Một số giải pháp xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân ở các doanh nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Nguyễn Đình Nam
Hệ 5, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(Quanlynhanuoc.vn) – Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân ở các doanh nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò rất quan trọng góp phần xây dựng quân đội ta tinh nhuệ về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành trong bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bài viết đề xuất một số giải pháp xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân ở các doanh nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ khóa: Một số giải pháp; xây dựng lối sống; xã hội chủ nghĩa; doanh nghiệp quân đội.

1. Đặt vấn đề

Với nhiệm vụ chính trị chủ yếu của các doanh nghiệp quân đội là phục vụ quốc phòng, mục tiêu hoạt động không vì lợi nhuận đơn thuần mà tham gia sản xuất là để phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh. Tuy nhiên hiện nay, lối sống của một bộ phận công nhân trong các doanh nghiệp quân đội chưa thể hiện được đầy đủ các đặc trưng lối sống xã hội chủ nghĩa, lối sống của người quân nhân cách mạng, còn biểu hiện chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân các doanh nghiệp quân đội hiện nay rất cần thiết để nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Thực tiễn xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân các doanh nghiệp quân đội hiện nay

Thời gian qua, xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân các doanh nghiệp quân đội được cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu quan tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kỷ luật quân đội, kỷ luật lao động, quy định của đơn vị; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu trong lời nói và hành động.

Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống của công nhân, bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn theo quy định cho công nhân, nhất là vào dịp lễ, tết; chú trọng đến giáo dục động cơ, thái độ, trách nhiệm trong quá trình làm việc của công nhân; xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp bảo đảm mọi hoạt động của công nhân diễn ra trong một không gian, thời gian thống nhất từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định… 

Trong bối cảnh mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, những tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường, một số công nhân chấp hành chưa nghiêm các chế độ, nội quy của cơ quan, đơn vị, vi phạm những điều đảng viên không được làm; chưa phát huy hết tính năng động, sáng tạo trong tham mưu, góp ý với cấp trên để nâng cao chất lượng sản phẩm; một số cơ quan, đơn vị chưa vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa cho công nhân; ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của một số công nhân còn đơn gian, chưa phát huy tính năng động, sáng tạo trong tham mưu, hiến kế, góp ý cho cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng sản phẩm kinh tế phục vụ cho quân đội, Nhân dân. 

3. Một số giải pháp xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa cho công nhân ở các doanh nghiệp quân đội thời gian tới

Một là, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng, phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng đội ngũ công nhân trong các doanh nghiệp quân đội đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội là để tạo dựng những giá trị đặc trưng của lối sống xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển phẩm chất, nhân cách người công nhân trong doanh nghiệp quân đội. Vì vậy, xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội phải tuyệt đối nắm vững và quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng, phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng đội ngũ công nhân trong các doanh nghiệp quân đội đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. 

Quá trình thực hiện cần phải tuyệt đối bám sát đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam. Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội phải luôn quán triệt quan điểm Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ công nhân trong các doanh nghiệp quân đội. Các doanh nghiệp quân đội muốn nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng với yêu cầu hiện đại hóa Quân đội phải chú trọng xây dựng con người, lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân. Vì thế, xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội phải trên cơ sở đường lối, quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng, phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng đội ngũ công nhân trong các doanh nghiệp quân đội đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. 

Gắn những giá trị chuẩn mực đó vào quá trình giáo dục lối sống xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn môi trường hoạt động quân sự ở các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đối với công nhân đòi hỏi phải luôn nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc tự bồi dưỡng lối sống của mình, luôn tuân theo những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam hiện nay. Với những giá trị chuẩn mực của con người mới, công nhân tự xác định cho mình những chuẩn mực sống thực sự phù hợp với môi trường doanh nghiệp quân đội.

Phải xác định công nhân trong các doanh nghiệp quân đội là một bộ phận của công nhân Việt Nam, là những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; có khả năng nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học – công nghệ vàotrong sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển bền vững doanh nghiệp quân đội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng, từng bước hiện đại hóa quân đội.

Hai là, xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội cần thực hiện “mục tiêu kép”.

Hoạt động của người công nhân trong doanh nghiệp quân đội bên cạnh những quy luật chung còn chịu sự tác động, chi phối bởi các quy luật đặc thù lực lượng vũ trang và tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của hoạt động quân sự. Điều đó cho thấy, việc xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội cần thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát huy phẩm chất giai cấp công nhân Việt Nam, vừa phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Doanh nghiệp quân đội là lực lượng chủ chốt của quân đội thực hiện chức năng “đội quân lao động sản xuất”, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề với nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là tham gia phát triển kinh tế gắn với củng cố, nâng cao tiềm lực quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thì xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân để tạo dựng những giá trị đặc trưng của lối sống xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển phẩm chất, nhân cách người công nhân trong doanh nghiệp quân đội. Đó cũng chính là xây dựng, phát triển những đặc trưng của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ở mỗi công nhân trong các doanh nghiệp quân đội. Đồng thời, xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân nhằm phát huy phẩm chất của giai cấp công nhân Việt Nam.

Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng đặc biệt quan trọng duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, tạo ra khối lượng lớn sản phẩm công nghiệp, đóng góp chủ yếu vào ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu to lớn; giai cấp lãnh đạo cách mạng; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp luôn tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; là cơ sở chính trị – xã hội rộng lớn, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng. Thực hiện “mục tiêu kép” sẽ khơi dậy, phát huy mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của công nhân tạo nên sức mạnh tổng hợp để giữ vững, phát huy giá trị độc lập, tự do của dân tộc, cũng như giá trị truyền thống, văn hóa doanh nghiệp.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp các tổ chức, các lực lượng xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam.

Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đúc kết và rút ra một trong những bài học kinh nghiệm là phải biết vận động, tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng đề ra. Mỗi tổ chức, mỗi lực lượng có vị trí, vai trò quan trọng không ngang bằng nhau nhưng đều hướng đến đích là thực hiện thắng lợi mục tiêu chung đã xác định. Việc xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội thời gian tới đòi hỏi phải phát huy khả năng, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các doanh nghiệp quân đội; huy động tối đa vai trò, sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng của các doanh nghiệp quân đội trong xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân. Huy động mọi khả năng vật chất tinh thần của Quân đội như điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội thuận lợi để xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội; đồng thời phát huy khả năng, tự xây dựng, tự hoàn thiện mình của chính đội ngũ công nhân các doanh nghiệp quân đội. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp quân đội cần phải tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tận dụng môi trường chính trị – xã hội ổn định, điều kiện kinh tế phát triển của đất nước.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, thông qua chính Đảng của mình, là lực lượng quan trọng đi đầu và trực tiếp bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ công nhân trong các doanh nghiệp quân đội là một bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam, là một lực lượng lao động quan trọng không thể thiếu trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta. 

Đối với các lực lượng trong Quân đội: tổ chức Đảng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong các doanh nghiệp quân đội. Đây là lực lượng quan trọng hàng đầu, là vấn đề có tính nguyên tắc quyết định đến chất lượng, hiệu quả xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội. Các tổ chức này là cơ quan trực tiếp đề ra quan điểm, đường lối, chủ trương, phương châm, phương hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lối sống của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội.

Đối với Bộ Quốc phòng, các tổng cục, quân binh chủng, các cơ quan chức năng và bản thân lãnh đạo chỉ huy các doanh nghiệp quân đội cần thấy được đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là nhu cầu, động lực để mỗi doanh nghiệp quân đội không ngừng phát triển hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng đối với Quân đội và đất nước. Đối với bộ máy quản lý các doanh nghiệp quân đội, tổ chức Công đoàn và bản thân công nhân trong các doanh nghiệp quân đội không được thờ ơ, chạy theo những lợi ích kinh tế tầm thường trước mắt mà đơn giản trong xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân. Đặc biệt, tập thể Ban Giám đốc, lãnh đạo của các doanh nghiệp quân đội trên cơ sở nghị quyết của cấp ủy đề ra với những chủ trương lãnh đạo, cần nêu cao trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, triệt để, hiệu quả bảo đảm xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Đồng thời, đối với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và hội phụ nữ trong các doanh nghiệp quân đội hơn lúc nào hết cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ công nhân trong các doanh nghiệp quân đội, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của tổ chức mình trong bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng đối với đội ngũ công nhân. Trong từng giai đoạn, cần có những kiến nghị, tham mưu đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các doanh nghiệp quân đội quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần, những chính sách đãi ngộ đặc biệt cho đội ngũ công nhân trong các doanh nghiệp quân đội.

Đối với các lực lượng ngoài quân đội: xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội là nội dung cấp bách không chỉ đối với quá trình xây dựng quân đội trong giai đoạn hiện nay, mà còn góp phần không nhỏ vào thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cho nên, chỉ phát huy sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng trong quân đội thì chưa đủ, chưa thể hiện tính đồng bộ, đột phá và hiệu quả. Vì thế, xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của đội ngũ này phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài quân đội.

Cần phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội: bất luận trong mọi hoàn cảnh, việc xây dựng này phải tuyệt đối chấp hành nghiêm quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, sự quan tâm đầu tư, quản lý của Nhà nước đối với đội ngũ này cả về vật chất và tinh thần nhằm tạo động lực quan trọng cho sự phát triển mang tính toàn diện, đúng hướng, đạt hiệu quả, mục tiêu như mong muốn, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn cách mạng đặt ra.

Để xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội đáp ứng yêu cầu hiện nay của đất nước, rất cần tổ chức Đảng, chính quyền và nhân dân nơi doanh nghiệp đứng chân… Các lực lượng này trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, hình thành, phát triển. Ngoài ra, mở rộng quan hệ quốc tế, tranh thủ các yếu tố thuận lợi, sự giúp đỡ của các nước bạn bè trong khu vực và thế giới thông qua các hoạt động trong xu thế hội nhập cả lĩnh vực quân sự – Quốc phòng, như: liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, phối hợp triển khai các chương trình, dự án, chuyển giao công nghệ phát triển sản xuất, kinh doanh…

Bốn là, xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp Quân đội nhân dân Việt Nam phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ xuyên suốt.

 “Xây” và “chống” là hai lĩnh vực hoạt động, hai quá trình có vị trí, vai trò, nội dung, biện pháp thực hiện khác nhau (xây dựng những cái tốt đẹp; chống những yếu tố tiêu cực, phản động, lạc hậu), nhưng giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời nhau. Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội không được tuyệt đối hóa hay tách rời hai mặt này.

Nếu chỉ có “xây”, tức tập trung tuyên truyền, giáo dục cho công nhân chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lối sống và lối sống xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở để hình thành, phát triển các hành vi sống đúng đắn, nhân văn, tiến bộ; mà không có “chống”, tức không đấu tranh, vạch trần những quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động của các thế lực thù địch đang được tuyên truyền, phát tán mạnh mẽ trong công nhân, không đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái, thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, ngay trong chính bản thân mỗi người công nhân thì quá trình xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội sẽ gặp nhiều khó khăn và không mang lại hiệu quả như mong muốn, thậm chí có thể thất bại. Ngược lại, nếu chỉ có “chống” mà không có “xây” thì việc xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội cũng không mang lại kết quả, chỉ hô hào, hình thức sáo rỗng. Vì vậy, quan hệ giữa “xây” và “chống” trong quá trình xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân độicần phải được tiến hành đan xen, thâm nhập vào nhau, là cơ sở, tiền đề của nhau; trong đó lấy xây là nhiệm vụ xuyên suốt. 

Trước sự tác động tình hình thế giới, trong nước, đặc biệt là mặt trái của cơ chế thị trường đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến nhận thức, tư tưởng lối sống của công nhân. Đó là những biểu hiện của lối sống thực dụng như: chủ nghĩa cá nhân, dối trá, cơ hội, vị kỷ, lười lao động… thì việc kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ “xây” và “chống” ngày càng trở nên bức thiết, quan trọng hơn lúc nào hết. Theo đó, cần chăm lo xây dựng lối sống, hoài bão, ước mơ, khát vọng cống hiến, tình yêu đối với quê hương, đất nước, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do, mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa và sự trường tồn của dân tộc. 

Đấu tranh phòng, chống có hiệu quả mọi ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa, đạo đức, lối sống xấu độc, lối sống thực dụng và cá nhân chủ nghĩa, sự băng hoại về đạo đức, sự đảo lộn các bậc thang giá trị xã hội và sự phá hoại phong tục tập quán truyền thống và cách mạng. Lãnh đạo doanh nghiệp phải luôn nhạy bén nắm bắt tình hình, không chủ quan trước những biểu hiện tiêu cực của xã hội đang tác động vào đời sống của công nhân. Tránh áp dụng những biện pháp giáo dục, bồi dưỡng cứng nhắc, gò ép, mệnh lệnh làm giảm chất lượng, hiệu quả xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân. Cần phải quan tâm xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa, giáo dục giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự thâm nhập ảnh hưởng của các văn hóa xấu độc, phản văn hóa, lối sống thực dụng, tiêu cực trong doanh nghiệp. 

Phải chăm lo xây dựng, giáo dục cho mỗi công nhân những phẩm chất cơ bản, như: chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, lý tưởng, niềm tin chủ nghĩa xã hội… và làm cho các phẩm chất đó trở thành nhu cầu trong mỗi công nhân, thì nó trở thành sức đề kháng tốt ngăn chặn, đẩy lùi những sản phẩm văn hóa xấu độc, lối sống thực dụng trong doanh nghiệp. Xây dựng đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh là điều kiện cơ bản để mỗi công nhân hoàn thiện lối sống xã hội chủ nghĩa. “Xây” và “chống” cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì trong suốt quá trình xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội; kết hợp đồng bộ nhiều hình thức, biện pháp, trong đó “xây” phải kết hợp chặt chẽ với “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ xuyên suốt, đó là một vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

4. Kết luận

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Vì vậy, xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân các doanh nghiệp quân đội là thiết thực góp phần hiện thức hoá mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng đã xác định. Trong quá trình tổ chức thực hiện đặt ra cho mỗi chủ thể, lực lượng và bản thân công nhân cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng, có ý chí quyết tâm cao trong quán triệt và thực hiện nghiêm túc những quan điểm, đường lối của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. 

Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIITập I. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021. 
2. Nguyễn Phú Trọng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021. 
3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp quân đội. http://qptd.vn, ngày 08/8/2022.