Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên hiện nay 

NCS. Bùi Văn Tuyển
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Bồi dưỡng ý thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và thanh niên nói riêng là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực để triển khai thực hiện thành công, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bài viết nghiên cứu quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII về giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên trong giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội XIII; giáo dục lý luận chính trị; thanh niên Việt Nam.

1. Đặt vấn đề

Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên luôn được Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội quan tâm. Bởi, họ là tương lai của đất nước, là tầng lớp kế cận đóng vai trò chủ chốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, họ phải là người nắm rõ chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và biết cách vận dụng vào thực tiễn để vững vàng mục tiêu, lý tưởng, lựa chọn con đường đi đúng đắn. Từ đó, đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị để góp phần nâng cao chất lượng về mặt lý luận cho thanh niên.

2. Quan điểm của Đại hội XIII về giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác giáo dục lý luận chính trị nhằm giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ cách mạng. Học tập lý luận chính trị là một việc làm cần thiết, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của con người. Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ và là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất cán bộ nói chung và cán bộ trẻ nói riêng.

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định: “tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu… Chú trọng phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị”1. Đồng thời, đặt ra yêu cầu đổi mới có tính đột phá trong nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước cũng như nhu cầu đổi mới và phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định tiếp tục kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để làm được điều đó, cần phải: “tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với xã hội…”2

Đối với công tác giáo dục thanh niên, nhất là đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, Đảng yêu cầu, “tăng cường giáo dục công dân, giáo dục tư tưởng – đạo đức, lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác – Lênin, đưa việc giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhà trường phù hợp với lứa tuổi và từng bậc học. Coi trọng hơn nữa các môn khoa học xã hội và nhân văn”3. Đồng thời, phải: “đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”4.

Có thể nhận thấy, tiếp nối tinh thần từ các kỳ Đại hội Đảng trước đây, Đại hội XIII đã đề cập một cách toàn diện, sâu sắc, cụ thể đến vấn đề giáo dục lý luận chính trị, từ đánh giá những kết quả đạt được cùng hạn chế, bất cập đến phương hướng, giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Điều đó, thể hiện bước phát triển của Đảng không chỉ trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị đối với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới mà còn là những tư duy mới trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới. Đây chính là một trong những giải pháp cơ bản, quan trọng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “luôn vững vàng trước những khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng”, “có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên”5.

3. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên hiện nay

Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, nước ta hiện có hơn 22,1 triệu người trong độ tuổi thanh niên, chiếm khoảng 22,5% dân số cả nước và gần 36% lực lượng lao động6. Thanh niên là lực lượng đông đảo, phổ biến có mặt ở mọi đối tượng không phân biệt tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, ngành nghề lĩnh vực của đời sống xã hội… Họ là những trí thức tương lai của đất nước, là tầng lớp kế cận đóng vai trò chủ chốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thức rõ điều này, Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị để góp phần nâng cao chất lượng về mặt lý luận cho thanh niên.

a. Những kết quả đạt được

Thời gian qua, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về lý luận chính trị và tổ chức triển khai thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nói chung và trong tổ chức Đoàn Thanh niên nói riêng. Việc này góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp nhận thức khoa học, hình thành tính tích cực chính trị cho đoàn viên, thanh niên, tạo ra sự thống nhất tư tưởng trong tổ chức Đoàn thanh niên, sự đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần sáng tạo cách mạng của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng. 

Đại hội XIII đánh giá: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đổi mới cả về nội dung và phương pháp; tăng cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên”7. Phương pháp giáo dục, bồi dưỡng cũng được thay đổi theo hướng tích cực, hiện đại, ứng dụng những thành tựu của khoa học – công nghệ hiện đại vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá thái độ, kết quả học tập, rèn luyện. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục lý luận chính trị từng bước được cải thiện, góp phần đáng kể khắc phục tình trạng “ngại học, lười học lý luận chính trị, dạy và học hình thức”8.

Trên cơ sở thực hiện các nghị quyết của Đảng, công tác học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ ngày càng thu được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, tăng cường sự thống nhất nhận thức, ổn định tư tưởng chính trị trong Đảng. Bên cạnh đó, công tác giáo dục lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, tổ chức Đoàn các cấp triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; tổ chức các buổi trao đổi, tọa đàm, mít tinh kỷ niệm, nghe nói chuyện về truyền thống lịch sử nhân các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh các chương trình, cuộc vận động “Tiếp lửa truyền thống”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ”; chăm sóc và chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ; di tích lịch sử cách mạng… Thông qua các hoạt động trên đã góp phần giáo dục lịch sử cách mạng, hình thành nhân cách, vun đắp lý tưởng, bản lĩnh và lối sống đẹp cho thanh, thiếu niên; nhắc nhở thế hệ trẻ luôn ghi nhớ lịch sử cách mạng, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Từ đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

b. Những hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả, công tác giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên còn nhiều hạn chế. Hiện nay chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, lý luận chính trị đối với đoàn viên, thanh niên chưa cao; nhiều thanh niên nhận thức chưa đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của học tập lý luận chính trị, có những biểu hiện ít quan tâm, xem nhẹ, lười học tập lý luận chính trị. Chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn chưa cao; tri thức kinh điển chưa được coi trọng đúng mức; có quan điểm, học thuyết chưa kịp thời phát hiện, nghiên cứu thấu đáo, nhận thức chưa đầy đủ những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đặt ra. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa bị đẩy lùi triệt để. Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” chưa sắc bén, hiệu quả chưa cao.

Thực tế cho thấy, nhiều thanh niên non kém bản lĩnh, nhẹ dạ cả tin đã bị các đối tượng phản động lợi dụng, dụ dỗ tham gia một số hoạt động mang danh từ thiện, bảo vệ môi trường để tập hợp, lôi kéo vào các khóa đào tạo ở nước ngoài nhằm “tẩy não”, gieo rắc tư tưởng cực đoan, chống đối Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; cổ xúy trào lưu lợi dụng tự do ngôn luận để “phản biện”, lôi kéo thanh niên rời xa Đảng… Từ đó, nhiều thanh niên lún sâu trong “vũng bùn” tăm tối, vi phạm pháp luật, quay ra phê phán, tỏ thái độ bất mãn, chê bai xã hội, trong khi bản thân được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, độc lập do cha ông đổ biết bao xương máu để giành được độc lập tự do cho dân tộc. 

Bên cạnh đó, chương trình học tập chậm đổi mới, những hạn chế của quá trình đổi mới và phát triển đất nước; tư tưởng phản động, thù địch; lối sống vật chất, văn hóa không lành mạnh đã tác động tiêu cực đến nhận thức và tâm lý của một bộ phận cán bộ trẻ. Đại hội XIII đã chỉ ra: “việc học tập lý luận chính trị tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu”9.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy và một số cấp bộ đoàn chưa sâu sát, mạnh mẽ và thống nhất; còn có sự chồng chéo, trùng lặp và chậm đổi mới về phương pháp giảng dạy, học tập trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên nói chung và đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ đoàn. Chế độ, chính sách và các điều kiện để triển khai nhiệm vụ quan trọng này còn một số bất cập. Các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. Chính vì vậy, việc học tập lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng, là công việc cần thiết, cấp bách, thường xuyên và lâu dài của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên và sinh viên hiện nay.

4. Một số đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên 

Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch ra sức lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là internet, các trang mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, bôi đen, bóp méo lịch sử dân tộc, phủ nhận những giá trị lịch sử cách mạng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đối tượng mà chúng nhắm đến là thế hệ trẻ, vì vậy, giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên trong bối cảnh hiện nay, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về công tác giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên. Các cấp, các ngành cần nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; từ đó, xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác này. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xác định công tác đào tạo lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng; bảo đảm tính hệ thống và liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương pháp đào tạo, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh cán bộ để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị, góp phần xây dựng tầng lớp thanh niên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên. Thường xuyên nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác giáo dục lý luận chính trị. Cấp ủy đảng các cấp cần xây dựng kế hoạch cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bằng những chủ trương, đường lối phù hợp; phát huy vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức giáo dục lý luận chính trị. Đổi mới mạnh mẽ về nội dung học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu của đoàn viên thanh niên. Cần tạo bước đột phá trong việc xây dựng, đổi mới các chương trình giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên theo phương châm lý luận gắn với thực tế, phát huy tính tích cực của người học. Tăng cường nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác, xử lý các tình huống nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

Thứ tư, phát huy vai trò của các đoàn thể xã hội trong giáo dục lý luận chính trị. Phát huy vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và Hội đồng Đội Trung ương trong công tác giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên. Các tổ chức Đoàn, Hội từ trung ương đến địa phương phải giữ vai trò chủ chốt, tiên phong, có trách nhiệm trong việc giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên. Thông qua các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội để giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, định kỳ hằng năm, các tổ chức Đoàn tổ chức công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở trực thuộc; phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết của đoàn viên tham gia ý kiến dự thảo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như: nghị quyết đại hội đoàn các cấp, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Thanh niên

Thứ năm, kiện toàn hệ thống cơ sở đào tạo, đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu, tham mưu về giảng dạy các môn lý luận chính trị, báo cáo viên lý luận chính trị và hiệu quả hoạt động của các trường chính trị.Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ sở đào tạo phù hợp với tình hình mới, theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, bộ máy tinh gọn, nhiệm vụ rõ ràng. Xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp và tâm huyết với nghề. Tăng cường đội ngũ giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có nhiệm vụ làm giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng tại các cơ sở giảng dạy các môn lý luận chính trị. Kiện toàn tổ chức bộ máy tham mưu của ban tổ chức cấp ủy các cấp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu tham mưu, quản lý đào tạo. Bố trí hợp lý cán bộ chuyên trách làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (không tăng biên chế).

Thứ sáu, phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong việc học tập lý luận chính trị. Học tập lý luận chính trị giúp mỗi thanh niên không chỉ có tri thức, nền tảng lý luận vững chắc mà còn có lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng “tự miễn dịch” trước những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Mỗi đoàn viên thanh niên phải thường xuyên cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

5. Kết luận

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói chung và thanh niên nói riêng là một tất yếu khách quan. Đây là một công việc vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự nghiệp cách mạng của Đảng, đến việc phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sự nghiệp cách mạng phía trước của Đảng ta, của dân tộc ta có nhiều thuận lợi, thời cơ, thách thức, khó khăn đan xen; vai trò định hướng của lý luận càng trở nên quan trong hơn bao giờ hết. Do đó, đổi mới, nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị là việc làm hết sức quan trọng, cần thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú thích:
1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIITập I. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr. 140, 68. 
3. Trần Thị Anh Đào. Công tác giáo dục lý luận cho sinh viên Việt Nam hiện nay. H. NXB Chính trị quốc gia, 2010, tr. 40.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa VII). H. NXB Chính trị quốc gia, 1992, tr. 283.
5, 7, 8, 9. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIITập II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr. 237, 170, 170, 172. 
6. Tháng Thanh niên: Những “số liệu vàng” về thanh niên Việt Nam. https://www.vietnamplus.vn, ngày 24/3/2022.
Tài liệu tham khảo:
1. Luật Thanh niên năm 2020.
2. Dân số trong độ tuổi thanh niên ở Việt Nam – Những vấn đề đặt ra. https://www.quanlynhanuoc.vn, ngày 22/12/2020.
3. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của thanh niên Việt Nam. https://www.quanlynhanuoc.vn, ngày 16/4/2024.