Nâng cao vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc Ban Thường vụ huyện ủy, thực tiễn từ tỉnh Khánh Hoà

ThS. Trần Hoàng Hà
Trường Chính trị tỉnh Khánh Hoà

(Quanlynhanuoc.vn) – Việc đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc Ban Thường vụ huyện ủy đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững của địa phương.

Từ khoá: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, lý luận chính trị, tổ chức đảng.

1. Vai trò của công tác đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc Ban Thường vụ huyện ủy

Một là, nâng cao nhận thức và kiến thức lý luận chính trị. Giúp cán bộ, Đảng viên nắm vững hơn các nguyên tắc, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó thực hiện đúng đắn nhiệm vụ được giao. Tạo điều kiện cho họ hiểu sâu sắc về lịch sử phát triển của Đảng và những thành tựu của cách mạng Việt Nam, qua đó tăng cường lòng tự hào và trách nhiệm với công việc, với Đảng và Nhân dân.

Hai là, tăng cường tư duy lý luận và áp dụng vào thực tiễn. Qua đào tạo, cán bộ, đảng viên phát triển khả năng tư duy lý luận, có thể vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác quản lý, giải quyết các vấn đề phức tạp mà địa phương đang đối mặt, giúp họ xác định rõ hướng đi, biện pháp trong việc triển khai các chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Ba là, hình thành và củng cố phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhằm mục tiêu củng cố và nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo lập môi trường làm việc lành mạnh, văn hóa công sở tích cực. Khích lệ thái độ công bằng, minh bạch, trách nhiệm và phê phán chủ nghĩa cá nhân, làm việc vì lợi ích chung.

Bốn là, chuẩn bị nguồn lực lãnh đạo cho tương lai. Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị và phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo cho tương lai, bảo đảm sự kế thừa và phát triển bền vững cho tổ chức Đảng và địa phương. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, tâm huyết với công việc, đủ sức đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong tương lai.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thực tế là các vấn đề mình phải giải quyết, là mâu thuẫn của sự vật… thực tế của chúng ta là những vấn đề mà cách mạng đề ra cho ta phải giải quyết. Thực tế bao gồm rất rộng. Nó bao gồm kinh nghiệm công tác và tư tưởng của cá nhân, chính sách và đường lối của Đảng, kinh nghiệm lịch sử của Đảng cho đến các vấn đề trong nước và trên thế giới. Trong khi học tập, đó là những thực tế mà chúng ta cần liên hệ”1. Có thể thấy, công tác đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người thuộc Ban Thường vụ huyện ủy, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý mà còn bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững của địa phương trong mọi mặt.

2. Nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên Ban Thường vụ huyện ủy tại tỉnh Khánh Hòa

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên Ban Thường vụ huyện ủy tại tỉnh Khánh Hòa dựa trên nguyên tắc chung vì mục tiêu phát triển Đảng và địa phương, trong đó: xác định rõ mục tiêu và nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là điều quan trọng nhằm bảo đảm rằng nội dung đào tạo phải phù hợp với điều kiện và yêu cầu cụ thể của địa phương.

Nội dung đào tạo tập trung vào các chủ đề, như: chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo và quản lý cũng như những kiến thức về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hướng dẫn cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm Quy định số 804, ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi tham gia mạng xã hội. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo lồng ghép, tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng thông qua hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học…, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Hình thức đào tạo và bồi dưỡng thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: hội thảo, seminar, lớp học lý luận chính trị và cả các khóa đào tạo trực tuyến nhằm tăng cường tiện ích và linh hoạt.

Phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm mục tiêu phát triển một đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực lãnh đạo, quản lý, đủ sức đảm nhiệm các vị trí công tác, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung. Tăng cường ứng dụng và thực tiễn. Bên cạnh việc cung cấp các kiến thức lý luận, các khóa đào tạo ở tỉnh Khánh Hòa cũng cần hướng vào việc làm thế nào để áp dụng những kiến thức này vào giải quyết các thách thức thực tiễn mà địa phương đang gặp phải.

Trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Ban Thường vụ huyện ủy ở tỉnh Khánh Hòa cũng giống như tại các địa phương khác ở Việt Nam, gặp phải những thuận lợi và khó khăn nhất định.

Về thuận lợi, quá trình đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Ban Thường vụ huyện ủy ở tỉnh Khánh Hòa luôn được sự quan tâm, chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo. Đảng và Nhà nước cũng luôn đề cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đây chính là một thuận lợi quan trọng, tạo điều kiện cho các địa phương nói chung và để tỉnh Khánh Hòa nói riêng có đủ nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết. Cơ sở vật chất và công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư. Việc đầu tư vào cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo mở ra cơ hội cho việc nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy, bao gồm cả việc tổ chức các khóa học trực tuyến. Sự nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập và rèn luyện lý luận chính trị, đi cùng với sự quyết tâm và động viên từ các cấp, ngành cũng là một lợi thế, tạo động lực cho việc tham gia tích cực hơn nữa.

Về khó khăn, một trong những thách thức là việc cập nhật, đổi mới nội dung đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển nhanh chóng của xã hội, bảo đảm tính ứng dụng cao trong công tác này chưa được chú trọng, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cán bộ, đảng viên ở cấp huyện thường xuyên trong tình trạng bận rộn với công việc hàng ngày, do đó việc dành thời gian cho việc đào tạo, bồi dưỡng trở nên khó khăn. Điều này đòi hỏi phải có kế hoạch và sắp xếp thời gian hợp lý, cũng như sự cung cấp đủ nguồn lực tài chính và nhân lực. Việc bảo đảm chất lượng giảng viên có kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị và có khả năng ứng dụng thực tiễn vào giảng dạy là một thách thức, đặc biệt khi nhu cầu đào tạo ngày càng cao và đa dạng.

Một khó khăn khác là làm thế nào để cán bộ, đảng viên có thể vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức lý luận đã học vào công tác thực tiễn một cách hiệu quả, nhất là trong bối cảnh thực tiễn công tác phức tạp và thay đổi nhanh chóng. Để giải quyết những khó khăn này, cần sự quyết tâm, phối hợp đồng bộ từ tất cả các cấp, các ngành và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, cùng với việc tận dụng tốt nhất các thuận lợi có sẵn.

3. Một số giải pháp

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Việc học tập lý luận của các đồng chí không phải nhằm biến các đồng chí thành những người lý luận suông mà nhằm làm thế nào cho công tác của các đồng chí tốt hơn, nghĩa là các đồng chí phải học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác – Lênin… Khi học tập lý luận thì nhằm mục đích học để vận dụng chứ không phải học lý luận vì lý luận… Không phải học để thuộc lòng từng câu từng chữ, đem kinh nghiệm của các nước anh em áp dụng một cách máy móc. Nhưng chúng ta phải học chủ nghĩa Mác – Lênin để phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng nước ta, cho hợp với điều kiện đặc biệt của nước ta”2.

Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên Ban Thường vụ huyện ủy ở tỉnh Khánh Hoà, có thể cân nhắc triển khai một số giải pháp và kiến nghị sau đây:

Thứ nhất, đổi mới và làm phong phú nội dung đào tạo.

Cập nhật nội dung đào tạo cho phù hợp với tình hình mới, nhấn mạnh vào việc ứng dụng lý luận vào thực tiễn công tác, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và lãnh đạo cơ sở. Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về những vấn đề cấp bách của tỉnh Khánh Hoà, như: phát triển du lịch bền vững, quản lý rủi ro thiên tai, phát triển kinh tế – xã hội.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên Ban Thường vụ huyện ủy tỉnh Khánh Hoà nên tích cực định hướng và đưa vào những nội dung mới để phản ánh đúng các thách thức và nhu cầu của xã hội hiện nay, đồng thời đáp ứng xu hướng phát triển, như: năng lực số và chuyển đổi số. Giáo dục cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của năng lực số và cách thức thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội. Triển khai những kỹ năng cần thiết để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng và quản lý đất nước.

Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá các tình huống thực tiễn. Nâng cao khả năng tư duy phê phán, giúp cán bộ đảng viên có cái nhìn sâu sắc và khả năng đánh giá vấn đề từ nhiều góc độ.

Tích hợp thông tin, kiến thức về biến đổi khí hậu, tác động của nó đến môi trường và sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và toàn cầu. Nhấn mạnh vào việc phát triển bền vững, công bằng xã hội và quản lý tài nguyên môi trường một cách hiệu quả.

Cung cấp các kiến thức và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý phù hợp với tình hình phát triển và yêu cầu mới của kỷ nguyên số. Nâng cao nhận thức về văn hóa tổ chức, tạo lập môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo.

Định hướng và nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật mới, tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật trong cán bộ, đảng viên. Đào tạo về đạo đức lối sống, đặc biệt là trong bối cảnh của môi trường sống và làm việc hiện đại, đối mặt với nhiều cám dỗ và thách thức đạo đức. Nâng cao nhận thức và ứng phó với thông tin giả mạo, tin tức xấu độc. Bồi dưỡng kỹ năng nhận biết và phản bác lại thông tin giả mạo, tin tức xấu độc trực tuyến, tăng cường kỹ năng giao tiếp và ứng xử trên môi trường số, phát triển khả năng bảo vệ bản thân và tổ chức trước thông tin tiêu cực.

Việc tích hợp những nội dung mới này trong chương trình đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ góp phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng thiết yếu giúp cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hoà đáp ứng được yêu cầu và thách thức của thời đại mới, đồng thời đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế – xã hội địa phương một cách bền vững và toàn diện.

Thứ hai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo.

Phát triển và triển khai các chương trình đào tạo trực tuyến, giúp cán bộ, đảng viên có thêm lựa chọn về thời gian và điều kiện học tập, đặc biệt đối với những người kiêm nhiệm nhiều chức vụ, quản lý mảng công việc rộng lớn. Sử dụng công nghệ mới, như: VR (thực tế ảo) để tạo ra các môi trường giáo dục ảo, giúp nâng cao hiệu quả học tập thông qua trải nghiệm thực tế ảo.

Thứ ba, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Mỗi cán bộ, giảng viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm, từ đó không ngừng rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực xây dựng các luận cứ đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia viết bài đấu tranh, phản bác với các luận điệu sai trái, thù địch.

Ngoài ra, mời các chuyên gia hàng đầu, những nhà nghiên cứu có uy tín về lý luận chính trị và ứng dụng thực tiễn tham gia giảng dạy khoá học, giúp nâng cao chất lượng và độ hấp dẫn của nội dung đào tạo. Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên địa phương, nhấn mạnh kỹ năng ứng dụng công nghệ mới và phương pháp giảng dạy sáng tạo.

Thứ tư, tạo điều kiện cho việc học tập tự giác và liên tục.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia các khóa học ngắn hạn, seminar, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức mới và mở rộng kỹ năng. Xây dựng chương trình kích thích học tập như công nhận và khen thưởng cho những cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các khóa học, ứng dụng thành công kiến thức vào công tác thực tiễn.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra và đánh giá hiệu quả đào tạo.

Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu quả sau đào tạo, thông qua việc theo dõi và đánh giá sự áp dụng của kiến thức vào thực tiễn công tác. Dựa trên kết quả đánh giá để điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp, bảo đảm sát thực tiễn và đáp ứng nhu cầu.

Thứ sáu, tạo môi trường học tập tích cực.

Xây dựng môi trường học tập cởi mở, khuyến khích ý kiến đóng góp, thảo luận, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học hỏi lẫn nhau. Tổ chức các hoạt động nhóm, dự án thực hành để cán bộ, đảng viên có cơ hội áp dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tế.

Việc đầu tư vào nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên không chỉ góp phần nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo của họ mà còn bảo đảm sự phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hoà nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Chú thích:
1, 2. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 11. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 95, 96.
Tài liệu tham khảo:
1. Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa: Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/202405/truong-chinh-tri-tinh-khanh-hoa-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-nhiem-vu-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-0a71e4c, ngày 04/5/2024.
2. Thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở tỉnh Khánh Hòa. https://www.quanlynhanuoc.vn/2019/11/30/ve-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-o-tinh-khanh-hoa, ngày 30/11/2019.
3. Khánh Hòa: Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2023. https://tuyengiaokhanhhoa.vn/ly-luan-chinh-tri/khanh-hoa-nhung-ket-qua-noi-bat-trong-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2023, ngày 04/5/2024.