Quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội nêu cao vai trò, trách nhiệm và lòng tự tôn dân tộc của cán bộ, đảng viên và người dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vũ Thị Quỳnh Hoa
Đảng ủy phường Cửa Nam

(Quanlynhanuoc.vn) – Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, liên tục và lâu dài của cả hệ thống chính trịĐa số cán bộ, đảng viên và người dân Hà Nội nhận thức rất rõ về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchnhất là trong tình hình mới hiện nay với nhiều diễn biến phức tạp. Bài viết đề xuất giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm và lòng tự tôn dân tộc của cán bộ, đảng viên và người dân Hà Nội nói chung, của quận Hoàn Kiếm nói riêng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ khoá: Quận Hoàn Kiếm; thành phố Hà Nội; vai trò; trách nhiệm; lòng tự tôn dân tộc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

1. Khái quát chung

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, nơi có trụ sở chính của các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế. Đồng thời, Hà Nội còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Thủ đô Hà Nội là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện quan trọngquốc gia và quốc tế, tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ.

Hiện nay, hệ thống hành chính cấp huyện ở thành phố Hà Nội có 12 quận, 17 huyện và thị xã Sơn Tây1. Những năm qua, các quận, huyện và thị xã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; đặc biệt là triển khai sâu rộng, phát huy ý thức, tinh thần trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó, thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã quyết nghị 5 định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Trong đó, đặc biệt coi trọng đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, yêu cầumỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình với Nhân dân để tạo nên khối đại đoàn kết thống nhất, một lực lượng đủ mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi những quan điểm lệch lạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

2. Quận Hoàn Kiếm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết và sự tự hào dân tộc nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

2.1. Xác định nhiệm vụ chủ yếu của quận trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cùng với các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn Hà Nội, quận Hoàn Kiếm luôn bám sát và triển khai tích cực việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội XXVI của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đã đề ra: tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong triển khai công tác dân vận;  tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết và sự tự hào dân tộc của mỗi cán bộ, đảng viên, toàn quân, toàn dân trên địa bàn quận.

Xác định rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã đề ra các mục tiêu, yêu cầu, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận. Cụ thể, Ban Chỉ đạo 35 quận và Tổ cộng tác viên 35 quận tích cực đấu tranh với các hoạt động “diễn biến hòa bình” và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời, chủ động đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm và những phát sinh về tư tưởng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay, quận Hoàn Kiếm có 18 đơn vị hành chính cấp xã, là 18 phường: Chương Dương, Cửa Đông, Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Phúc Tân, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền. Để đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn cấp ủy, đơn vị, tổ chức và toàn dân, ngày 14/3/2024, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm nội dung chính là:

Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa chủ nghĩa Mác  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Nhóm 2: Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. 

Nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo đó, các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết thống nhất trong nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; biểu dương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2.2. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Từ việc xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên chỉ đạo rà soát, đánh giá của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đồng thời triển khai tích cực nhiệm vụ trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI, nhất là tích cực thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cùng với các quyết sách, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã xây dựng Kế hoạch số 29-KH/QU ngày 01/10/2021 về tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025. Qua các hội nghị đã quán triệt Chương trình số 01-CTr/TU đến các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các đơn vị và từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quận Hoàn Kiếm. 

Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, ngày 22/7/2021, Ban Dân vận Thành ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 02-CTr/BDVTU về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII trong công tác dân vận, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và ban hành Quyết định số 347-QĐ/QU ngày 14/4/2022 về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Để triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 (Kế hoạch số 148-KH/QU ngày 08/3/2024 của Quận ủy Hoàn Kiếm), các cấp chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn quận đã phát huy tốt vai trò nòng cốt vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đặc biệt là thắt chặt sự gắn bó  mật thiết giữa Đảng bộ, chính quyền các cấp cơ sở với người dân nhằm góp phần quan trọng sự nghiệp  phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn quận.

2.3. Các biện pháp, giải pháp được quận thực hiện trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Việc chú trọng công tác giáo dục chính trị gắn với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước trên cổng giao tiếp điện tử quận, fanpage Người Hoàn Kiếm, group 36 phố phường và zalo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm với rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của từng cán bộ, đảng viên; đồng thời, tổ chức triển khai nhiều phong trào, mô hình hoạt động sáng tạo trên thực tiễn, đã góp phần phát huy vai trò của người dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; qua đó, củng cố và tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước và niềm tự hào của mỗi người dân. 

Đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được chú trọng và thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo quy định. Ban Thường vụ Quận ủy tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nắm chắc diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tình hình các cơ sở đảng. Theo đó, nắm rõ hơn về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn quận, không để phát sinh điểm nóng về tôn giáo… Điều này đã góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị.

Các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã làm tốt công tác dân vận, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là khi diễn ra các sự kiện quan trọng; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và bảo đảm đời sống của người dân (nhất là làm tốt công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội); hướng dẫn và giải quyết thỏa đáng các vấn đề phát sinh; chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, lao động di cư… theo đúng pháp luật và nguyện vọng chính đáng của người dân. 

Song song với công tác quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn, quận chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trong đó có các phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, như: Hàng Bồ, Cửa Nam, Hàng Đào, Hàng Bài,… Cụ thể: 

(1) Phường Hàng Bồ: Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn phường. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; “An toàn thực phẩm”; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường… 

(2) Phường Cửa Nam: Thực hiện đồng bộ và toàn diện các nội dung của chuyên đề năm 2024 của Quận ủy Hoàn Kiếm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ công chức và đảng viên quận Hoàn Kiếm; Kế hoạch số 534-KH/ĐU ngày 31/08/2024 về việc xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”; Chương trình số 01-CTr/ĐU ngày 05/12/2021 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đảng viên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền”. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường xây dựng chuyên đề sinh hoạt quý I/2024 với chủ đề: Phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương cuả Đảng viên gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng. Đảng ủy phường tích cực đổi mới trong xây dựng nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, áp dụng công nghệ thông tin vào tổ chức sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường nhằm nâng cao chất lượng và hình thức sinh hoạt (từ ngày 03/3 – 07/3/2024). Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được minh họa bằng các slide trình chiếu, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ. 

Phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố và trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri. Tăng cường công khai, minh bạch thông tin giúp cho người dân nhận thức rõ các hành vi vi phạm pháp luật, cần hết sức cảnh giác như cảnh báo chiêu trò quét mã QR lừa đảo trúng thưởng,… Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND phường Cửa Nam và các đơn vị liên quan tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với từng hộ dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tháo gỡ vướng mắc của các hộ dân, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng. 

 (3) Phường Hàng Đào: Tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn… Cùng với đó, tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp; tổ chức tham quan, học tập truyền thống cách mạng; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh;…

Sau hơn 2 năm đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm đã đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Qua đó, đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng cơ sở cũng như tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa bộ máy Đảng, chính quyền cùng toàn quân, toàn dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

3. Một số bất cập, hạn chế trong triển khai thc hiện nhiệm vụ

Bên cạnh những kết quả đạt được, quận Hoàn Kiếm còn gặp nhiều khó khăn, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ. Là “trái tim” của Thủ đô Hà Nội, quận Hoàn Kiếm có nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, hội tụ nhiều nét đẹp văn hoá của người Việt Nam, trình độ dân trí và điều kiện thu nhập cao hơn so với các quận, huyện khác, bên cạnh ưu thế là địa bàn có nhiều phố cổ, nhà cổ, các chợ nổi tiếng… trở thành các điểm du lịch, các khu kinh doanh lớn thì cũng là địa bàn mà các thế lực phản động, phần tử cơ hội chính trị thực hiện các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình. 

Tuy không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn quận, song vẫn còn một bộ phận người dân, tổ chức ở các khu vực khác đến du lịch hoặc làm việc, kinh doanh, bán hàng tự do thiếu ý thức chấp hành pháp luật, gây mất trật tự an ninh, tham gia vào tệ nạn xã hội, có lối sống không phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc…

Hiện nay, trong công tác dân vận, chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn quận còn gặp khó khăn trong phát huy sức mạnh tổng hợp đoàn kết dân tộc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư của người dân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn quận chưa được giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, còn thiếu đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận có đủ năng lực, trình độ, kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng xử văn hóa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

Trong công tác triển khai các phong trào thi đua, việc đánh giá hiệu quả của các phong trào thi đua tại các phường, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn quận còn chung chung, chưa đi vào nội dung trọng tâm, chưa cụ thể. Hạn chế này một phần là do một số cán bộ, công chức làm công tác dân vận chưa nắm bắt rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để báo cáo kịp thời lên cấp ủy, chính quyền có phương án giải quyết. 

Chưa dành nguồn kinh phí thỏa đáng cho công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng gương người tốt việc tốt, mô hình tốt, cách làm hiệu quả của các phường để thực sự tạo động lực lan tỏa phong trào thi đua.

4. Giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Những năm qua, các thế lực phản động luôn tìm cách gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta với nhiều phương thức, thủ đoạn, như: chúng xuyên tạc lịch sử, xét lại, phủ nhận những thành tựu lãnh đạo của Đảng; lợi dụng những hạn chế, sai sót trong công tác lãnh đạo, quản lý để xuyên tạc, vu cáo, làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân mất phương hướng về chính trị tư tưởng, từ đó đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thường xuyên có những luận điệu đả kích, phản bác các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội, trên các diễn đàn và tự coi đó là tự do nhân quyền… Chính vì vậy, quận Hoàn Kiếm nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung, cần tiếp tục có những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những thông tin tích cực, truyền thống văn hóa cách mạng; về những điều đảng viên không được làm… nhằm tăng sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những thông tin trái chiều, kích động, phản động trên mạng xã hội, giúp cán bộ, đảng viên kiên trung, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm kịp thời trao đổi, làm rõ, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn từ những thông tin xấu, độc hại của các thế lực thù địch, phản động. Kịp thời có những luận cứ, thông tin xác đáng để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, để từng người dân đặt niềm tin tuyệt đối vào con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. 

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân luôn phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, nhất là nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; có trách nhiệm lập luận làm rõ sự sai trái của những luận điệu xuyên tạc của những đối tượng phản động lợi dụng tự do ngôn luận để xuyên tạc và nói xấu chế độ ta. Đồng thời, cần nghiêm khắc xử lý theo đúng pháp luật đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên, người dân cóhành vi tiêu cực, vu khống Đảng, Nhà nước và chế độ, tiếp tay cho các tổ chức thù địch, phản động.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác quan trọng của Thành ủy và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, địa phương, đơn vị. Ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, lợi ích nhóm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả về kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật những cán bộ vi phạm…

Thứ tư, Quận ủy Hoàn Kiếm và đảng ủy các phường xác định rõ đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đề cao tính năng động, sáng tạo và có các giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền phát huy dân chủ của người dân và nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn quận.

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận cần tiếp tục theo hướng tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội từ quận đến các phường đẩy mạnh phương thức hoạt động đối thoại trực tiếp, vận động, thuyết phục trong công tác giám sát và phản biện xã hội, như kinh nghiệm của phường Cửa Nam trong công tác giải phóng mặt bằng đối thoại trực tiếp và tổng hợp lấy ý kiến đóng góp của người dân theo tinh thần xây dựng, công khai, minh bạch và dân chủ… Đây là minh chứng cho việc phát huy dân chủ và tăng cường quyền giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của chính quyền, của cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt công tác tôn giáo, công tác dân tộc, trong đó đặc biệt chú trọng khôi phục và nâng cấp về quy mô tổ chức các lễ hội truyền thống phục vụ nhu cầu tín ngư­ỡng của Nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến cho người dân, các tổ chức, doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích, các di sản văn hóa trên địa bàn quận.

Thứ sáu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính quận; tăng cường bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị theo hướng tập trung vào cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn quận. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ Nhân dân.

Tiếp tục vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế, phát huy vai trò của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội… trong tuyên truyền động viên, thu hút tập hợp đông đảo các thành phần, đối tượng, lứa tuổi, nhất là thanh thiếu niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ bảy, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, trên cơ sở tình hình thực tế của địa bàn quản lý, gắn với nhiệm vụ của đơn vị và chức trách nhiệm vụ được phân công. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy chế, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án của các cấp ủy và chính quyền các cấp.

5. Kết luận

Với niềm tự hào dân tộc, tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, với hào khí trí tuệ Thăng Long, khát vọng vươn lên, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, quận Hoàn Kiếm sẽ quán triệt sâu sắc và tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Thành ủy Hà Nội để cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Từ đó, từng bước tiến tới xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò “trái tim” của Thủ đô.

Cùng nhìn lại những giá trị của lịch sử, những công sức đóng góp của thế hệ cha anh đi trước và thêm tự hào về đất nước, về Thủ đô anh hùng như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Nếu nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, thì Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và yêu cầu cao như bây giờ”2.

Chú thích:
1. Hà Nội. https://vi.wikipedia.org, truy cập ngày 09/02/2024.
2. Hà Nội – Xứng tầm một Thủ đô văn minh, hiện đại, niềm tin yêu của cả nước. https://dangcongsan.vn, ngày 10/10/2021.
Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo số 581-BC/ĐU ngày 24/11/2023 của Đảng ủy phường Cửa Nam về kết quả công tác Dân vận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
2. Chỉ thị số 24CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường, kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.
3. Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025. 
4Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021.
5. Kế hoạch số 148-KH/QU ngày 08/3/2024 của Quận ủy Hoàn Kiếm triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
6. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
7. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo.
8. Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
9. Hà Nội công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023. https://nhandan.vn, ngày 20/02/2024.