Cải cách công vụ, công chức là trọng tâm của cải cách hành chính

(QLNN) – Cải cách công vụ, công chức là trọng tâm của cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2015 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo ra chuyển biến tích cực trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao năng lực thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

Các bộ, ngành đã có nhiều đổi mới trong cải cách chế độ công vụ, công chức như: thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển; đổi mới phương thức tuyển dụng, bổ nhiệm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đúng thực chất, gắn thẩm quyền với trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương…

Tiếp đó, cải cách TTHC được xác định là khâu đột phá và cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có sự đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.

Với đột phá là cải cách TTHC, trọng tâm là cải cách công vụ, công chức đi liền với đẩy mạnh đôn đốc, kiểm tra ở các bộ, ngành, địa phương đã góp phần công khai, minh khai, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh. Các bộ, ngành hiện đã hoàn thành việc đơn giản hóa 4.481/4.723 TTHC và đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 nghị quyết chuyên đề (đạt tỷ lệ 94,87%). Trong lĩnh vực thuế, đến nay tổng số giờ thực hiện TTHC về thuế giảm 420 giờ (từ 537 giờ xuống còn 117 giờ). Trong lĩnh vực hải quan, thời gian thông quan hàng hóa giảm bình quân từ 21 ngày xuống 14 ngày đối với xuất khẩu, 13 ngày đối với nhập khẩu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, kết quả tinh giản biên chế tính đến ngày 11/01/2016, đã có 25 lượt bộ, ngành và 79 lượt địa phương thực hiện tinh giản biên chế năm 2015, 2016 với tổng số đối tượng giải quyết tinh giản biên chế là 9.595 người; trong đó khối Đảng, đoàn thể là 339 người; khối hành chính là 1.204 người; khối sự nghiệp là 5.999 người; khối cán bộ, công chức cấp xã là 2.004 người; doanh nghiệp nhà nước là 49 người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa chặt chẽ, dẫn đến còn có sự thiếu thống nhất trong các văn bản pháp luật, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện. Vẫn còn tình trạng văn bản quy định chi tiết không được ban hành cùng thời điểm có hiệu lực của luật, gây khó khăn trong triển khai thi hành đồng bộ các luật, pháp lệnh có hiệu lực.

Một số bộ, ngành còn chưa quan tâm nhiều đến công tác CCHC, chưa thể hiện đổi mới tư duy trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức; việc bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ CCHC còn chậm; TTHC còn rườm rà, phức tạp; một số quy định quản lý công vụ, công chức còn chậm ban hành; thực tế kiểm tra, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì nhiều nhưng thực thi còn chậm, vướng mắc…

Trước yêu cầu của sự phát triển thì chất lượng của đội ngũ công chức vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là về lề lối, tác phong công tác chưa đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều ý kiến của người dân phản ảnh đến các cơ quan ngôn luận rằng một số cán bộ trong ngành thuế, đăng ký kinh doanh, cán bộ ở bộ phận một cửa vẫn còn hành dân. Mỗi lúc có việc cần đến các cơ quan ấy người dân còn chứng kiến những gương mặt lạnh lùng, những lời nói cộc lốc vô trách nhiệm.

Khi người dân cần việc đến công sở, mặc dù đã vào giờ làm việc, thấy phòng quạt vẫn chạy, đèn vẫn sáng nhưng không có người. Trong giờ làm việc mà cán bộ còn la cà bên quán sá, hoặc vẫn ở cơ quan nhưng tập trung chơi game, lướt face book… Vẫn còn có nơi, bệnh quan liêu, mệnh lệnh trầm trọng đến nỗi cán bộ lừa phỉnh dân, dọa nạt dân.

Thực trạng trên đòi hỏi người cán bộ, công chức khi giải quyết công việc cần đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để thấy khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của họ, thấy được vất vả, nhọc nhằn của người dân. Từ đó có thái độ làm việc tận tụy, phục vụ nhân dân.

Trong thời gian tới cần tập trung thống nhất trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tình trạng mỗi bộ, ngành có mục tiêu riêng trong ban hành văn bản. Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ trong giải quyết TTHC, kịp thời niêm yết, công bố các TTHC; tránh tình trạng địa phương “chờ “Trung ương ban hành các bộ TTHC mới công khai cho người dân; đánh giá thái độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC.

Tiếp tục triển khai đồng bộ nội dung chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tăng cường công tác chỉ đạo điều hành đẩy mạnh CCHC, tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách TTHC. Triển khai kế hoạch tổ chức thực Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, trong đó, chú ý về nguyên tắc phân cấp, sửa đổi, bãi bỏ những quy định chưa phù hợp để khắc phục những tồn tại trong bộ máy tổ chức nhà nước.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; doanh nghiệp; kiên trì mục tiêu CCHC đáp ứng  yêu cầu hội nhập, bảo đảm quyền công dân. Nhân rộng hiệu quả việc thực hiện mô hình cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, là công bộc của dân; chú trọng xây dựng chỉ số hài lòng người dân ở các bộ, ngành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức khoa học và công nghệ công lập; hiện đại hóa nền hành chính công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…

Nguyễn Thanh Giang
Học viện Hành chính Quốc gia