Một số giải pháp xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh trong tình hình mới

Đại tá, PGS. TS. Bùi Xuân Quỳnh
Thiếu tá Đỗ Anh Kiên
Học viện Chính trị – Bộ Quốc phòng

(Quanlynhanuoc.vn) – Xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh là tất yếu khách quan. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong tình hình mới, với sự tác động đa chiều và những nhiệm vụ, yêu cầu cao về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội, cần phải xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh với các giải pháp khoa học, đồng bộ sát với thực tiễn từng địa phương.

Từ khóa: Cơ quan quân sự địa phương, tinh, gọn, mạnh, giải pháp, tình hình mới.

1. Đặt vấn đề

Cơ quan quân sự địa phương là cơ quan thường trực công tác quốc phòng của địa phương có chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng cấp và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng ở địa phương theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền giao. Cơ quan quân sự địa phương bao gồm: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong chiến tranh nhân dân địa phương, lực lượng cơ động chủ yếu trên địa bàn địa phương trong tác chiến; phối hợp cùng dân quân tự vệ, công an nhân dân trong tác chiến và bảo đảm an ninh chính trị địa phương trong thời bình.

Xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh là yêu cầu nhất quán nhằm xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh tiến lên hiện đại như Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”1. Thực tiễn lịch sử, ông cha ta luôn chăm lo xây dựng quân đội hùng mạnh, “Quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở số đông”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Chúng ta phải ra sức xây dựng quân đội ta thành một Quân đội nhân dân hùng mạnh, một quân đội cách mạng tiến lên chính quy và hiện đại để giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc”2.

2. Nội dung nghiên cứu

Xây dựng cơ quan quân sự địa phương “Tinh” nghĩa là quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tư duy toàn diện về quân sự, quốc phòng, có năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. “Gọn” là tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị được xây dựng cân đối, đồng bộ, hợp lý, khoa học giữa các thành phần lực lượng, không để chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các tổ chức. “Mạnh” là kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố tổ chức, con người với vũ khí, trang bị và nghệ thuật quân sự Việt Nam tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt trội đối phương, đánh thắng mọi kẻ thù trong các hình thái chiến tranh3.

Xây dựng, điều chỉnh tổ chức cơ quan quân sự địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh đồng nghĩa với giảm số lượng và tăng chất lượng; cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng; giảm đầu mối trung gian và đơn vị phục vụ, bảo đảm gọn về tổ chức, nâng cao chất lượng về mọi mặt, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Bảo đảm cơ quan quân sự địa phương có đủ khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong mọi tình huống.

Quán triệt và thực hiện nghị quyết, quyết định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy địa phương. Cơ quan quân sự địa phương các cấp đã được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Quốc phòng bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng; bảo đảm sự cân đối, đồng bộ giữa cơ quan, đơn vị, bộ phận; giữa lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của cơ quan quân sự địa phương được nâng lên rõ rệt; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trong tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đứng trước những yêu cầu, đòi hỏi mới, ngày càng nặng nề, phức tạp hơn, trong đó, Quân đội là lực lượng nòng cốt. Biển Đông và một số địa bàn chiến lược vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội… với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc, khó nhận diện, công khai và trực diện hơn. Mặt khác, xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh cũng phù hợp với điều kiện và hoàn toàn có tính khả thi với tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, các địa phương phát triển, đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Tiềm lực kinh tế và quốc phòng có bước phát triển nhanh, có điều kiện đầu tư phát triển và kết hợp mua sắm phương tiện, trang bị vũ khí hiện đại tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

3. Một số giải pháp

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và hướng dẫn của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu, cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng Quân đội, xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh. Đây là giải pháp có vai trò quyết định đến toàn bộ hoạt động xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh. Cấp ủy, người chỉ huy cơ quan quân sự địa phương các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tập trung vào Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 1228/KH-QP về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo; quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về việc quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tổ chức lại cơ quan Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Cơ quan quân sự địa phương các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế hướng tới tinh, gọn, mạnh làm cơ sở cho lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thống nhất, chặt chẽ ở cấp tỉnh, huyện. Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy quân sự các tỉnh cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; xác định rõ những thuận lợi, khó khăn và trọng tâm lãnh đạo, làm cơ sở thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng phù hợp với nhiệm vụ, đặc thù từng địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở điều chỉnh tổ chức, biên chế và sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh tổ chức, biên chế với điều chỉnh thế bố trí lực lượng và điều chỉnh quyết tâm (kế hoạch) tác chiến đáp ứng nhiệm vụ phòng thủ của Quân khu và nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của các tỉnh. Chủ động báo cáo, đề xuất tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy và phối hợp với các ban, ngành chức năng chỉ đạo, hướng dẫn việc sáp nhập tổ chức đảng đúng theo quy định. Tích cực củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, gắn kiện toàn cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ trì sau sắp xếp tổ chức biên chế, sáp nhập cơ quan, đơn vị.

Quá trình sắp xếp sáp nhập, giải thể, điều chỉnh nhân sự cần thực hiện đồng thời với rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt trọng yếu theo đúng nguyên tắc, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt hoạt động của đơn vị. Đồng thời, củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân phù hợp với tổ chức, biên chế mới. Phát huy tốt vai trò, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, đảng viên các cấp trong chấp hành và thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm đơn vị ổn định, luôn sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, cơ quan quân sự địa phương các cấp cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong xây dựng đơn vị tinh, gọn, mạnh.

Đây là giải pháp quan trọng để thực hiện xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh; thể hiện bản chất, nguyên tắc và sức mạnh của các cơ quan đơn vị quân đội trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Bởi vì, Quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, sự lãnh đạo Đảng của với Quân đội là nhân tố quyết định sự ra đời, phát triển. Xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị là yếu tố có ý nghĩa quyết định sự trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. “Người trước, súng sau”, “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”4, đó là sức mạnh chính trị tinh thần to lớn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng – một nhiệm vụ rất hệ trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cấp, ngành, đơn vị và có tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, lợi ích của cán bộ, chiến sĩ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Xây dựng đơn vị vững mạnh, “tinh nhuệ” về chính trị, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ quan quân sự địa phương các cấp cần tổ chức học tập, quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và cấp ủy địa phương. Nắm chắc tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh của cán bộ có sự điều chỉnh để quán triệt, giáo dục toàn diện làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng, kiên định lập trường, mục tiêu, lý tưởng, nhận thức sâu sắc đặc điểm tình hình nhiệm vụ, thấy được hết thuận lợi, khó khăn, xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng việc điều chỉnh tổ chức, biên chế là yêu cầu tất yếu khách quan, cấp thiết, nhằm xây dựng cơ quan quân sự địa phương có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại từ năm 2030. Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng và đường lối quan điểm về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh. Nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, nhất là đối với các bộ phận được điều chỉnh; tăng cường công tác quản lý mọi mặt quân nhân và các mối quan hệ của quân nhân; kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh về tư tưởng hoặc những vụ việc phức tạp, nhạy cảm theo đúng quy chế, giữ vững ổn định tình hình đơn vị.

Kết hợp chặt chẽ giữa củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của các cấp ủy, tổ chức đảng với tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng bộ cơ quan quân sự địa phương trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Phát huy tính tích cực, sáng tạo trong thực hiện các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong xây dựng chi bộ, đảng bộ. Thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác chính sách và cán bộ trong từng khâu, bước của quá trình sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần phải tuân thủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế, quy định trong công tác cán bộ; giữ ổn định đội ngũ cán bộ, tránh ảnh hưởng thực hiện nhiệm vụ trong thực hiện điều chỉnh tổ chức. Thực hiện tốt công tác chính sách, nhất là những người thuộc diện dôi dư ở các cơ quan, đơn vị sáp nhập, giải thể, tổ chức lại, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, thống nhất, đúng quy định. Tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm và quản lý tốt thông tin trên không gian mạng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh.

Ba là, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc trong phối hợp các khâu, các bước, dự kiến sắp xếp, kiện toàn tổ chức, biên chế mới.

Cơ quan quân sự địa phương các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các cơ quan chức năng về tổ chức, cán bộ, quân lực nghiên cứu, quán triệt kỹ các văn bản, quy định, hướng dẫn của trên, phối hợp tham mưu với các lực lượng, bộ phận trong thực hiện tinh giản biên chế, điều chỉnh, sáp nhập, tổ chức lại ở các loại hình cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng lộ trình, kế hoạch, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Nắm chắc chủ trương, quan điểm, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh đòi hỏi thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng thường trực gắn với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Do đó, cần thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý, sắp xếp, xây dựng, huấn luyện quân nhân dự bị, các phương tiện kỹ thuật bảo đảm huy động cho động viên.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tinh, gọn, mạnh theo đúng quy mô, thành phần, tổ chức biên chế bảo đảm có lực lượng cơ động, lực lượng tại chỗ, binh chủng chiến đấu, binh chủng bảo đảm và thực hiện thí điểm mô hình về dân quân tự vệ, như: chốt dân quân thường trực biên giới đất liền, đơn vị tự vệ trong loại hình doanh nghiệp FDI, đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có tổ chức Đảng, đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp và đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp bảo đảm kết quả tốt.

Bốn là, xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh về đội ngũ cán bộ các cấp và chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh. Tinh nhuệ về quân sự thể hiện ở chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, ở việc bộ đội “nắm chắc, hiểu sâu”, thành thạo về kỹ chiến thuật, làm chủ được các loại vũ khí, khí tài mới, hiện đại, tác chiến giỏi trên mọi địa hình và điều kiện thời tiết. Có cán bộ tốt việc gì cũng xong, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”5. Giải quyết mối quan hệ giữa giảm số lượng tất yếu phải nâng cao chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ. Trong điều kiện tinh giản biên chế, tổ chức lại, sáp nhập, thành lập mới các cơ quan, đơn vị, cần xác định xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng toàn diện, có phương pháp, tác phong công tác tốt, năng lực hoạt động thực tiễn tốt, tự lực, chủ động, sáng tạo có hiệu quả; có khả năng xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tế.

Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, gắn đào tạo cơ bản tại trường với bồi dưỡng tại chức và rèn luyện cán bộ trong thực tiễn; thông qua thực tiễn để đánh giá, tuyển chọn, tạo nguồn phát triển đúng với trình độ, năng lực, sở trường của từng cán bộ. Tổ chức lựa chọn, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp phù hợp giữa năng lực, phẩm chất và yêu cầu, nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát, làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch và giải quyết tốt số lượng, điều chỉnh cơ cấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Quyết liệt thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cơ sở cho đơn vị vùng sâu, biên giới, đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị mới tổ chức lại, bảo đảm tính ổn định, cân đối, sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ và trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Chống tình trạng quy hoạch, bố trí, sử dụng cục bộ, khép kín.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự địa phương các cấp cần tích cực đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, cũng như công tác chỉ đạo, điều hành huấn luyện, tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề mới, khâu yếu, mặt yếu.

Thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Thường xuyên huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế, nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến, nhất là xử trí các tình huống trong bảo vệ chủ quyền, biển đảo, an ninh biên giới. Tập trung huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và vũ khí, trang bị, khí tài mới, hiện đại. Tham gia và tổ chức tốt hội thi, hội thao, diễn tập ở các cấp; chú trọng diễn tập thực binh có bắn đạn thật, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng gắn với tác chiến khu vực phòng thủ của tỉnh theo chỉ đạo của cấp trên.

Kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng cơ động của bộ đội. Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, nắm vững những vấn đề cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, phòng thủ dân sự, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Dân quân tự vệ nắm chắc và từng bước sử dụng thành thạo các loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị phương tiện kỹ thuật. Tăng cường công tác quản lý bộ đội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, nâng cao sức cơ động; kiểm kê, bàn giao, quản lý vũ khí, trang bị, vật tư, doanh trại, đất quốc phòng,… chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm an toàn tuyệt đối xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

4. Kết luận

Xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh là vấn đề quan trọng, đã và đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Quá trình thực hiện phải đối mặt với mâu thuẫn giữa giảm tổ chức, biên chế, song lại phải gia tăng về sức mạnh chiến đấu, chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở các địa phương. Giải quyết mâu thuẫn đó, cần phải quán triệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp. Tuy nhiên, mỗi cơ quan quân sự địa phương có đặc thù về lực lượng và thế trận, về truyền thống, văn hóa. Theo đó, cần phải có sự vận dụng cụ thể, bám sát tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị cho phù hợp. Xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được và tiếp tục bám sát tình hình, thấu suốt tư tưởng chỉ đạo: kiên quyết, kiên trì, thận trọng, dân chủ và đề cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I. H. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 157 – 158.
2. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 11. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 585.
3. Bộ Chính trị (2022). Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 06/4/2023 về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo.
4. Hồ Chí Minh toàn tập. (2011). Tập 7. H. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 217.
5. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 5. H. NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, tr. 280.