Giải pháp bồi dưỡng đạo đức cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay

TS. Vũ Ngọc Thanh
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Đội ngũ doanh nhân Việt Nam có sự phát triển lớn mạnh trong công cuộc đổi mới của đất nước gần 40 năm qua, có nhiều đóng góp to lớn vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của nước nhà. Hiện nay, trước yêu cầu phát triển mới là xây dựng Việt Nam, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc bồi dưỡng đạo đức cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam là việc làm quan trọng, vừa cấp bách lại vừa lâu dài, đòi hỏi phải có giải pháp phù hợp.

Từ khoá: Bồi dưỡng; đạo đức doanh nhân; doanh nhân Việt Nam; giải pháp bồi dưỡng.

1. Đặc trưng về đạo đức của doanh nhân Việt Nam trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định, trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN – đó là nền kinh tế hiện đại, hội nhập quốc tế chủ động, độc lập, tự chủ, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; tiến trình xây dựng một nền kinh tế như vậy phải trải qua nhiều giai đoạn phát triển từ thấp đến cao của lực lượng sản xuất cùng với quan hệ sản xuất ngày càng tiến bộ, văn minh. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đội ngũ doanh nhân Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, góp phần to lớn vào việc hiện thực hoá chủ trương, đường lối của Đảng là xây dựng Việt Nam thành một nước phát triển, có thu nhập cao, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, văn hiến, hạnh phúc trên thế giới, là lực lượng nòng cốt, chủ chốt tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trong xã hội, biến các nguồn lực của đất nước thành của cải vật chất cho xã hội, tạo ra việc làm và mang lại thu nhập cho người lao động, tạo dựng sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước; qua đó, họ cùng mang trên mình sứ mệnh chung của cả dân tộc là xây dựng – phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để xứng đáng với sứ mệnh kể trên, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới, đòi hỏi mỗi doanh nhân Việt Nam phải mang trong mình đầy đủ những phẩm chất đạo đức của người doanh nhân Việt Nam, (chứa đựng trong đó là các chuẩn mực về nhận thức, ý thức và thái độ cùng hành vi trong thực tiễn đời sống hoạt động sản xuất – kinh doanh) thể hiện rõ văn hóa kinh doanh Việt Nam, đậm đà bản sắc dân tộc, văn minh và hiện đại, được hun đúc trên nền tảng văn hóa dân tộc trong bối cảnh phát triển thời đại mới.

Những chuẩn mực phẩm chất đạo đức doanh nhân Việt Nam hiện nay phải bao gồm:

(1) Về nhận thức, mỗi người doanh nhân phải thấm nhuần tinh thần dân tộc, yêu nước, thương nòi; sẵn sàng hy sinh quyền và lợi ích cá nhân vì lợi ích của đất nước và cộng đồng; coi trọng tính mạng, nhân phẩm, danh dự, cuộc sống và tài sản của đất nước, cộng đồng và người dân; thượng tôn pháp luật; luôn tuân theo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự điều hành của Chính phủ; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

(2) Về ý thức, thái độ, có lập trường, tư tưởng rõ ràng về việc luôn coi trọng, đề cao việc chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; trách nhiệm cao với tài sản của đất nước và đời sống của người lao động; luôn ý thức cao nhất việc bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, quyền lợi riêng trước lợi ích chung của đất nước, của cộng đồng.

(3) Về hành vi, thể hiện được rõ được các phẩm chất về nhận thức, ý thức và thái độ trong hành động thực tiễn; năng động, sáng tạo và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hành sống – làm việc theo đúng hiến pháp và pháp luật; nêu gương thực hành cần – kiệm – liêm – chính, chí công vô tư trong cuộc sống; làm tấm gương cho mọi người về ý thức, thái độ và hành động thực tiễn cho người xung quanh; chú trọng tiết kiệm mọi nguồn nhân lực, vật lực, tài lực của đất nước và cộng đồng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Mặc dù, đạo đức doanh nhân Việt Nam rất cần được chú trọng nghiên cứu với yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước nhưng thực tế đã có sự thống nhất về nhận thức xã hội, đó là đạo đức doanh nhân là bộ phận của đạo đức xã hội, gồm những nguyên tắc, chuẩn mực phẩm chất để doanh nhân tự soi chiếu, thực hành, rèn luyện bản thân sao cho phù hợp với cộng đồng, xã hội. Đây là nội dung quan trọng, chính yếu của việc xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh mới, do đó, được Đảng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là đột phá chiến lược được đề ra tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 về xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế1 và mới đây nhất là quan điểm, định hướng, mục tiêu và nội dung được xác định tại Đại hội XIII của Đảng về phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ và có trình độ quản trị, kinh doanh giỏi.

Trên cơ sở nhận thức rõ đội ngũ doanh nhân Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng trụ cột, trọng yếu, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ; tăng cường liên kết, hợp tác trong đội ngũ doanh nhân, giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức cùng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, văn hiến và anh hùng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 về việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, trong đó đã đề ra mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam là có các phẩm chất và năng lực cá nhân như: có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh và làm giàu chính đáng; năng động, sáng tạo và có năng lực quản trị tiên tiến; tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội và ý thức bảo vệ môi trường2.

Nội dung đạo đức của người doanh nhân Việt Nam chứa đựng những phẩm chất căn cốt là lòng yêu nước nồng nàn, yêu chuộng hòa bình, thân thiện, hòa ái, khát khao cống hiến, ý chí tự cường, thượng tôn pháp luật, kinh doanh chân chính, không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn bản lĩnh, năng động, sáng tạo, cầu thị và hợp tác; trách nhiệm xã hội, luôn ý thức bảo vệ môi trường sống, tôn trọng và yêu thương con người. Trong những phẩm chất đạo đức ấy, dễ dàng nhận thấy những phẩm chất chung của dân tộc Việt Nam, luôn sẵn có trong huyết quản của mỗi người Việt Nam yêu nước, của một người Việt Nam tiêu biểu, đó là tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tinh thần đùm bọc, yêu thương con người, chia sẻ trong nghĩa đồng bào, yêu nước nồng nàn, luôn yêu chuộng hòa bình, thân thiện với tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Những phẩm chất đạo đức chung, thống nhất giúp đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, bên cạnh những phẩm chất đạo đức riêng, giúp tạo thành sức mạnh cạnh tranh, uy tín, lợi thế trong hoạt động sản xuất – kinh doanh trên thương trường khắc nghiệt. Đó là những phẩm chất kinh doanh liêm chính, như: trọng tín, giữ gìn và vun đắp thương hiệu đã tạo dựng, luôn luôn có ý thức chấp hành đúng và đầy đủ pháp luật, luôn khát khao cống hiến và tràn đầy khát vọng về một nước Việt Nam giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hạnh phúc. Bên cạnh đó, còn là ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nỗ lực vươn mình vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng học tập nâng cao, tu dưỡng, rèn luyện làm nên bản lĩnh của người doanh nhân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, phẩm chất đề cao trách nhiệm xã hội, ý thức đóng góp vào sự phát triển ngày càng văn minh của xã hội, tích cực chủ động ủng hộ và tham gia vào các chương trình phát triển cộng đồng bên cạnh việc hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước, tôn trọng và bảo vệ sự bền vững của môi trường, sinh thái tự nhiên trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần hình thành nhân cách, phẩm chất hiện đại, quốc tế của người doanh nhân Việt Nam trong thời đại mới.

Một phẩm chất đạo đức quan trọng, tiền đề cho khởi đầu hành trình trở thành một người doanh nhân Việt Nam, là có khát vọng làm giàu chân chính, khát khao đạt được sự thịnh vượng, an khang cho gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng; cháy bỏng mong muốn khởi nghiệp kinh doanh và khát khao hiện thực mong muốn ấy.

2. Giải pháp bồi dưỡng đạo đức doanh nhân Việt Nam trong tiến trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Kể từ khi Luật Doanh nghiệp tư nhânLuật Công ty năm 1990 có hiệu lực, đội ngũ doanh nhân Việt Nam có sự lớn mạnh rõ rệt, hiện nay đã lên đến khoảng 10 triệu người3, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế – xã hội và là tài sản vô cùng quý giá của đất nước trong tiến trình xây dựng Việt Nam thành một quốc gia phát triển dân giàu, có thu nhập cao.

Ở mức độ khái quát, phần lớn trong số doanh nhân Việt Nam đều là người thực hiện hoạt động sản xuất – kinh doanh chân chính, tuân thủ pháp luật, có bản lĩnh, sáng tạo, có khát vọng, có tự tôn dân tộc, đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới để phát triển, góp phần hiện thực hóa khát vọng vì một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Bên cạnh đó cũng còn một số doanh nhân không chịu tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật nên đã làm ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Thực tiễn, một bộ phận doanh nhân Việt Nam có đạo đức, văn hóa kinh doanh, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc không như kỳ vọng. Thậm chí vi phạm pháp luật, cấu kết với cán bộ, công chức, viên chức bị suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống để trục lợi cá nhân và gây thiệt hại cho xã hội, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với chế độ4.

Ngày 19/5/2022, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố kết quả nghiên cứu và đề xuất thực thi bộ 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, bao gồm: (1) Tạo giá trị kinh tế cho xã hội; (2) Tuân thủ pháp luật; (3) Minh bạch, công bằng, liêm chính; (4) Sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; (5) Tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; (6) Yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình5. Sáu quy tắc nói trên là các phẩm chất đạo đức cốt yếu cần có của doanh nhân Việt Nam được phát động thực hành rộng rãi ở nước ta nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc hiện thực hóa các phẩm chất đạo đức doanh nhân Việt Nam bằng bộ 06 quy tắc không chỉ phục vụ cho hoạt động vinh danh doanh nhân Việt Nam mà còn định hình các tiêu chí cụ thể cho nội hàm của đạo đức doanh nhân Việt Nam, tạo ra cơ sở và mục tiêu để đội ngũ doanh nhân nắm vững và thực hành.

Trong những năm gần đây, thực tế cho thấy rằng đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng thấm nhuần tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, cống hiến cho xã hội, tôn trọng và tuân thủ pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội, ra sức đóng góp ngày càng nhiều hơn vào các công việc chung của cộng đồng và hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội,… với triết lý và truyền thống quý báu “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Để đất nước nhanh có được lực lượng doanh nhân hùng hậu như mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023, đảm đương trọng trách tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế, chúng ta cần có các giải pháp bồi dưỡng đạo đức phù hợp, khả thi, đồng bộ, được tổ chức thực hiện nhất quán, hiệu quả.

Về nhận thức chung, Đảng và Nhà nước cần thường xuyên tổ chức các chương trình tăng cường bồi dưỡng, giáo dục rộng rãi trong xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ, về lòng tự hào và tự tôn dân tộc, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa để hình thành và nuôi dưỡng ước mơ, hòai bão, khát vọng về một đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn hiến, văn minh và hạnh phúc, tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với cộng đồng và xã hội, để tạo động lực cho người dân trong học tập, tu dưỡng, lao động sáng tạo, khởi nghiệp và lập nghiệp; làm chủ kiến thức khoa học – công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở nhận thức đó, các giải pháp bồi dưỡng đạo đức cho doanh nhân Việt Nam căn bản trong tiến trình hoàn thiện thể chế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong thời kỳ quá độ ở nước ta cần bao gồm:

Một là, trước hết cần phổ biến và phải nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn hệ thống chính trị và xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước được Đảng đề ra tại Đại hội XIII. Việc này giúp hình thành, củng cố và nâng cao hơn ý thức xã hội về doanh nhân Việt Nam, qua đó khơi dậy mạnh mẽ hơn, nhất là trong thể hệ trẻ, khát vọng làm giàu chính đáng, mơ ước và phấn đấu đạt được cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc và trở thành doanh nhân trong tương lai. Và, như vậy sẽ tăng thêm nhu cầu học tập, bồi dưỡng trở thành doanh nhân trong xã hội.

Hai là, Nhà nước cần xây dựng hòan chỉnh bộ tiêu chí cho danh hiệu doanh nhân Việt Nam trong đó phải bao gồm các tiêu chí về phẩm chất đạo đức của doanh nhân. Bộ tiêu chí như vậy sẽ định hướng cho nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đạo đức doanh nhân, là kim chỉ nam cho sự rèn luyện, tự soi, tự sửa trong hành trình phấn đấu trở thành người doanh nhân Việt Nam.

Trên cơ sở bộ 6 quy tắc đạo đức doanh nhân được VCCI đề xuất và tổ chức thực hiện trong những năm tới, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trên cơ sở tổng kết quá trình thực hiện đó nhằm xây dựng hòan chỉnh bộ tiêu chí phù hợp, đồng bộ với những tiêu chí cốt lõi, được nghiên cứu, mang đặc trưng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam6. Trong đó cần đề cao phẩm chất liêm chính, chí công vô tư, là phẩm chất căn bản, vì trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, khách hàng và các nhà đầu tư sẽ lựa chọn những doanh nghiệp mà họ biết rõ và đặt lòng tin – điều chỉ có được sau khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đủ dài trên thương trường bằng cái tâm, bằng đạo đức trong sáng, sự minh bạch và liêm chính. Có thể coi liêm chính là giấy thông hành cho doanh nhân đi tới niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư. Sự liêm chính trong kinh doanh đến từ việc tuân thủ pháp luật, minh bạch thông tin, không tiêu cực, không tha hoá, không tạo điều kiện cho tham nhũng có đất sống ở doanh nghiệp của mình. Trong bối cảnh mới, bộ tiêu chí cần linh hoạt, gồm có các tiêu chí chính yếu và các tiêu chí bổ sung mang tính linh hoạt phù hợp với điều kiện bối cảnh cụ thể trong từng giai đoạn phát triển.

Ngày nay, khách hàng ngày càng thông thái hơn, yêu cầu cao hơn, trong khi thông tin trên thị trường được cập nhật nhanh chóng, chính xác và đầy đủ, khách hàng được cung cấp kịp thời các thông tin xác thực về các chủ thể sản xuất kinh doanh, về các doanh nghiệp và hàng hóa, do đó cách thức sản xuất – kinh doanh thiếu đạo đức, thiếu liêm chính sẽ không thể tồn tại, thay vào đó phải là phương thức sản xuất – kinh doanh dựa vào đạo đức và văn hóa Việt Nam. Chỉ có vậy, mới có thể đạt được mục tiêu hiệu quả cao và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Ba là, Nhà nước cần phải nhanh chóng xây dựng, thực hiện chiến lược hoặc đề án quốc gia phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam để có căn cứ cho việc tổ chức thực hiện nhất quán, đồng bộ, hiệu quả trong thực tiễn nhằm thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2045 về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới, trong đó phải bao gồm nội dung tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ doanh nhân của đất nước theo bộ tiêu chí định hướng ở trên; khuyến khích mọi người hoạt động sản xuất – kinh doanh, ở tất cả các thành phần kinh tế, tham gia vào chương trình, được miễn, giảm học phí; chương trình cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các nội dung mới, mang hơi thở thời đại mới, ví như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp số, quản trị kinh doanh số, xu hướng kinh doanh mới cùng nhiều nội dung tri thức của thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Khi triển khai thực hiện nội dung đào tạo, bồi dưỡng này bằng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, đơn vị tổ chức phải chú trọng vấn đề giảng viên và báo cáo viên, trong đó cần thu hút sự tham gia của những doanh nhân Việt Nam thành công, có nhiều đóng góp cho đất nước, như vậy, sẽ truyền được cảm hứng, khơi dậy được khát vọng và chia sẻ kinh nghiệm hữu ích của người Việt Nam, bên cạnh đó, cần chú trọng mời các chuyên gia quốc tế có uy tín trong mỗi lĩnh vực để giúp học viên có thêm kinh nghiệm, tri thức ngang tầm quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập của nước ta.

Với học viên, cần tập trung bồi dưỡng nâng cao các phẩm chất đạo đức theo các chuẩn mực về nhận thức, ý thức và thái độ, như nói ở trên, để họ có nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, sứ mệnh, thấm nhuần và phát huy truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước, thương dân, tôn trọng pháp luật, lương tri và phẩm giá con người, tôn trọng tự nhiên, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Hơn nữa, Nhà nước cần động viên, khích lệ, hỗ trợ đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phấn đấu, xây dựng, gìn giữ đạo đức và văn hóa kinh doanh bản sắc Việt Nam; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn nêu cao trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; ra sức đóng góp vào việc xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh thông qua các chương trình tôn vinh, tọa đàm, các sự kiện và các hình thức phù hợp khác với tần suất cao hơn và rộng rãi hơn trong cả nước.

Trong tổ chức thực hiện nội dung đào tạo, bồi dưỡng, cần phải linh hoạt, theo hướng đa dạng hóa các hoạt động hợp tác, liên kết với các đơn vị có uy tín thực hiện ở cả trong và ngoài nước.

Bốn, trong bồi dưỡng đạo đức cho doanh nhân, Nhà nước cần chú ý đặt biệt tới lực lượng doanh nhân trẻ, doanh nhân là dân tộc thiểu số, doanh nhân hoạt động kinh doanh ở các địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, nữ doanh nhân bằng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đặc thù, phù hợp, tránh dàn trải, không đúng đối tượng sẽ gây lãng phí các nguồn lực có hạn, không hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần thực hiện các chương trình bồi dưỡng đạo đức doanh nhân, trang bị nhận thức và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh cho thế hệ trẻ từ khi còn đang theo học hệ phổ thông trung học, ví như chương trình “Học làm doanh nhân”, “doanh nhân nhí”, và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và trải nghiệm thực tiễn về doanh nhân để khơi dậy khát vọng phồn vinh, mong ước thịnh vượng và tinh thần doanh nhân dân tộc cao đẹp trong tâm hồn tươi trẻ của họ. Đây là giải pháp tạo dựng đội ngũ doanh nhân cho tương lai. Có như vậy thì mục tiêu về phát triển quy mô doanh nghiệp và lực lượng doanh nhân vào năm 2030, tầm nhìn 2045 mới có thể hoàn thành như đặt ra.

Năm, hoàn thiện thể chế và chính sách về vinh danh và ghi danh doanh nhân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đây được coi như giải pháp bổ trợ để thúc đẩy mỗi người doanh nhân nỗ lực phấn đấu và rèn luyện những phẩm chất cao đẹp của người doanh nhân Việt Nam theo các tiêu chí đã đề ra. Hoàn thiện các nguyên tắc, thủ tục và quy trình xét chọn, đánh giá và vinh danh nhằm khích lệ, động viên sự phấn đấu, rèn luyện không ngừng nghỉ của mỗi người doanh nhân. Việc vinh danh và ghi danh không chỉ trong ngày doanh nhân mà còn trong các sự kiện thành lập ngành, nghề, ngày lễ trọng đại của tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp để xã hội thấy được vai trò, sứ mệnh cao đẹp của doanh nhân trong sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.

Sáu là, phát huy mạnh mẽ vai trò của VCCI cùng với các tổ chức đại diện của doanh nhân và doanh nghiệp ở từng loại hình ngành nghề sản xuất – kinh doanh, quy mô lớn – vừa – nhỏ giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng củng cố, nâng cao các phẩm chất đạo đức cho doanh nhân từ nhận thức đến hành động, về  trách nhiệm và quyền lợi; tham gia vào công tác đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân nói chung và đạo đức doanh nhân nói riêng; hỗ trợ doanh nhân thực hiện nghiên túc, hiệu quả các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam cũng như công tác tôn vinh doanh nhân Việt Nam.

Chú thích:
1. Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
2. Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
3. Việt Nam có đội ngũ doanh nhân lên đến 10 triệu người. https://dantri.com.vn, ngày 11/10/2023.
4. Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. https://dangcongsan.vn, ngày 23/02/2024.
5. Nguyễn Quang Vinh. Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam. http://lyluanchinhtri.vn, truy cập ngày 01/10/2023.
6. Công bố 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam. https://nhandan.vn, truy cập ngày 30/9/2023.