Tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân

(QLNN) – Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và coi đây là biện pháp quan trọng góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên Công an.

 

Lực lượng Công an nhân dân diễu binh chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) (Ảnh: https://voh.com.vn).

1. Công an nhân dân (CAND) được xác định là lực lượng vũ trang cách mạng, trọng yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm. Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật đảng, như: Nghị quyết về công tác KTGS nhiệm kỳ 2010 – 2015; Nghị quyết và Chương trình công tác KTGS nhiệm kỳ 2015 – 2020; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020; Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XI, các Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy, giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, thành phố với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện; Hướng dẫn số 431-HD/UBKT ngày 05/6/ 2013 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương về thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương,…

Công tác chỉ đạo củng cố, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra Công an các cấp và định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, KTGS trong toàn lực lượng luôn được quan tâm. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.

Từ đó, công tác KTGS trong Đảng được tăng cường, nhận thức của các cấp ủy về công tác này được nâng cao, khắc phục cơ bản tình trạng khoán trắng công tác KTGS cho Ủy ban kiểm tra, góp phần giúp cấp ủy, thủ trưởng đơn vị nắm vững hơn tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện quy chế, quy trình công tác, trong quản lý cán bộ, đảng viên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND trong cán bộ, đảng viên Công an để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, củng cố đoàn kết nội bộ, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: công tác KTGS đôi khi vẫn còn hình thức, thủ tục, chiếu lệ; chưa thực sự quyết liệt và thường xuyên; nhiều cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KTGS và kỷ luật đảng; hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật trong đảng chưa đạt yêu cầu đề ra, chưa đủ sức ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, tiêu cực trong nội bộ; tình trạng ngại va chạm, ngại phê bình và chưa thực sự cầu thị trong tự phê bình còn diễn ra.

Một số khuyết điểm, sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên chậm được phát hiện, xử lý kịp thời. Việc xây dựng, bố trí tổ chức bộ máy của Ủy ban kiểm tra tại một số đơn vị, công an địa phương chưa có sự thống nhất, nhiều đơn vị, địa phương chậm kiện toàn nhân sự Ủy ban kiểm tra. Chế độ, chính sách đối với thành viên chuyên trách làm công tác KTGS các cấp chưa được bảo đảm tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc thù công tác.

Năng lực, trình độ, phong cách công tác của một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; nhiều cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND chưa làm tốt công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng, chất lượng và hiệu quả KTGS chưa cao; chưa coi trọng việc KTGS thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, thi hành Điều lệ Đảng, KTGS phòng ngừa tiêu cực và phát huy nhân tố tích cực. Nhiều khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và tổ chức Đảng chậm được phát hiện.

Bên cạnh đó, tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh nội vụ trong CAND thời gian gần đây vẫn còn xảy ra, chưa có biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn, đặc biệt đối với những vụ việc vi phạm nghiêm trọng như: tội phạm giết người, sử dụng ma túy, bao che, tiếp tay cho tội phạm, cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, xuất cảnh trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,… Nhiều trường hợp là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp vi phạm pháp luật đã tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân và bản chất Công an cách mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng CAND.

2. Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh các hoạt động thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động được thực hiện với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, hướng tấn công của chúng tập trung vào lôi kéo nhằm tha hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên CAND.

Trong bối cảnh đất nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, khoa học – kỹ thuật phát triển như vũ bão, đặc biệt là công nghệ thông tin và mạng Internet, bên cạnh những mặt tích cực, cũng có những mặt tiêu cực bắt nguồn từ những trào lưu, khuynh hướng tư tưởng văn hóa xấu tác động tới nhận thức, tình cảm của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an.

Trong bối cảnh đó, việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng cho mỗi cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND là yêu cầu khách quan, cấp thiết, thường xuyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cùng với đó, cần phải tiếp tục quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác KTGS, kỷ luật trong Đảng, coi đây là biện pháp quan trọng góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Theo đó, trong thời gian tới, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung làm tốt một số nội dung sau đây:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh công tác cán bộ. Tăng cường công tác nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; chủ động phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,  nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân, lợi dụng cương vị công tác, chức quyền làm tổn hại lợi ích chung và lợi ích chính đáng của nhân dân hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”… để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp công an.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm phương châm “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, chú trọng các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Khi có các vụ việc phức tạp được dư luận, báo chí phản ánh, cơ quan thanh tra, kiểm tra phải chủ động nắm tình hình, nếu cần thiết phải có kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra để làm rõ thông tin, đề xuất giải quyết dứt điểm, không để phức tạp, kéo dài.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, kỷ cương, kỷ luật, phong cách ứng xử văn hóa của cán bộ, chiến sĩ công an; tích cực, chủ động, nhạy bén hơn nữa trong phản bác, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, thù địch và dư luận sai trái, thiếu tính xây dựng đối với lực lượng CAND.

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cuộc vận động: “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Cần xác định, công tác KTGS là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng Công an các cấp, cấp ủy phải vừa là người lãnh đạo, vừa là người trực tiếp thực hiện, không “khoán trắng” cho Ủy ban Kiểm tra Công an các cấp; nhận thức rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng với công tác tổ chức, cán bộ và công tác xây dựng Đảng, mối quan hệ chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với công tác giám sát, giữa công tác KTGS với công tác thi hành kỷ luật trong Đảng, bảo đảm “công minh, chính xác, kịp thời”.

Ba là, tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy các cấp trong việc hoạch định, ban hành chủ trương, kế hoạch để kiểm tra, giám sát tổ chức đảng các cấp trong CAND; tập trung KTGS việc chấp hành và thực hiện đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND; việc thực hiện, chấp hành các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong CAND, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Tham mưu cấp ủy các đơn vị những vấn đề bất cập trong việc đề ra và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác KTGS và kiến nghị biện pháp khắc phục kịp thời để công tác này thực sự đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, bức xúc, đơn thư khiếu nại, tố cáo tại công an các đơn vị, địa phương, tập trung hơn nữa vào các lĩnh vực công tác dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, dễ có tác động, ảnh hưởng trực tiếp làm giảm sút bản lĩnh chính trị, suy thoái về tư tưởng, đạo đức và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, từ đó rút kinh nghiệm và phổ biến đến ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn lực lượng để nghiên cứu, vận dụng.

Bốn là, thường xuyên tiến hành KTGS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND. Trong KTGS phải kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ngăn ngừa những khuyết điểm từ lúc mới manh nha hình thành, không để khuyết điểm của cán bộ, đảng viên diễn biến nghiêm trọng, phức tạp.

Chú trọng thực hiện tốt phương châm “giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ” để phòng ngừa vi phạm, chấn chỉnh, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong nhận thức, tư tưởng, tác phong, đạo đức, lề lối công tác, chiến đấu để họ nhận ra và có biện pháp khắc phục. Đồng thời, qua công tác KTGS phải góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong CAND.

Kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng công an những cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; điều chuyển những cán bộ, đảng viên có sai phạm nhưng chưa đến mức phải kỷ luật trong Đảng sang các đơn vị khác để có điều kiện sửa chữa khuyết điểm tốt hơn.

Năm là, cấp ủy các cấp cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cơ cấu ủy ban kiểm tra  khoa học, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, với lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Sáu là, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp gắn với công tác thanh tra, điều tra, tổ chức cán bộ; khẩn trương xây dựng trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc ban hành mới các quy chế làm việc, quy trình công tác cho phù hợp. Quan tâm làm tốt hơn nữa chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm cho cán bộ chuyên trách công tác KTGS để thu hút cán bộ giỏi, tâm huyết, năng lực./.

Tài liệu tham khảo:
1. Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
2. Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 30-QĐ/TW về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
3. Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
4. Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
5. Hướng dẫn số 431-HD/UBKT ngày 05/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương về thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương.

PGS.TS. Đinh Ngọc Giang (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)
Nguyễn Văn Duy (Tổng cục Chính trị Công an nhân dân)