Cải cách hành chính

Thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước hiện nay

(QLNN) - Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/01/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả xác định: tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ...

Về dịch vụ công và quản lý cung ứng dịch vụ công

(QLNN) - “Dịch vụ công” và “quản lý cung ứng dịch vụ công” là những thuật ngữ khá phố biến trong lĩnh vực quản lý công. Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu, phân tích và đưa ra các khái niệm, làm rõ nội hàm của những...

Về tổ chức hoạt động tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước hiện nay  

(QLNN) - Tham mưu là một loại nhiệm vụ, hoạt động mang tính chuyên nghiệp, chuyên trách của một cá nhân, một bộ phận trong tổ chức, phục vụ cho lãnh đạo trong việc ban hành quyết định, tổ chức thực hiện quyết định. Bộ phận tham mưu được xây...

Cải cách hành chính ở tỉnh Lạng Sơn

(QLNN) - Cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương hiện nay. Cải cách hành chính bao gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ...

Về xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Quảng Ninh hiện nay

(QLNN) - Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính dựa trên cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, ứng dựng công nghệ thông tin vào quản lý thực hiện giải quyết công...

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(QLNN) - Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”,...

Thể chế quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Công an – thực trạng và giải pháp hoàn thiện

(QLNN) - Thể chế quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học là hệ thống các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước vận hành các quy định...

Thực trạng sáp nhập, hợp nhất tổ chức hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay

(QLNN) Trong bối cảnh việc sắp xếp lại bộ máy của cả hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đang là yêu cầu cấp thiết được đặt ra thì việc sáp nhập, hợp nhất là một trong những hình thức thiết kế tổ chức...

Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế ở huyện Văn Lâm

(QLNN) - Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một yêu cầu tất yếu của các nền kinh tế trong quá trình phát triển. Kể từ khi tái lập tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Lâm (năm 1997) đến nay, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Huyện Gò Quao ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn

(QLNN) - Trong thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Kiên Giang, huyện Gò Quao đã quan tâm đầu tư và tạo điều kiện để phát triển nông thôn. Đến nay, huyện đã đạt 15 tiêu chí nông thôn...