Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã tỉnh Hưng Yên

ThS. Phạm Thị Thu Hương
Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

(Quanlynhanuoc.vn) – Thời gian qua, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã của tỉnh. Bên cạnh kết quả tốt đã đạt được, trên thực tế vẫn còn có những hạn chế nhất định về nội dung chương trình, chất lượng đội ngũ giảng viên, học viên. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 2026, định hướng đến năm 2030.

Từ khóa: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng, cán bộ chủ chốt cấp xã, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

1. Đặt vấn đề

Cán bộ chủ chốt cấp xã là người có chức vụ, nắm giữ các vị trí quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của tổ chức bộ máy, làm nòng cốt trong các tổ chức thuộc hệ thống bộ máy ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương. Nhận thức rõ tầm quan trọng của cán bộ chủ chốt cấp xã, những năm qua, cấp ủy các cấp tỉnh Hưng Yên đã luôn quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã và đạt được những kết quả quan trọng. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, tạo niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ của địa phương, nhất là sự giác ngộ về lý tưởng xã hội chủ nghĩa, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó, họ có ý thức chấp hành tốt mọi quy định của Đảng và Nhà nước, tích cực làm việc, phục vụ Nhân dân.

 2. Thực trạng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã tỉnh Hưng Yên

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Hưng Yên xác định, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ tiếp tục là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ. Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Hưng Yên luôn được quan tâm chú trọng. Kết quả đã có gần 67.000 lượt học viên là cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị các cấp được bồi dưỡng theo chức danh, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới. Chỉ tính riêng trong 5 năm (2018 – 2023), Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã tổ chức 25 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ thuộc các tổ chức đoàn thể cấp xã với 4.319 học viên; bồi dưỡng chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã  được 597 học viên.

Theo Báo cáo số 240/SNV-XDCQ ngày 17/8/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên: tính đến hết tháng 6/2023, số lượng cán bộ cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh là 1.653 người. Về trình độ chuyên môn: tổng số 1.653 cán bộ, có 112 người trình độ thạc sĩ (tỷ lệ 6,78%); trình độ đại học 1.208 người (tỷ lệ 73,08%); trình độ cao đẳng 60 người (tỷ lệ 3,63%); trình độ trung cấp 256 người (tỷ lệ 15,49%); sơ cấp 8 người (tỷ lệ 0,48%); chưa qua đào tạo 9 người (tỷ lệ 0,54%). Đa số đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trung cấp; có 169 người có trình độ sơ cấp và 28 người chưa qua đào tạo. Hầu hết đã qua bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương; chuyên viên chính và tương đương. Hiện còn 407 người chưa qua bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Nhà trường đã xây dựng, hoàn chỉnh Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã, gồm những nội dung chủ yếu, như: đổi mới và nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – thành tựu và kinh nghiệm; những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và tu dưỡng đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay; chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; nội dung cơ bản trong đường lối, chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức đoàn thể cơ sở…

Những ưu điểm, kết quả đạt được do nhà trường đã luôn hết sức quan tâm, đầu tư, nâng cấp cả về chất lượng và số lượng để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, như: công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng đội ngũ giảng viên, đầu tư trang bị cơ sở vật chất… Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn đặt ra thì hiện nay nhà trường vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đó là công tác phối hợp với các đơn vị mở lớp chưa thường xuyên; nội dung, chương trình còn nặng về lý thuyết, ít chú trọng đến kỹ năng thực hành, nghiệp vụ quản lý điều hành, các kỹ năng xử lý tình huống quản lý nhà nước, chưa có nội dung sát hợp với tình hình đặc điểm về kinh tế – xã hội ở cơ sở; chưa có chương trình riêng cho các chức danh cụ thể. Đối với các lớp bồi dưỡng, hầu như học viên thụ động  nghe giảng, không có thời gian để thảo luận, trao đổi kiến thức, nghiệp vụ…

Công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ở cấp cơ sở có nội dung còn chậm, còn gặp khó khăn. Năng lực cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết và triển khai thực hiện còn hạn chế, có nơi thụ động, lúng túng, có việc chưa sâu sát, quyết liệt khi triển khai thực hiện.

Công tác phối hợp giữa Nhà trường với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, một số sở, ngành, huyện ủy, thành ủy, thị ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố để mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã chưa hiệu quả; việc rà soát cán bộ, cử cán bộ đi học còn chưa khoa học về số lượng và thời gian nên ảnh hưởng đến kế hoạch mở lớp của nhà trường. Việc lựa chọn nội dung, chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã hiện nay vẫn còn hạn chế, có nội dung chuyên đề chưa thật sự phù hợp với đối tượng học viên, có nội dung còn trùng lặp giữa các lớp bồi dưỡng, và trùng lặp về học viên ở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có lúc chưa được thường xuyên, chưa được triển khai toàn diện trên các mặt.

3. Một số khuyến nghị mang tính giải pháp

Trên cơ sở các hạn chế, khó khăn và bất cập nêu trên, để không ngừng nâng cao chất lượng mọi mặt công tác, thiết nghĩ Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Thứ nhất, đối với cấp ủy và chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên.

Cấp ủy và chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên cần phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gắn với quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ.

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể nhân dân, trước hết là người đứng đầu về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác cán bộ nói chung, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã nói riêng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy Hưng Yên về công tác bồi dưỡng cán bộ đúng quy định, có chất lượng, hiệu quả.

Các cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã phải gắn với quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ. Cấp ủy thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá đúng trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá đúng thực chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trên cơ sở bám sát yêu cầu chính trị. Từ đó, xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, phù hợp với từng chức danh, ngạch, bậc; quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo từng năm và cả nhiệm kỳ để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Chú trọng tăng nguồn đầu tư ngân sách cho công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã. 

Thứ hai, đối với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh.

(1) Xây dựng kế hoạch nhu cầu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; cải tiến nội dung, chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Quy trình xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cần bảo đảm khoa học, thống nhất và đồng bộ; bảo đảm tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc và đạt chất lượng cao.

(2) Đổi mới nội dung chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy cho phù hợp, theo yêu cầu của vị trí việc làm. Cần bổ sung thêm các chuyên đề chuyên sâu về kiến thức lý luận, kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, cần xây dựng hệ thống các tình huống quản lý nhà nước thường nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống liên quan tới việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ của học viên. Như vậy, học viên vừa được trau dồi về kiến thức, vừa được thực hành xử lý tình huống thực tiễn, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ được giao. Lấy tiêu chuẩn cán bộ làm căn cứ xây dựng chương trình bồi dưỡng thống nhất trong hệ thống các trường chính trị. Nội dung bồi dưỡng phải thiết thực, phù hợp với yêu cầu đối với từng đối tượng cán bộ; chú trọng cả phẩm chất đạo đức và kiến thức, cả lý luận và thực tiễn. Chương trình, nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phải phù hợp với từng chức danh; phải luôn tiếp cận với những thành tựu mới của khoa học – công nghệ, bám sát vào sự vận động, phát triển của cuộc sống; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã.

Nội dung chương trình bao gồm các khối kiến thức về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng và thực tiễn công tác cán bộ của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở; các khối kiến thức được thiết kế cân đối giữa lý thuyết và thực hành kỹ năng; xây dựng chương trình có phần mở để phù hợp với các đối tượng và cập nhật kiến thức, thực tiễn công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã.

(3) Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; đẩy mạnh việc tuyên truyền, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các chuyên đề giảng dạy của các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh việc tuyên truyền, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các chuyên đề giảng dạy của các lớp bồi dưỡng là việc làm rất quan trọng nhằm giúp cho người học nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

(4) Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các khoa, phòng tăng cường tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã; đồng thời, chú trọng việc tích hợp, lồng ghép nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với quan điểm Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Từ đó, giúp cho đội ngũ học viên có cơ sở vững chắc để củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng; chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” và những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

Chú trọng công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ Trường, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết nhất trí, trên cơ sở tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trung thực, thông qua việc thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhằm giúp cho đội ngũ viên chức và người lao động, học viên thấm nhuần tư tưởng, giữ vững lập trường, củng cố niềm tin, kiên định trước những diễn biến của tình hình mới.

(5) Tăng cường và thực hiện nghiêm chế độ thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với các đơn vị khoa, phòng trong quá trình giảng dạy. Việc kiểm tra, đánh giá cần được tiến hành thường xuyên và đồng bộ, có các giải pháp cụ thể. Lấy việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào nội dung bài giảng các lớp bồi dưỡng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng bài giảng cũng như chất lượng giảng viên hằng năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những viên chức, người lao động, học viên gương mẫu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp chưa chấp hành nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của nhà trường.

(6) Nâng cao vai trò của cán bộ, giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đội ngũ giảng viên cần chủ động, tích cực, nghiêm túc trong công tác soạn giáo án, nêu rõ phần nào, nội dung nào tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng các thông tin có nội dung cập nhật, hình ảnh minh họa sinh động để thu hút, lôi cuốn sự chú ý của học viên. Giảng viên cần phát huy tính chủ động, tham gia xây dựng bài học của học viên trong việc tham gia trao đổi, thảo luận các vấn đề có liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Giảng viên cũng cần trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn cho học viên những kỹ năng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên sách, báo, tạp chí và trên không gian mạng.

(7) Phát huy vai trò của người đứng đầu.

Phát huy vai trò của người đứng đầu, các đơn vị khoa, phòng trong vấn đề nêu gương, thực hiện tốt mô hình mỗi viên chức Trường Chính trị tỉnh là tấm gương sáng cho học viên noi theo, bằng các việc làm thiết thực, cụ thể, có như thế việc tích hợp nội dung bảo vệ Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mới đạt hiệu quả cao. Để việc tích hợp thực sự có hiệu quả, mỗi giảng viên cần không ngừng học tập nâng cao trình độ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực chuyển hóa những kết quả nghiên cứu khoa học vào giảng dạy. Ngoài ra, mỗi giảng viên, nhất là giảng viên trẻ cần có ý thức cầu thị, tinh thần sáng tạo để những nội dung tích hợp được hài hòa, uyển chuyển, tránh sự khiên cưỡng, gò ép hình thức.

(8) Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Đội ngũ giảng viên là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định tới chất lượng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, do đó, đội ngũ giảng viên cần rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị để có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chính trị sắc bén và phẩm chất đạo đức tốt, bảo đảm đủ đức tài, vừa hồng, vừa chuyên. Quan tâm, chú trọng cử đội ngũ giảng viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết, nâng cao ý thức đấu tranh, có lý luận sắc bén phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong thời gian tới.

Đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm; đẩy mạnh tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp khoa, cấp trường bảo đảm chất lượng cao; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên. Thường xuyên cử giảng viên đi bồi dưỡng về kỹ năng áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực. Hệ thống giáo án phải được xây dựng khoa học, thường xuyên cập nhật các vấn đề mới trong lý luận và thực tiễn. Trong giảng dạy phải kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, tăng cường các loại hình thảo luận nhóm, tổ, viết chuyên đề… để học viên nắm vững, hiểu sâu các nội dung lý luận, biết cách vận dụng vào thực tiễn.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm đối với giảng viên trong việc sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực; đồng thời, chú trọng việc lấy phiếu đánh giá hoạt động bồi dưỡng hằng năm theo Thông tư số 03-TT/BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ.

(9) Đối với học viên. Nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý cán bộ, cơ quan, đơn vị công tác của học viên và Trường Chính trị tỉnh trong công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá, viết bài thu hoạch nhằm đánh giá hiệu quả bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với học viên. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cập nhật kiến thức gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cơ sở cho học viên.

Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý cán bộ, cơ quan, đơn vị công tác của học viên và Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh trong công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

(10) Về cơ chế chính sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học.

Chế độ, chính sách tác động trực tiếp đến niềm đam mê, tâm huyết, trách nhiệm trong nghiên cứu, giảng dạy, trong thực hiện nhiệm vụ, tạo ra chất lượng và hiệu quả cao trong công việc, từ đó làm cho chất lượng giảng dạy, học tập bồi dưỡng được nâng cao. Vì vậy, cần tiếp tục quan tâm, nâng cao và chú trọng thực hiện đầy đủ hơn nữa các chế độ chính sách đối với đội ngũ giảng viên và học viên.

Bảo đảm chế độ thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho đội ngũ giảng viên về tình hình thời sự quốc tế, khu vực, trong nước, đặc biệt là tình hình nhiệm vụ của địa phương. Cần phải duy trì chế độ báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ hằng tháng, cung cấp thông tin cho giảng viên.

Có cơ chế chính sách đặc thù để mời các giảng viên, báo cáo viên cao cấp, chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm tham gia các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Thực hiện tốt chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ thanh toán vượt giờ, chế độ nâng lương định kỳ và trước thời hạn. Đảm bảo đúng, đủ, theo quy định của Nhà nước.

Tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bồi dưỡng trong thời gian tới. Cần mở rộng không gian thư viện, đầu tư, xây dựng và phát triển bổ sung thêm tài liệu mới để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của giảng viên, học viên. Hiện đại hoá trang thiết bị thư viện, như kết nối mạng Internet, tiến tới xây dựng thư viên điện tử; từng bước trang bị bảo đảm thực hiện thư viện số, tích hợp giới thiệu sách nhằm tiến tới giới thiệu các tài liệu nghiên cứu trên cổng thông tin điện tử của trường.

4. Một số kiến nghị định hướng đến năm 2030

Trên cơ sở Chiến lược phát triển của Trường, cần định hướng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã đến năm 2030 của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, như sau:

Một là, các cấp lãnh đạo tỉnh cần đẩy mạnh tổ chức tổng kết thực tiễn về công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và hiệu quả sau bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Hai là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo; xây dựng nhà trường số.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo hướng chọn lọc, thiết thực.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, báo cáo viên đạt chuẩn, bảo đảm chất lượng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Sáu là, kiên quyết khắc phục tình trạng lười học, lười cập nhật kiến thức của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phát huy cao độ tính chủ động, tích cực, khả năng độc lập trong suy nghĩ, sáng tạo của người học.

Bảy là, đổi mới phương pháp quản lý lớp và tham mưu mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo hướng bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Tám là, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng tốt công tác dạy và học trong tình hình mới.

5. Kết luận

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp đối với công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Xuất phát từ những yêu cầu chung và đặc thù của tỉnh, việc đề xuất những giải pháp, những định hướng nhằm thúc đẩy công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bản tỉnh Hưng Yên hiện nay là việc làm cấp thiết, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, kiện toàn đội ngũ cán bộ của tỉnh nói chung, củng cố tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở của tỉnh nói riêng, góp phần xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh, bền vững.

Tài liệu tham khảo:
1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2017). Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu BCHTƯ (khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2022). Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm BCHTƯ (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, II. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật.
4. Tỉnh ủy Hưng Yên (2020). Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
5. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh. Báo cáo số 136-BC/TCT ngày 25/12/2022 về tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở giai đoạn 2020 – 2022.
6. Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên. Báo cáo số 240/SNV-XDCQ ngày 17/8/2023 về cán bộ cấp cơ sở của tỉnh Hưng Yên.