia các lớp tập huấn do tỉnh, Sở tổ chức.

Sáu là, tiếp tục tham mưu cho UBND huyện tiếp tục tổ chức các hoạt động du lịch năm 2024.

Bảy là, tham mưu cho UBND huyện, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa năm 2024.  

Tám là, tiếp tục triển khai mô hình “Cơ quan Chuyển đổi số” năm 2024 theo Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận cơ quan chuyển đổi số năm 2023; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.