Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Kiên Giang có những chuyển biến tích cực

(Quanlynhanuoc.vn) – Năm 2023, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Kiên Giang đã cải thiện được từ nhóm thấp lên nhóm trung bình thấp so với cả nước.

Ông Lâm Minh Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Ảnh: TB.

Ngày 02/4/2024, theo công bố của Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT) và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP), kết quả PAPI 2023 của tỉnh Kiên Giang được tổng số 40,98/80 điểm, tăng 0,94 điểm so với năm 2022, xếp vị trí thứ 44/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; tăng 9 bậc so với năm 2022 và tăng 13 bậc so với năm 2021; xếp hạng 6/13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long, trong đó:

– Nhóm trung bình cao: (1) Chỉ số quản trị môi trường (17/63), (2) Chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vự công (22/63); 

– Nhóm trung vị: (1) Chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân (hạng 32/63), (2) Chỉ số thủ tục hành chính công (38/63); 

– Nhóm trung bình thấp: (1) Chỉ số công khai minh bạch trong hoạch định chính sách và (2) Chỉ số quản trị điện tử (44/63), (3) Chỉ số cung ứng dịch vụ công (46/63); nhóm thấp: Chỉ số tham gia của người dân cấp cơ sở (55/63).

– Có 5/8 chỉ số tăng điểm, tăng hạng so với năm 2022: (1) Chỉ số kiểm soát trong khu vực công tăng 0,48 điểm và tăng 25 bậc; (2) Chỉ số quản trị điện tử tăng 0,40 điểm và tăng 11 bậc; (3) Chỉ số công khai minh bạch trong hoạch định chính sách tăng 0,04 điểm và tăng 10 bậc; (4) Chỉ số tham gia của người dân cấp cơ sở tăng 0,17 điểm và tăng 6 bậc; (5) Chỉ số cung ứng dịch vụ công tăng 0,02 điểm và tăng 6 bậc.

– 01 chỉ số giảm điểm, tăng hạng: Chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân giảm 0,04 điểm và tăng 3 bậc; có 2 chỉ số giảm điểm, giảm hạng: Chỉ số quảng trị môi trường giảm 0,09 điểm và giảm 8 bậc, (2) Chỉ số thủ tục hành chính công giảm 0,05 điểm và giảm 1 bậc.

Thanh Bình