Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Võ Thị Kim Xuân, Phan Hoàng Mau
Trường Đại học Sư phạm kỹ Thuật Vĩnh Long
Phạm Đình Thọ
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI

(Quanlynhanuoc.vn) – Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Bài viết nghiên cứu thực trạng kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Từ khóa: Nâng cao chất lượng; kiểm soát thủ tục hành chính; tỉnh Đồng Tháp.

1. Đặt vấn đề

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính là hoạt động mang tính chuyên môn, nghiệp vụ cao, được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, từ khâu soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính, đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định quy định thủ tục hành chính cho đến việc công bố công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý các phản ánh, khiếu nại của tổ chức, công dân về quy định thủ tục hành chính nhằm kịp thời có những điều chỉnh góp phần bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của thủ tục hành chính.

2. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thời gian qua

Thứ nhất, về công tác chỉ đạo, điều hành. Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tổ chức tốt kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, như: Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 28/12/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14/01/2022 về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số 30/KH-VPUBND ngày 30/9/2022 về tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2022; Công văn số 41/UBND-KSTTHC ngày 09/11/2022 về chấn chỉnh sau kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022…

Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được tỉnh triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, như: thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử; thông qua các hội nghị giao ban, tọa đàm; tập huấn, bồi dưỡng quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; lồng ghép thông tin về kiểm soát thủ tục hành chính qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, về công bố thủ tục hành chính. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về niêm yết, công bố công khai thủ tục hành chính, tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thường xuyên tổ chức cập nhật, thống kê những thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của từng ngành (gồm 3 cấp: tỉnh, huyện, xã), kết hợp với việc cập nhật các thủ tục hành chính được bộ, ngành công bố để kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp.

Tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tham mưu lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình và công bố danh mục các thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính liên thông ở tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, Thanh tra Tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 29 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, tổng số danh mục thủ tục hành chính được công bố là 395 (118 thủ tục hành chính công bố mới, 277 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế) và có 1.833 thủ tục hành chính được công khai, kết nối tích hợp cổng dịch vụ công của tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực bằng hình thức trực tuyến một phần hoặc toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia1.

Thứ ba, về công khai thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, tạo điều kiện tốt cho tổ chức, cá nhân tiếp cận tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính. Văn phòng Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thực hiện công khai, thường xuyên các thủ tục hành chính nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất.

Sau khi các thủ tục hành chính được công bố, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tổ chức thực hiện công khai, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Các thủ tục hành chính được công khai trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông điện tử các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Các nội dung công khai thủ tục hành chính được chú trọng và thực hiện tương đối đầy đủ, công khai tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã; địa chỉ tiếp nhận và hướng dẫn thực hiện phản ánh, khiếu nại của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Đến nay, 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, huyện, xã đều được công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc hướng dẫn hồ sơ được thực hiện theo đúng quy định, tạo điều kiện cho người dân giải quyết thủ tục hành chính tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có rất nhiều mô hình về công khai thủ tục hành chính, cụ thể: mô hình rà soát, công khai thủ tục hành chính ở huyện Hồng Ngự; mô hình công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử tại thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc. Qua đó, đã tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận các thủ tục được niêm yết và thuận tiện trong việc tra cứu.

Thứ tư, về thực hiện thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiều giải pháp cải cách mới cũng như tập trung đẩy mạnh vào một số nhiệm vụ, như: tăng cường kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn pháp luật quy định; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn; tăng cường trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử, thực hiện ký số văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại tất cả cơ quan hành chính nhà nước, các cấp chính quyền địa phương; nâng cấp, hoàn thiện chức năng trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; xây dựng quy trình tin học hóa trong giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

Trong năm 2022, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận 704.700 hồ sơ; trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 690.638; số từ kỳ trước chuyển qua: 14.062 hồ sơ; số lượng hồ sơ đã giải quyết: 693.123, trong đó, giải quyết trước hạn: 602.343, đúng hạn: 79.761, quá hạn: 11.019; số lượng hồ sơ đang giải quyết: 11.577, trong đó, trong hạn: 10.302, quá hạn: 1.2752.

Trong năm 2022, số hồ sơ được tổ chức, công dân thực hiện trực tuyến (dịch vụ công toàn trình và một phần) là 145.983, đạt 21,13% tổng số hồ sơ nhận mới. Số hồ sơ đăng ký nhận kết quả qua đường bưu chính là 544.655 hồ sơ, đạt 78,86% tổng số hồ sơ nhận mới3. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Tỉnh thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Hành chính công phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm và các nội dung có liên quan đến thủ tục hành chính, xây dựng 18 video clip hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, đẩy mạnh hoạt động của Trang Thông tin điện tử, Facebook của Trung tâm…

Thứ năm, về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực trọng tâm như: tài nguyên và môi trường, xây dựng. Kết quả tổng số thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị đơn giản hóa: 605/1.763 thủ tục, đạt 34,31% tổng số thủ tục hành chính của tỉnh; tổng chi phí tiết kiệm sau khi rà soát là: 34.360.471.000 đồng/năm4.
Thứ sáu, về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính. Việc thực hiện các thủ tục hành chính không thể tránh khỏi những sai sót, những bất cập. Việc thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh khiếu nại theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phối hợp niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh khiếu nại của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đường dây nóng của Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022.
Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận 336 phản ánh, khiếu nại, trong đó: số tiếp nhận mới trong kỳ: 336; số từ kỳ trước chuyển qua: 00; số phản ánh, khiếu nại về quy định hành chính: 00; số phản ánh, khiếu nại về hành vi hành chính: 336; số phản ánh, khiếu nại đã xử lý: 336; trong đó, số đã được đăng tải công khai: 3365.
Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại 18/18 đơn vị cấp tỉnh, 12/12 đơn vị cấp huyện và 143/143 đơn vị cấp xã; qua đó, Tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các địa phương khắc phục những hạn chế, sai sót được phát hiện6. Sau quá trình kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông tại 3 cấp: tỉnh, huyện, xã cho các đối tượng là đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính và công chức có liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo mạnh mẽ đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã; ban hành kịp thời các kế hoạch hàng năm, các văn bản chỉ đạo, điều hành trong quá trình kiểm soát thủ tục hành chính, bám sát văn bản hướng dẫn của trung ương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời, xác định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong kiểm soát thủ tục hành chính. Tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.
Công tác niêm yết, công khai thủ tục hành chính cơ bản được thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Hạn chế tình trạng công bố chậm hơn so với quy định, tình trạng công bố thủ tục hành chính không được quy định, tự quy định thêm hồ sơ, giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính, tự đặt thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân; thường xuyên quan tâm chỉ đạo kịp thời công tác niêm yết, công khai thủ tục hành chính.
Không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức lợi dụng việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính chưa đúng quy định để giải quyết thủ tục hành chính sai sót nhằm trục lợi. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hẹn; đưa 100% thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Trung tâm Hành chính công của tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã. Việc bố trí công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bảo đảm đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực công tác, đạo đức tốt, có thái độ lịch sự, hòa nhã khi tiếp công dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định.
Một là, việc ban hành các văn bản về kiểm soát thủ tục hành chính có lúc chưa kịp thời; việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính vẫn chưa cụ thể, chủ yếu vẫn dựa trên những văn bản của trung ương. Việc kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính chủ yếu là kiểm tra theo kế hoạch. Việc kiểm tra theo đột xuất chưa được tiến hành thường xuyên dẫn đến việc một số đơn vị còn đối phó với các đoàn kiểm tra. Ngoài ra, việc xử lý kết quả kiểm tra chưa thực sự nghiêm ngặt dẫn đến tính hiệu lực của kết quả kiểm tra chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời trong việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã đề cập đến.
Hai là, việc thay đổi, điều chỉnh, triển khai thực hiện chưa kịp thời, gây khó khăn nhất định trong công tác công khai, niêm yết. Việc cập nhật thủ tục hành chính chậm đã ảnh hưởng đến việc niêm yết, công khai và tổ chức thực hiện; trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính một số nơi còn thêm một số giấy tờ ngoài nội dung công khai, quy định; tình trạng trả hồ sơ bổ sung khi gần đến ngày hẹn trả kết quả; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn vẫn còn cao ở một số lĩnh vực, như: đất đai, xây dựng, môi trường, quy hoạch xây dựng…
Ba là, công tác phối hợp trong kiểm soát thủ tục hành chính có lúc chưa chặt chẽ. Sự phối hợp giữa các cơ quan còn bị động, thiếu chặt chẽ, trách nhiệm chưa cao trong giải quyết thủ tục hành chính, dẫn đến tình trạng giải quyết hồ sơ chậm tiến độ. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại một số cơ quan chưa có sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính nên thiếu sự chủ động trong việc xin ý kiến chỉ đạo của người có thẩm quyền, do đó việc tổ chức thực hiện một số công việc hiệu quả chưa cao.
Bốn là, hạn chế về cơ sở vật chất; trang thiết bị cho công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng còn thiếu, nhất là tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp, hệ thống máy vi tính và mạng internet, hệ thống phần mềm chưa hoàn thiện. Điều này gây ảnh hưởng nhất định đến việc cập nhật, công khai các quy định thủ tục hành chính mới. Bên cạnh đó, một số trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đã xuống cấp, thiếu diện tích dành cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nên việc niêm yết công khai thủ tục hành chính nhiều lúc không đúng theo quy định.
Năm là, công tác kiểm tra, xử lý sau kiểm tra trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế. Công tác kiểm tra, xử lý sau kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính chưa mang lại hiệu quả cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Một một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chưa quan tâm khắc phục các hạn chế, yếu kém mà đoàn kiểm tra đưa ra; chất lượng hoạt động rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính có lúc chưa cao.
Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do hệ thống pháp luật, chính sách chưa đồng bộ, chưa thống nhất. Nhận thức của một bộ phận lãnh đạo và cán bộ, công chức về vai trò của kiểm soát thủ tục hành chính chưa cao; chưa hiểu, chưa phân định rõ giữa công tác cải cách hành chính với kiểm soát thủ tục hành chính, chưa quyết tâm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức đầu mối phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế. Ngoài ra, kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính còn thiếu, không thống nhất giữa các cơ quan trong toàn hệ thống. Chưa thu hút sự tham gia, giám sát của các tổ chức, cá nhân vào kiểm soát thủ tục hành chính.
3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Thứ nhất, bảo đảm tính kịp thời trong việc ban hành các văn bản về kiểm soát thủ tục hành chính. Hệ thống thể chế và các chính sách trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính có tác dụng điều chỉnh, định hướng và khuyến khích sự tham gia của cán bộ, công chức vào công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính có lúc ban hành chưa kịp thời, chưa thật đầy đủ, hợp lý. Do đó, cần kịp thời ban hành các văn bản về kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời hoàn thiện hệ thống các văn bản này và đề ra các chính sách phù hợp.
Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác niêm yết, công khai thủ tục hành chính. Cải cách thủ tục hành chính bao gồm nhiều nội dung cụ thể, trong đó việc niêm yết công khai các quy định thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng của công tác này. Để công tác niêm yết, công khai thủ tục hành chính được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả và thực hiện thống nhất, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cần tăng cường hướng dẫn các cấp trong việc tham mưu công bố, niêm yết, công khai thủ tục hành chính.
Yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện các quy định về niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình, đơn vị thực hiện không đúng sẽ chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cử một công chức làm đầu mối có nhiệm vụ theo dõi thường xuyên và kịp thời cập nhật niêm yết thủ tục hành chính. Đối với các đơn vị, địa phương đã có Trang thông tin điện tử thì thực hiện đăng tải toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết lên Trang thông tin điện tử hoặc tạo đường dẫn kết nối với thủ tục hành chính đã được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có thể khai thác, sử dụng thủ tục hành chính qua mạng internet.
Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong tham mưu thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Chủ động phối hợp với cơ quan cấp trên trong việc ban hành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch và giải pháp về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, nhất là công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính; lãnh đạo công tác truyền thông bảo đảm sự nhận thức sâu sắc và thống nhất hành động trong các cơ quan, đơn vị, trong cán bộ, công chức về thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; chỉ đạo việc xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với thực tế và quy định của cấp trên.
Thứ tư, bảo đảm cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Tăng cường đầu tư trang bị máy móc và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.
Thứ năm, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm sau kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Việc kiểm tra phải bám sát các nội dung kiểm soát thủ tục hành chính, những quy định pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và thực tiễn kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra phải thông báo đến đơn vị được kiểm tra, xác định rõ những vấn đề sai sót cần chấn chỉnh. Cơ quan được kiểm tra phải nghiêm chỉnh thực hiện biện pháp khắc phục những hạn chế nhằm bảo đảm hoạt động được diễn ra xuyên suốt và hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót có thể phát sinh trong quá trình thực hiện tiếp theo. Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình kiểm tra thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thứ sáu, nâng cao chất lượng hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến thủ tục hành chính là nhiệm vụ và là yêu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay, đây được xem là một trong những giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính hằng năm phải được tập huấn và bồi dưỡng kỹ lưỡng về thao tác và kỹ thuật rà soát, nhất là kiến thức trong việc điền các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính, việc điền các biểu mẫu chính xác là bước đầu tiên để rà soát thủ tục hành chính đạt chất lượng.
Phân công cán bộ, công chức phụ trách tham mưu lĩnh vực nào sẽ là người trực tiếp rà soát thủ tục hành chính đó. Hiện nay, vẫn còn tình trạng một cơ quan, đơn vị giao cho một công chức đầu mối thực hiện rà soát thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực, việc này dẫn đến chất lượng và hiệu quả rà soát không cao, vì một công chức sẽ không thể nắm hết kiến thức của từng lĩnh vực chuyên môn và như vậy sẽ thực hiện rà soát sơ sài, thiếu khoa học và không chính xác.
Đánh giá đúng thực chất các khoản chi phí phát sinh khi giải quyết một thủ tục hành chính, như: chi phí đi lại, chi phí về in ấn giấy tờ, chi phí khám sức khỏe và các khoản phí, lệ phí có liên quan đến thủ tục hành chính. Đây là cơ sở để đánh giá sau khi thủ tục hành chính được rà soát sẽ tiết kiệm được chi phí bao nhiêu so với thời điểm chưa thực hiện rà soát.
4. Kết luận
Tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính để có thể đáp ứng tốt công cuộc cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của người dân. Việc này cần sự chung sức, chung lòng của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật.
Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính là góp phần hiện thực hóa các mục tiêu cải cách thủ tục hành chính nói chung và kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng của Đảng và Nhà nước, hướng tới nền hành chính phục vụ, củng cố và nâng cao lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Chính vì vậy, các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương cần tiếp tục duy trì, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình quản lý.
Chú thích:
1, 2, 3, 4, 5, 6. Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022.
2. Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
3. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.