Nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên trực thuộc các đảng bộ lữ đoàn xe tăng thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp

Trung tá Phùng Anh Tuấn
Hệ 5, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(Quanlynhanuoc.vn) – Nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên ở các đảng bộ lữ đoàn xe tăng thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp nhằm nâng cao kiến thức, trau dồi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên; bảo đảm cho đội ngũ chi ủy viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Bài viết trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên trực thuộc các đảng bộ lữ đoàn xe tăng thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp hiện nay.

Từ khóa: Binh chủng Tăng Thiết giáp; đội ngũ chi ủy viên; lữ đoàn xe tăng; một số kinh nghiệm; năng lực công tác xây dựng Đảng.

1. Đặt vấn đề

Chi ủy viên trực thuộc các đảng bộ lữ đoàn xe tăng thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp cùng với tập thể chi ủy, chi bộ trực tiếp quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị cấp trên, đề ra chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết ở cấp mình; là hạt nhân đoàn kết, nhân tố quyết định xây dựng chi ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy, xây dựng đội ngũ chi ủy viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực toàn diện, trước hết là năng lực công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là khâu then chốt trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ lữ đoàn xe tăng, là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

2. Thực trạng việc nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên trực thuộc các đảng bộ lữ đoàn xe tăng 

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ chi ủy viên và năng lực công tác xây dựng Đảng của chi ủy viên trực thuộc các đảng bộ lữ đoàn xe tăng thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp trong xây dựng và hoạt động lãnh đạo của chi bộ, những năm qua, các cấp ủy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các cơ quan chức năng ở các đảng bộ lữ đoàn xe tăng đã thực sự coi trọng nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ chi ủy viên, đặc biệt là năng lực công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Từ đó, đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng; nội dung tương đối toàn diện, thiết thực; hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú và linh hoạt. 

Hằng năm, Binh chủng đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị cho chi ủy viên: “Chủ động, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị”1.

Căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy Binh chủng, hướng dẫn của Cục Chính trị, các đảng ủy lữ đoàn xe tăng đều xác định rõ chủ trương, biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên một cách phù hợp. Kết quả: “Cấp ủy, chi bộ, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị cấp trên; cụ thể hóa sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị; xác định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở các cấp bằng nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực”2.

Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm; do vậy, năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên trực thuộc các đảng bộ lữ đoàn xe tăng đã có những chuyển biến tích cực: “Trong sinh hoạt đảng, đội ngũ chi ủy viên luôn phát huy được vị trí, vai trò của mình, nắm vững nguyên tắc, quy định, quy trình, chế độ, nền nếp; Bí thư chi bộ điều hành hội nghị đúng nguyên tắc thủ tục, nắm vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Đã kịp thời chủ động đề xuất các chủ chương, biện pháp lãnh đạo; có tính quyết đoán trong giải quyết các vấn đề thực tiễn”3. Vì vậy, những năm qua, chi ủy viên đã nêu cao được tính đảng, vai trò lãnh đạo ở chi bộ.

Tuy nhiên, việc nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ chi ủy viên ở các lữ đoàn xe tăng vẫn còn có những hạn chế: 

(1) Nhận thức về vị trí, vai trò và sự cần thiết phải nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ chi ủy viên của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thống nhất, chưa dành nhiều thời gian và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng; việc đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự phù hợp: “Một số cấp ủy, chi bộ, người chỉ huy, chính trị viên các cấp chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, triển khai thực hiện hoạt động công tác đảng công, tác chính trị”4.

(2) Nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của chi ủy viên tuy đã có sự đổi mới nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, nhất là yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): “Việc kết hợp chặt chẽ các nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao với hướng dẫn kỹ năng tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ chính trị chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ nên kết quả chưa cao, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị”5.

(3) Năng lực tiến hành công tác xây dựng Đảng, nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên, tham mưu đề xuất của một số chi ủy viên cho cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu còn hạn chế, chất lượng sinh hoạt cấp ủy chưa cao, nhất là những đồng chí mới ra trường, mới được bầu giữ chức chi ủy viên lần đầu chưa có nhiều thử thách, ít kinh nghiệm trong cuộc sống. Trong sinh hoạt chi ủy, chi bộ “năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên vào thực tiễn tình hình đơn vị để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo có cấp ủy, chi bộ còn hạn chế”6.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường và các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Những tác động tiêu cực đó đang từng ngày, từng giờ tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tâm tư, tình cảm, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ quân đội nói chung, các lực lượng tham gia bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ chi ủy viên và đội ngũ chi ủy viên ở các đảng bộ lữ đoàn xe tăng thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp nói riêng, làm cho một số có nhận thức chưa đầy đủ, còn đơn giản trong công tác bồi dưỡng. 

Nhiệm vụ của các lữ đoàn ngày càng nặng nề, yêu cầu đặt ra ngày càng cao trong khi đó điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của đơn vị còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, một số chi ủy viên chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc chủ động, tích cực, tự giác trong tự học tập, tự bồi dưỡng của bản thân để củng cố, nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng, cho nên còn ngại học tập, rèn luyện, thiếu tính chủ động, tích cực, tự giác trong tự học tập, tự bồi dưỡng. 

3Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên trực thuộc các đảng bộ lữ đoàn xe tăng 

Thứ nhất, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng. Kết quả hoạt động thực tiễn của con người đều bắt nguồn từ nhận thức; chỉ khi có nhận thức đúng, con người mới có hành động đúng và mang lại hiệu quả cao. Do vậy, để nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên, trước hết phải tạo sự chuyển biến về nhận thức của các tổ chức, các lực lượng; cần giáo dục, quán triệt vị trí, vai trò của đội ngũ chi ủy viên, vai trò năng lực và nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên, như: Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 20/7/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết số 513 ngày 17/11/2005 của Đảng ủy Quân sự Trung ương…; nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Thông qua đó làm cho các cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị và bản thân đội ngũ chi ủy viên có nhận thức sâu sắc rằng đội ngũ chi ủy viên là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ cán bộ của Đảng, người chủ trì, đảm nhiệm các mặt công tác của chi ủy, chi bộ, thay mặt chi uỷ, chi bộ giải quyết công việc hàng ngày về Đảng ở chi bộ theo chức trách; là hạt nhân chính trị và đoàn kết trong chi ủy, chi bộ, từ đó, dành sự quan tâm thỏa đáng cho việc bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên.

Thứ hai, xác định đúng nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng. Về nội dung, cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng các cấp cần tập trung vào những nội dung cơ bản sau: các kiến thức cơ bản và cập nhật những phát triển mới về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Đảng và xây dựng Đảng; các kiến thức quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự và kiến thức chuyên ngành, kiến thức xã hội khác; kỹ năng công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên; phẩm chất chính trị, đạo đức…

Vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên, như: tổ chức tốt các đợt học tập, sinh hoạt chính trị quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị; tổ chức các hội thi bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên giỏi… Thông qua cấp trên trực tiếp bồi dưỡng cho cấp dưới và thông qua thực tiễn hoạt động lãnh đạo của chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị để nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ này.

Thứ ba, phát huy tính tích cực, chủ động, tự học tập bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên. Thường xuyên giáo dục, xây dựng động cơ, trách nhiệm đúng đắn cho đội ngũ chi ủy viên trong nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng. Từng chi ủy viên phải chủ động xây dựng kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng khoa học và xây dựng quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch. 

Đội ngũ chi ủy viên phải vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp để nâng cao chất lượng tự học tập, bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ hoạt động tự học tập, bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên. Đồng thời, phải tạo môi trường thuận lợi cho việc tự học tập, bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên trực thuộc các đảng bộ lữ đoàn xe tăng thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp.

Thứ tư, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong nâng cao năng lực công tác xây dựng ĐảngKết quả nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng là một trong những yếu tố quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả quá trình, như: phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn; vai trò, trách nhiệm của ủy ban kiểm tra đảng ủy lữ đoàn; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở các chi bộ; vai trò tổ chức các quần chúng, hội đồng quân nhân ở các đơn vị thuộc lữ đoàn trong nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên.

4. Kết luận:

Trước sự phát triển của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; quán triệt và thực hiện phương hướng Đại hội XIII của Đảng “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng…Nâng cao vai trò trách nhiệm giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sinh hoạt chi bộ”7. Nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên trực thuộc các Đảng bộ lữ đoàn xe tăng thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp hiện nay đã và đang đứng trước những yêu cầu khách quan, cấp thiết. Do vậy, phải luôn bám sát vào thực tiễn và những kinh nghiệm trong nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên để xây dựng đội ngũ chi ủy viên vững mạnh, góp phần xây dựng chi bộ và đảng bộ các lữ đoàn xe tăng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng.

Chú thích: 
1. Báo cáo số 1417/BC-CCT ngày 23/12/2023 của Cục Chính trị Binh chủng Tăng Thiết giáp về kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2024.
2. Nghị quyết số 121-NQ/ĐU ngày 08/01/2024 của Đảng bộ Lữ đoàn Xe tăng 201 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. 
3, 6. Nghị quyết số 121-NQ/ĐU ngày 08/01/2024 của Đảng bộ Lữ đoàn Xe tăng 215 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
4. Báo cáo số 108/BC-PCT ngày 17/12/2023 của Lữ đoàn Xe tăng 201 về kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2024.
5. Báo cáo số 112/BC-PCT ngày 15/12/2023 của Lữ đoàn Xe tăng 215 về kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2024.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr. 185.
Tài liệu tham khảo:
1. Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 20/7/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
2. Nghị quyết số 513/NQ-ĐUQSTW ngày 17/11/2005 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. 
3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay. https://www.quanlynhanuoc.vn, ngày 30/01/2023.
4. Yêu cầu bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư đảng ủy cơ sở ở đảng bộ các trường sĩ quan quân đội. https://www.quanlynhanuoc.vn, ngày 30/01/2024.