Trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

ThS. Lê Văn Tuyên
Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

(Quanlynhanuoc.vn) – Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có vị trí chiến lược cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái và thù địch là rất quan trọng. Các trường chính trị tỉnh, thành phố cần phát huy vai trò và trách nhiệm của một trường Đảng trong việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái và thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng bằng sông Cửu Long; trường chính trị tỉnh, thành phố; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác; quan điểm sai trái, thù địch.

1. Đặt vấn đề

Đồng bằng sông Cửu Long có 13 tỉnh, thành phố, gồm: Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cân Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Đây là khu vực có nhiều dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng cùng sinh sống, dễ nảy sinh nhiều vấn đề nhạy cảm nên các thế lực thù địch có thể dựa vào các cơ hội đó lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, các cơ quan, như: tuyên giáo, báo chí và các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để nhận diện, đấu tranh đúng đối tượng và đúng mục tiêu nhằm bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh.

2. Tình hình các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long có đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức được đào tạo bài bản ở nhiều chuyên ngành khác nhau; có trình độ chuyên môn, năng lực, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu và tổng kết thực tiễn; có lập trường chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Ngoài bản lĩnh chính trị, đội ngũ giảng viên còn được đào tạo lý luận chính trị, am hiểu thực tiễn, có khả năng phân tích, đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với chức năng của trường Đảng, trường chính trị có nhiều lợi thế trong thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch số 10-KH/HVCTQG ngày 27/7/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW đã làm cho việc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua hoạt động chuyên môn và nghiên cứu ngày càng quan trọng và cấp thiết. Các trường chính trị đã chủ động triển khai nội dung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào hoạt động giảng dạy ở tất cả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu liên quan đến chức năng cốt lõi của các trường chính trị trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường chính trị chỉ đạo tăng cường các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở tất cả các loại hình nghiên cứu. Đồng thời, đối với các loại hình, như: thông tin lý luận và thực tiễn, hội thảo khoa học, sách chuyên khảo cũng ưu tiên các chuyên mục, chủ đề về đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đối tượng, nội dung chống phá các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay rất đa dạng, các thế lực thù địch, phản động này đã tìm mọi cách để: (1) Chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; (2) Tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá các hoạt động chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2020; (3) Xuyên tạc, phủ nhận các sự kiện lịch sử; (5) Xuyên tạc vấn đề dân chủ, dân quyền, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

Do đó, với vị trí là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, thành ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ Tỉnh ủy, thành ủy, các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, thành ủy trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Nội dung của công tác tham mưu được tập trung vào việc tư vấn, tuyên truyền và chỉ đạo ý thức cộng đồng về các vấn đề liên quan đến Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các buổi tọa đàm và hội thảo nhằm mục tiêu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái và thù địch trong bối cảnh mới. Ngoài ra, công tác tham mưu còn chú trọng vào việc xây dựng các chiến lược và hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương. 

Trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng nòng cốt; là nhân tố quyết định sự thành bại trong công tác xây dựng Đảng, trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được coi là nhiệm vụ quan trọng, có tính quyết định trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng cơ bản của Đảng và chiến đấu chống lại các quan điểm sai lầm và thù địch trong hoàn cảnh mới.

Theo Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “Trường chính trị cấp tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị – hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương”. Như vậy, trường chính trị tỉnh có nhiệm vụ giảng dạy, bồi dưỡng cung cấp những nội dung, hiểu biết cơ bản về lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của quản lý hành chính nhà nước và năng lực lãnh đạo, quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đối với các lớp trung cấp lý luận chính trị, kết cấu chương trình có 95 bài với 1.056 tiết (trong đó, có 160 tiết nghiên cứu thực tế, ôn tập)1. Trong tổng số 95 bài, phần lớn nội dung đều đề cập đến những vấn đề cơ bản về bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng.

Các trường chính trị đã cập nhật kiến thức, những thành tựu nghiên cứu mới về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó, những vấn đề mới trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cũng được quan tâm đưa vào nội dung kiến thức bồi dưỡng. Các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân tộc, tôn giáo cũng nhận được sự quan tâm từ phía các cấp ủy Đảng và chính quyền.

Để thực hiện vai trò trên, trước tiên đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường chính trị phải có bản lĩnh kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp đổi mới của Đảng, có chuyên môn, nghiệp vụ, nắm chắc thực tiễn. Thông qua công tác nghiên cứu khoa học, các trường chính trị luôn xác định phải gắn với hoạt động tổng kết thực tiễn, làm rõ những vấn đề thực tiễn và mang tính ứng dụng cao. Các trường chính trị đã có nhiều công trình nghiên cứu chất lượng, có khả năng ứng dụng vào điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn vị, góp phần làm rõ quan điểm, nguyên tắc, yêu cầu và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW; góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến việc bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới.

Đặc biệt, đội ngũ giảng viên các trường đã tích cực, chủ động tham gia thực hiện Kế hoạch số 224-KH/HVCTQG ngày 19/5/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” với nhiều bài viết gửi tới các cuộc thi, đăng tải trên trang Thông tin điện tử hoặc xuất bản Thông tin lý luận và thực tiễn…

Không chỉ thực hiện vai trò tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng, các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn là những “chiến sĩ” trên không gian mạng tham, gia trực tiếp đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các chuyên trang về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được các trường thành lập một cách chủ động, kịp thời nhằm mục đích đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở các tỉnh, như: An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu… đạt được hiệu quả cao. Với lợi thế nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác và nhận diện tốt các thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đội ngũ giảng viên của các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã thông qua trang Web, Zalo, Facebook đấu tranh, phản biện một cách quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Có nhiều bài viết, lượt chia sẻ từ đội ngũ giảng viên các trường chính trị đến cộng đồng mạng tạo được hiệu ứng và sự lan toả tích cực, kịp thời uốn nắn, định hướng tư tưởng ngay trên không gian mạng cho nhiều tầng lớp.

Tuy nhiên, việc đầu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn một số hạn chế. Cụ thể:

Một là, là cơ sở, trung tâm đào tạo, bồi lý luận chính trị duy nhất ở tỉnh, thành phố, song trên thực tế việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở các trường chính trị tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc đưa nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW chủ yếu tập trung vào chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị chưa thống nhất ở phạm vi, nội dung, hệ đào tạo, bồi dưỡng khác nên hiệu quả mang lại chưa toàn diện.

Hai là, hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang được thực hiện, trong đó các quan điểm sai trái và thù địch trong tình hình mới chưa được xem xét toàn diện để có cơ sở khoa học trong tổ chức thực hiện đấu tranh, phản bác… Các công trình nghiên cứu tập trung chủ yếu vào việc làm rõ các giá trị chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo của Đảng. Chưa có những công trình khoa học đấu tranh mang tính trực diện để phản bác và chống lại các âm mưu của các thế lực phản động.

Ba là, Công tác phối hợp giữa các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long với các cấp, ngành ở địa phương chưa chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ dẫn đến việc đề ra phương hướng, giải pháp ở cơ quan, đơn vị mang tính cục bộ, hiệu quả không cao.

Bốn là, sự liên kết giữa giảng viên các trường chính trị và học viên sau khi kết thúc khoá học thiếu tính chặt chẽ, chưa thường xuyên dẫn đến việc triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở một số địa phương chưa đem lại hiệu quả cao. Một số nơi các phần tử cơ hội bằng nhiều hình thức vẫn hoạt động gây ra tình trạng mất an ninh chính trị, an ninh kinh tế – xã hội ở địa phương…

3. Giải pháp phát huy vai trò của các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ nhất, thực hiện quán triệt sâu sắc quan điểm “Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam”2 coi đây là bài học xuyên suốt của Đảng, đồng thời kết hợp chặt chẽ với việc “Tiếp tục nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”3.

Để thực hiện giải pháp này một cách hiệu quả, cần phải nâng cao nhận thức của hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và gắn bó mật thiết với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy định số 09-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều này cần được thực hiện thông qua việc tăng cường nhận thức của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, giảng viên, báo cáo viên và học viên trong hệ thống các trường chính trị.

Thứ hai, nội dung và phương pháp giảng dạy sẽ tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ theo nguyên tắc khoa học, sáng tạo và hiện đại, cũng như liên kết lý luận với thực tiễn. Việc bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức cho cán bộ và đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt ở mọi cấp sẽ được thực hiện để nâng cao chất lượng và hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, khắc phục tình trạng ngại học và lười học lý luận chính trị trong cán bộ và đảng viên. Trong giảng dạy cần chú trọng bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, gắn giảng dạy với rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất chính trị, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa cho cán bộ, đảng viên. Công tác giảng dạy không chỉ truyền đạt đầy đủ quan điểm và chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước mà còn yêu cầu sự am hiểu sâu sắc về thực tế, khả năng phân tích và làm rõ các vấn đề lý luận để góp phần hình thành tư duy khoa học cho người học. 

Thứ ba, chú trọng xây dựng lực lượng giảng viên, báo cáo viên tại các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long phát triển theo hướng có năng lực chuyên môn cao, thường xuyên được rèn luyện và thử thách qua thực tế, có lập trường chính trị kiên định, lý luận vững vàng. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, định hướng đến từng giảng viên, báo cáo viên để thật sự trở thành người chiến sỹ trên mặt trận đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vững mạnh.

Để bảo đảm tính thuyết phục trong giảng dạy và định hướng chính trị cho cán bộ, đảng viên cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về trách nhiệm trong việc nêu gương, chuẩn mực phát ngôn, tích cực tu dưỡng và gìn giữ đạo đức lối sống. Từ đó, cán bộ, giảng viên sẽ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tư duy khoa học, lý luận sắc bén và đạo đức lối sống gương mẫu, xứng đáng trở thành những người đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn địa phương, đặc biệt là các vấn đề thực tiễn cơ sở trong vùng. Cần chú trọng vào cơ chế khuyến khích tăng cường số lượng, chất lượng các bài nghiên cứu trên các tạp chí trung ương, địa phương. Chủ động nghiên cứu các vấn đề lý luận khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, những vấn đề qua tổ chức thực hiện còn chưa rõ về mặt lý luận, còn có nhiều ý kiến khác nhau, giải pháp chưa hiệu quả.

Thứ năm, tăng cường tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành ủy và các địa phương, đơn vị lãnh đạo triển khai thực hiện công tác bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trong tình hình mới.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành ủy và trường chính trị, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến các nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, thành ủy về công tác định hướng tư tưởng, xây dựng nội dung, chương trình giáo dục lý luận chính trị; trao đổi thông tin về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; các hoạt động tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp giáo dục, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới thông qua các hoạt động phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chuyên đề; tổ chức tọa đàm, hội thảo, thực hiện đề tài khoa học. 

4. Kết luận

Có thể khẳng định, các chủ trương, định hướng của Đảng đã đáp ứng được kỳ vọng và khát vọng của Nhân dân, phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực và thế giới. Tuy nhiên, dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự bùng nổ của internet, mạng xã hội và những tiêu cực của kinh tế thị trường. Các thế lực thù địch đã lợi dụng và sử dụng những âm mưu tinh vi để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trước tình hình này, hệ thống chính trị và Nhân dân đang ra sức đoàn kết trong cuộc chiến với các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong mặt trận đấu tranh này, các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong tất cả các hoạt động nhằm góp phần đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; định hướng, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên luôn kiên định, tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chú thích:
1. Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị).
2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2016, tr. 199.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIITập II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr. 231.
Tài liệu tham khảo:
1. Nghị quyết số 35-NQ/TW-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
2. Nguyễn Thị Lê Thư. Vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tạp chí Quản lý nhà nước, số 331 (8/2023), tr. 72 – 75.
3. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ an ninh tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. https://www.tapchicongsan.org.vn, ngày 01/02/2021.
4. Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn. https://www.quanlynhanuoc.vn, ngày 11/04/2024.
5. Nhận diện và phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. https://www.tapchicongsan.org.vn, ngày 12/3/2024.
6. Quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội nêu cao vai trò, trách nhiệm và lòng tự tôn dân tộc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. https://www.quanlynhanuoc.vn, ngày 11/4/2024.
7. Vai trò của trường chính trị cấp tỉnh trong nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. https://www.quanlynhanuoc.vn, ngày 18/5/2021.