Công tác giáo dục gắn kết với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với học viên các cơ sở giáo dục đại học trong lực lượng Công an nhân dân

ThS. Đặng Thị Thúy Hoa – TS. Nguyễn Thị Thu Hòa
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) – Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách được giao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch ra sức chống phá với những luận điệu sai trái, thù địch nhằm làm suy yếu, vô hiệu hóa sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân. Bài viết tập trung vào nội dung giáo dục học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân trong nhận diện và đấu tranh với những âm mưu, luận điệu xuyên tạc bản chất cách mạng của các thế lực thù địch; qua đó gắn kết công tác giáo dục học viên Công an nhân dân và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/CT-TW của Bộ Chính trị.

Từ khóa: Công an nhân dân; đấu tranh phản bác; giáo dục; quan điểm sai trái, thù địch.

1. Một số nội dung cần được quán triệt đối với học viên các học viện, cơ sở giáo dục đại học trong Công an nhân dân trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Quan điểm sai trái có thể được hiểu là các cách nhìn, suy nghĩ có chiều hướng thiên lệch, phiến diện, thổi phồng những điều sai, không đúng đắn so với lẽ thường, cách nhìn nhận của cộng đồng, xã hội và đặc biệt là sai lệch về mặt bản chất. Luận điệu sai trái đi chệch hướng hoặc ngược lại với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luận điệu sai trái là những quan điểm phản ánh không đúng hiện thực khách quan, tức là sai lầm, trái với đường lối, quan điểm của Đảng.

Quan điểm thù địch được hiểu là quan điểm của các thế lực phản động, kẻ thù của giai cấp, dân tộc, của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đang phấn đấu xây dựng. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trước hết phải nhận diện được các quan điểm sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân.

Một là, nhận diện rõ quan điểm phi chính trị hóa lực lượng Công an nhân dân.

Quan điểm phi chính trị hóa lực lượng Công an nhân dân xuất hiện từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX do các nước tư bản chủ nghĩa ở phương Tây khởi xướng trong chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm mục đích tách biệt lực lượng Công an nhân dân với Đảng lãnh đạo, đi liền với quan điểm đòi xây dựng chế độ dân chủ trên nền tảng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; đòi hạn chế sự can dự của Công an nhân dân trong các cuộc tranh giành quyền lực chính trị, nhà cầm quyền…

Quan điểm phi chính trị hóa lực lượng Công an nhân dân nhằm làm cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân rơi vào biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất, suy yếu về chính trị kéo theo sự vô hiệu hóa sức mạnh của lực lượng, chế độ xã hội chủ nghĩa có nguy cơ sụp đổ từ bên trong.

Hai là, nhận diện rõ về quan điểm bôi nhọ uy tín, danh dự, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Suốt quá trình hình thành và phát triển của cách mạng Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân đã ghi dấu ấn trong lòng dân tộc với những chiến công hiển hách, góp phần vào những thắng lợi quan trọng của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gánh vác trọng trách bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; giữ vững cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc được hiện thực hóa. Từ đó, uy tín, danh dự, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã được hình thành, củng cố.

Tuy nhiên, sự phát triển lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân sẽ là trở ngại lớn trong việc thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, xâm phạm an ninh, trật tự các thế lực thù địch, phản động. Chính vì thế, những người có ý đồ xấu luôn tìm cách bôi nhọ, xuyên tạc, nói xấu, làm mất uy tín, danh dự, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân với nhiều cách thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, như: tìm cách soi xét, cắt ghép hình ảnh, đưa ra những luận điệu phi lý nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân; lợi dụng công cuộc đấu tranh chống tham nhũng để phủ nhận, quy chụp, nói xấu, phê phán bản chất của lực lượng Công an nhân dân…

2. Thực trạng công tác giáo dục học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các học viện, trường đại học Công an nhân dân đã có đóng góp trong tiến trình này, đặc biệt là góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Công an và của đất nước vững vàng về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, ra sức phấn đấu, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong đó, các học viện, trường đại học Công an nhân dân đã có những cống hiến trong việc nâng cao nhận thức của học viên trong nhận diện và đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân.

Một là, giáo dục học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân trong nhận diện và đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân được nâng cao thông qua giáo dục lý luận chính trị theo chương trình chính khóa. Đây là phương thức cơ bản trong nâng cao nhận thức của học viên, qua đó, giảng viên giúp chỉ rõ cách nhận diện và những phương pháp để đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân.

Giảng viên phụ trách các môn học về chuyên môn, nghiệp vụ Công an nhân dân đã cung cấp sự nhìn nhận đúng đắn và cách thức đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch thông qua việc bảo đảm thực hiện có hiệu quả sứ mệnh phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; thúc đẩy tinh thần tích cực học tập đạt thành tích cao trong các môn học chuyên môn, nghiệp vụ của học viên.

Hai là, giáo dục học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân trong nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch thông qua sinh hoạt chính trị, tư tưởng. Đây là một hình thức quan trọng của công tác nâng cao nhận thức của học viên. Thông qua tổ chức các buổi nghiên cứu, học tập và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sinh hoạt tiểu đội vào tối thứ tư mỗi tuần; sinh hoạt Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ; hội thảo, tọa đàm khoa học; phổ biến và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân tại trường… để định hướng nhận thức, tư tưởng, nâng cao hiểu biết, ý thức chính trị và tinh thần, trách nhiệm cho mỗi học viên Công an nhân dân trong nhận diện và đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân.

Ba là, giáo dục học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân thông qua hoạt động phong trào, như: phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào hiến máu nhân đạo vì cộng đồng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… nhằm tạo điều kiện cho học viên có cơ hội được thể hiện tình cảm, trách nhiệm với dân tộc, Nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân; khẳng định về bản chất cách mạng, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân, là cơ sở lý luận và thực tiễn trong để đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân hiện nay.

Mặc dù công tác giáo dục học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân trong nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân thời gian qua đã đạt được những thành tựu to lớn nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế, khó khăn cần được giải quyết, khắc phục trong thời gian tới, như: công tác giáo dục học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân chưa có chủ trương, kế hoạch, chiến lược cụ thể, do đó có lúc, có nơi còn thực hiện mang tính hình thức; các phong trào, những cuộc thi có nội dung liên quan đến việc nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân còn ít, đôi khi còn nặng về mặt hình thức, ý nghĩa chưa cao; chương trình đào tạo các môn lý luận chính trị bao quát nhiều nội dung trong khi thời gian dành cho việc dạy và học ít, do đó, nội dung nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân chưa được dành nhiều thời gian…

Nguyên nhân của các hạn chế, khó khăn trên là do: nhận thức của một bộ phận về nâng cao nhận thức của học viên trong nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân còn chưa sâu sắc; nhận thức của một số học viên còn hạn chế, không chủ động, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức và hành động nhận diện, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học viên các học viện, trường Công an nhân dân trong trong nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch

Thứ nhất, phát huy vai trò lãnh đạo của các Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu, các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong nâng cao nhận thức của học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân trong nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, tập trung phát huy vai trò các cấp lãnh đạo trong quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhận diện và đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân; đặc điểm, nhiệm vụ đào tạo của học viện, trường đại học Công an nhân dân và những vấn đề có liên quan trong thực hiện nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân, nhất là cụ thể hóa những yêu cầu về nhận thức, hành động của học viên và huy động sức mạnh tổng hợp để đạt được mục tiêu, yêu cầu về vấn đề này.

Thứ hai, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nâng cao nhận thức và hành động của học viên các học viện, trường Công an nhân dân trong nhận diện, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn các học viện, trường đại học Công an nhân dân của trường cần phải đa dạng hóa, đổi mới không ngừng hình thức, nội dung phong phú, sâu sắc về tầm quan trọng của việc nhận diện và đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện những tiêu chí cụ thể để rèn luyện trong từng đoàn viên; tăng cường quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành, tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Bác Hồ, về lịch sử Công an nhân dân, giúp học viên thấu hiểu sâu sắc về bản chất của lực lượng Công an nhân dân, truyền thống hào hùng của dân tộc, của lực lượng Công an nhân dân.

Thứ ba, tăng cường phát hiện và nêu gương người tốt, việc tốt, khen thưởng kịp thời để khích lệ tinh thần học viên các học viện, trường Công an nhân dân trong nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, tăng cường nêu gương cán bộ, giảng viên, học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân trong kiên định về lập trường, có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có kiến thức chuyên môn, giỏi nghiệp vụ; có đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh; luôn thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân.

Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Chính trị (2018). Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
2. Bộ Công an (2021). Đề án số 08/ĐA-BCA-A03 ngày 29/9/2021 về công tác Công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
3. Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Thắng và Nguyễn Ngọc Toàn (đồng chủ biên) (2021). Công an nhân dân đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn. H. NXB Công an nhân dân.