Nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

TS. Hoàng Văn Vân – TS. Phạm Văn Vĩnh
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(Quanlynhanuoc.vn) – Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền kinh tế thị trường vận hành theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy luật, nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc những thành tựu cả về lý luận và thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam xây dựng. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề cấp bách, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Từ khóa: Bảo vệ quan điểm của Đảng, xây dựng, đấu tranh, kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa…

1. Quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay

Với tinh thần đổi mới, Đảng ta chỉ rõ đổi mới là tất yếu khách quan, phải toàn diện, đồng bộ nhưng với hình thức, bước đi, cách làm phù hợp. Nội dung đổi mới toàn diện thể hiện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại. Trong đó, đổi mới tư duy phát triển kinh tế là trọng tâm dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự phát triển tư duy của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sản phẩm của đổi mới, phát triển, sáng tạo; là sự vận dụng trung thành và phát triển sáng tạo trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những thành tựu, kinh nghiệm của các nước trên thế giới và không ngừng tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986), mở đầu cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Đại hội xác định nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần. Chính vì vậy, cần có chính sách sử dụng đúng đắn các thành phần kinh tế với quy mô, trình độ kỹ thuật thích hợp trong từng khâu của quá trình sản xuất và lưu thông, khai thác mọi khả năng của các thành phần kinh tế liên kết với nhau, trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. Đây là nền móng trong sự phát triển tư duy của Đảng về định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế nhiều thành phần. Đó là một giải pháp có ý nghĩa chiến lược, góp phần giải phóng và khai thác mọi khả năng để phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý.

Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin trong “Chính sách kinh tế mới” và xuất phát từ thực tiễn nước ta. Trong các thành phần kinh tế nói trên, kinh tế xã hội chủ nghĩa với khu vực quốc doanh làm nòng cốt, phải giành được vai trò quyết định trong nền kinh tế quốc dân, cụ thể là chiếm tỷ trọng lớn cả trong sản xuất và lưu thông, thể hiện được tính ưu việt và chi phối được các thành phần kinh tế khác thông qua liên kết kinh tế. Chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa phải xuất phát từ những đặc trưng nói trên mà đề ra những chủ trương và biện pháp đúng đắn.

Về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những khuyết tật của cơ chế tập trung bao cấp và những hậu quả nghiêm trọng của nó đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Đại hội quyết định: “xóa bỏ tập trung quan liêu, bao cấp, xây dựng cơ chế mới phù hợp với quy luật khách quan và trình độ phát triển của nền kinh tế”1. Thực chất của cơ chế quản lý mới là “cơ chế kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ”2.

Đổi mới cơ chế quản lý là một quá trình cải cách có ý nghĩa cách mạng sâu sắc, là cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, cái tiến bộ và cái lạc hậu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc đấu tranh để đổi mới không những bị sức mạnh của thói quen níu lại mà còn vấp phải những đặc quyền, đặc lợi của một số người gắn bó với cơ chế cũ. Đây là cuộc đấu tranh trong nội bộ đảng và cơ quan nhà nước, đấu tranh giữa những người đồng chí, đấu tranh với chính bản thân mình. Vì vậy, chúng ta phải khắc phục trở ngại chính hiện nay là tư tưởng bảo thủ muốn quay trở lại cơ chế cũ đã quen thuộc, do dự không dám giải quyết những vấn đề đã chín muồi.

Tiếp đó, các kỳ đại hội, Cương lĩnh của Đảng trong công cuộc đổi mới cũng tiếp tục làm rõ và khẳng định vai trò trọng tâm của phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX chỉ rõ đường lối phát triển kinh tế ở nước ta, là: “ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa”3. Để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, chúng ta phải ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất. Đây không phải là vấn đề mang tính chủ quan áp đặt mà do vị trí quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất; do thực tế lực lượng sản xuất của chúng ta đang thấp kém; do mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta là: có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại. Mặt khác, phát triển lực lượng sản xuất còn là điều kiện đưa nước ta trở thành nước công nghiệp; tạo điều kiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và tạo điều kiện củng cố quốc phòng – an ninh.

Phát triển lực lượng sản xuất là yêu cầu khách quan, do đó phải tập trung phát triển cả hai yếu tố của lực lượng sản xuất là con người và tư liệu sản xuất. Phát triển con người phải phát triển toàn diện cả phẩm chất và năng lực, phải gắn với sự phát triển của kinh tế tri thức hiện nay. Phát triển tư liệu sản xuất phải tập trung vào khoa học – kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, hiện đại. Cùng với phát triển lực lượng sản xuất phải xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp và theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên cả quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý và quan hệ phân phối. Thực tế trước đổi mới, lực lượng sản xuất của nước ta không phát triển được là do quan hệ sản xuất không phù hợp, đi quá xa với lực lượng sản xuất. Xây dựng quan hệ sản xuất hiện nay phải bảo đảm phù hợp với lực lượng sản xuất và theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng đã chỉ rõ: bảo đảm sự thống nhất và nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa4. Điều này khẳng định trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.

2. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Ngược lại những nỗ lực không ngừng trong phát triển tư duy của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, dưới mọi hình thức, thường xuyên đưa ra các luận điệu xuyên tạc hòng phủ nhận các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, với mục tiêu phủ nhận thành quả đổi mới trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá nền tảng lý luận của Đảng. Chúng cho rằng giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường là sự gán ghép khiên cưỡng, chủ quan, duy ý chí, không có cơ sở khoa học, không thuyết phục, làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Chúng cố tình xuyên tạc đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, cho rằng không có cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì kinh tế thị trường vốn là của chủ nghĩa tư bản, kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa là đối lập nhau, loại trừ nhau. “Ở Việt Nam hiện nay, chủ nghĩa tư bản đang diễn ra một cách cuồng nhiệt (chứ không phải phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa)”5. Đồng thời, chúng đẩy mạnh các hoạt động cài tin giả vào tin thật, đưa thông tin giả: mạo danh chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế để đưa thông tin sai lệch và tuyên truyền mạnh mẽ cũng như không thừa nhận ở Việt Nam có nền kinh tế thị trường.

Về thực tiễn, chúng núp dưới chiêu bài dân túy, mỵ dân, hướng lái dư luận rằng, phải có sự chuyển hướng, “xoay trục” phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, theo nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa; không thể dung hòa và kết hợp với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nếu bỏ “cái đuôi” định hướng xã hội chủ nghĩa thì nền kinh tế đất nước còn phát triển nhanh hơn, đạt được kết quả còn lớn hơn nhiều. Bên cạnh đó, chúng lợi dụng các bất cập trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách để bôi nhọ, xuyên tạc, kích động dư luận xã hội trong và ngoài nước chống lại đường lối, chủ trương của Đảng. Chúng rêu rao: nếu “ghép” định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường thì chẳng khác nào “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, tạo thành “đầu Ngô mình Sở”, là “vẽ rắn thêm chân”, “đã là kinh tế thị trường thì phải “tự do tuyệt đối”. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự kết hợp miễn cưỡng giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị”6, từ đó kêu gọi xóa bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước…

3. Nội dung, yêu cầu trong đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Để khẳng định sự đúng đắn quan điểm xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và đấu tranh có hiệu quả với các luận điểm sai trái, cần luận cứ, luận chứng một cách xác đáng; đồng thời, chỉ rõ các giải pháp phù hợp trong vận dụng đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay.

Về nội dung: phải khẳng định tính đúng đắn của quan điểm đó với cơ sở lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cũng như thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Làm rõ mục đích của xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhằm phát triển lực lượng sản xuất, trên cơ sở đó xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đó là sự hội tụ của lòng dân với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đồng thời, khẳng định kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại, cần thiết cho quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã đạt nhiều thành tựu to lớn, bảo đảm kinh tế – xã hội Việt Nam phát triển ổn định, đúng hướng; góp phần tăng cường quốc phòng – an ninh, đối ngoại, nâng cao vị thế, tiềm lực, uy tín quốc tế của nước ta; được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Về yêu cầu: khẳng định sự đúng đắn quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; phải chỉ rõ sẽ là sai lầm khi cho rằng, các quy luật của kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa hoàn toàn đối lập nhau, loại trừ nhau; phải kiên quyết phê phán, bác bỏ luận điệu cho rằng, có sự chuyển hướng, “xoay trục” về phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Phải lan tỏa nhận thức, tạo sự “miễn dịch” cho toàn xã hội trước các luận điệu phản động, sai trái.

4. Giải pháp đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Những luận điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động nêu trên thể hiện mưu đồ xuyên tạc quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chúng đòi Đảng ta muốn phát triển kinh tế phải từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội để đưa đất nước phát triển theo chủ nghĩa tư bản; gây tâm lý hoài nghi, dao động, mất niềm tin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức và năng lực lý luận cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về chủ trương, quan điểm của Đảng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở lan tỏa toàn xã hội.

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị nói chung và quan điểm chống phá nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay nói riêng là biểu hiện của đấu tranh giai cấp, là một hình thức của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện đại. Vì vậy, nó diễn ra lâu dài, quyết liệt, phức tạp, trực tiếp liên quan đến mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đến sự sống còn của chế độ xã hội chủ nghĩa, đến vận mệnh của dân tộc. Trong khi đó, nhận thức của các tổ chức, lực lượng hiện nay về vấn đề này bên cạnh mặt mạnh là cơ bản, song không ít tổ chức, lực lượng nhận thức về nhiệm vụ đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính còn nhiều hạn chế. Hơn nữa, với đặc thù của phương thức đấu tranh tư tưởng nên để quá trình đấu tranh thật sự có hiệu quả thì phương pháp tối ưu nhất vẫn là nâng cao bản lĩnh, tạo “sức đề kháng” cho mỗi người để họ không bị tác động từ các quan điểm sai trái, thù địch.

Chính vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tổ chức, các lực lượng về quan điểm, chủ trương của Đảng trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vạch trần các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận thành quả trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta trong công cuộc đổi mới gần 40 năm qua. Qua đó, phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng và toàn xã hội trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Hai là, tích cực, chủ động nghiên cứu, củng cố luận cứ, luận chứng khoa học quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để bảo vệ quan điểm của Đảng, xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, trước hết, cần coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, củng cố vững chắc những luận đề, luận chứng, luận cứ khoa học của nền tảng tư tưởng, đặc biệt là lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, trong đó có lý luận về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần chú trọng hơn nữa công tác chỉ đạo trong công tác tư tưởng lý luận; nghe các cơ quan nghiên cứu, các nhà lý luận trình bày kết quả, đóng góp ý kiến về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cho ý kiến về kết quả nghiên cứu, về những vấn đề cần thiết khác, tạo điều kiện cho công tác lý luận phát triển thuận lợi.

Các cơ quan nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn ở Trung ương chú trọng hợp tác với một số cấp uỷ đảng, địa phương về công tác lý luận, thường xuyên tổng kết thực tiễn, đúc kết lý luận, tăng cường giáo dục để nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương, chắt lọc kết quả nghiên cứu, là nguồn đầu vào cho hàng loạt các công trình nghiên cứu khác.

Hội đồng lý luận Trung ương tiếp tục duy trì hoạt động mở rộng, hợp tác với nhiều đối tác có kinh nghiệm, góp phần bổ sung, hoàn thiện một số chủ trương, chính sách của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong nghiên cứu về các ngành khoa học quan trọng, như: quản trị quốc gia hiện đại, Nhà nước pháp quyền, kinh tế học phát triển, chính trị học… qua đó, đưa ra các công trình khoa học có tính thuyết phục, luận cứ lý luận, tạo được những tác động tích cực trong đời sống xã hội.

Ba là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các quan điểm của Đảng vào xây dựng nền kinh tế thị trường, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Mục tiêu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là nền kinh tế đa dạng về hình thức sở hữu, có nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, các thành phần kinh tế khác là bộ phận hợp thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Về phân phối: thực hiện phân phối theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất, dựa trên các nguyên tắc của cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, từ chỗ coi Nhà nước là chủ thể quyết định phân phối chuyển dần sang xác định thị trường quyết định phân phối lần đầu và Nhà nước thực hiện phân phối lại quỹ an sinh và phúc lợi xã hội. Thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội.

Về cơ chế vận hành của nền kinh tế: kết hợp giữa cơ chế thị trường với vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Đảng ta khẳng định, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế vừa tuân theo quy luật của thị trường, vừa chịu sự chi phối bởi các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội và các yếu tố bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa phát huy những ưu thế của kinh tế thị trường và kinh tế kế hoạch, vừa loại bỏ những khuyết tật của hai nền kinh tế đó nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bốn là, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp trong nhận diện và đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch.

Các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, các tổ chức, các lực lượng trong hệ thống chính trị các cấp cần nhận thức sâu sắc việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức và phương pháp đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một yêu cầu cấp thiết, cần tiến hành thường xuyên, liên tục trên cơ sở giữ vững nguyên tắc: chủ động tiến công và kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, có luận cứ khoa học với các quan điểm, lý luận phản động, phản khoa học, các hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính.

Kết hợp chặt chẽ giữa hình thức đấu tranh trực tiếp và gián tiếp, trong đó cần coi trọng hình thức đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

Phát huy vai trò là lực lượng báo chí trong đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các cơ quan chức năng cần bám sát định hướng của cơ quan cấp trên, tăng cường phối hợp, xử lý và cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng và tăng cường điều kiện bảo đảm trong nhận diện và đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch.

Các lực lượng đấu tranh tư tưởng, lý luận, nhất là Ban Chỉ đạo 35, lực lượng chuyên trách ở các cấp cần thường xuyên nghiên cứu nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội, đồng thời bám sát sự chỉ đạo, định hướng của trên, tập trung viết các tin, bài chuyên sâu đấu tranh trên các trang Blog, Fanpage…

Tập trung đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, phê phán, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch tiến hành “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận, phê phán, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, cần bảo đảm các phương tiện kỹ thuật để chặn, lọc, bóc gỡ, vô hiệu hóa thông tin xấu độc, xuyên tạc quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; thông báo, cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thông tin và các khuyến cáo đối với người dùng…; tổ chức tốt các lớp tập huấn ở các cấp về quản lý, sử dụng, phát huy vai trò trang bị máy tính ảo và công nghệ sử dụng các giải pháp kỹ thuật phục vụ đấu tranh của các lực lượng chuyên sâu.

5. Kết luận

Những âm mưu, thủ đoạn chống phá quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt và vô cùng phức tạp, vừa trực tiếp vừa gián tiếp, vừa ngấm ngầm vừa công khai, lôi kéo, mua chuộc các cá nhân, tổ chức, lực lượng cả trong và ngoài nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ cũng như định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Do đó, nhận diện và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng là hết sức quan trọng và cần thiết, góp phần giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Chú thích:
1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 1987, tr. 63, 65.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. H. NXB Chính trị quốc gia, 2001, tr. 89.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I. H. NXB Chính trị quốc gia, 2021, tr. 128.
5, 6. Hội đồng lý luận Trung ương. Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2017, tr. 108, 148.