Ngành Nội vụ tỉnh Bạc Liêu quyết tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

(Quanlynhanuoc.vn) – Năm 2023, ngành Nội vụ tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, qua đó, tạo tiền đề để bứt phá trong năm 2024.

Năm 2023, là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 đã đề ra. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giám sát của HĐND tỉnh và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ cùng với sự quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chung sức, đồng lòng của tập thể công chức, người lao động toàn ngành Nội vụ nên hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao đều hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Ngô Công Hầu – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ.

Các lĩnh vực công tác được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và biên chế ngày càng chặt chẽ, từng bước đi vào nề nếp, đúng quy định. Năm 2023, Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả, đã tổ chức được 30 lớp, với tổng số 3.138 lượt người tham dự, đạt 100% kế hoạch. Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh đạt trên 80%, xếp hạng 48/63 (giảm 4 bậc), thuộc nhóm tốt. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt trên 80%, xếp hạng 23/63 (tăng 9 bậc), thuộc nhóm tốt. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023 được công bố xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố (tăng 1 bậc) thuộc nhóm có điểm số cao nhất cả nước. Công tác thanh tra, kiểm tra và pháp chế, xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính được triển khai minh bạch, rõ ràng, không để xảy ra sai sót.

Cùng với đó, làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo các phong trào thi đua của Trung ương, của tỉnh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm; trong đó, chú trọng đến việc lưu trữ tài liệu điện tử làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số nhằm phát huy giá trị tài liệu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Sở Nội vụ Bạc Liêu – đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Với những kết quả đã đạt được cùng tinh thần chủ động, sáng tạo, năm 2024, ngành Nội vụ tỉnh Bạc Liêu quyết tâm phát triển toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; từ chính trị tư tưởng đến tổ chức đánh giá, phân loại, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức; từ kiểm tra đến thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đảng viên, công chức ngành Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi công chức sẽ tập trung toàn tâm, toàn ý để thực hiện kế hoạch năm 2024, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng vị trí, đảng viên, công chức; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả công việc. Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc khoa học; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tiết kiệm chi phí hành chính; chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, tự kiểm tra văn bản để hoàn thiện, bảo đảm đưa các quy phạm pháp luật vào cuộc sống.

Nỗ lực cải cách hành chính, nhất là cải cách thể chế, chế độ công chức, công vụ, thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin gắn với bảo mật theo dõi chương trình công tác, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bộ, ngành và của tỉnh giao.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức hiểu rõ hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặt biệt là ngành Nội vụ bằng nhiều hình thức thiết thực, có chiều sâu để khích lệ, động viên tinh thần công chức trong việc thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào; Ngoài ra, kiên quyết phê bình, góp ý những nơi chưa làm tốt để các cơ quan, đơn vị khác học tập và rút kinh nghiệm. Từ đó, từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững của tỉnh Phú Yên nói riêng và đất nước nói chung.