Đảng ủy Học viện Học viện Hành chính Quốc gia tập trung tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 150 năm Ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2020)

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 17/4/2020, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã ban hành Kế hoạch số 1261-KH/ĐUHV về tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 150 năm Ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2020), với nội dung như sau:

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tới công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên của học viện nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao to lớn và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và V.I. Lênin đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân toàn thế giới và Việt Nam; khẳng định sự kiên định, vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn của cách mạng Việt Nam; góp phần tăng cường nhận thức sâu sắc và nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động toàn Học viện và học viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Bộ Nội vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của Học viện Hành chính Quốc gia, tạo không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ và của Học viện Hành chính Quốc gia.

4. Các cấp ủy đảng và các đoàn thể trong Học viện cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đạt được các mục đích tuyên truyền đã đề ra.

5. Việc tổ chức kỷ niệm phải được tiến hành phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện về phòng, chống dịch Covid-19.

THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Thời gian, nội dung tuyên truyền

a) Thời gian tuyên truyền:

Từ ngày ban hành Kế hoạch tới hết năm 2020, tập trung vào giai đoạn trước thời điểm Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

b) Nội dung tuyên truyền

– Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và V.I. Lênin, tập trung vào tuyên truyền những đóng góp của V.I. Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vai trò, ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đặc biệt là những đóng góp của Người vào việc xây dựng nền hành chính kiểu mới sau khi cách mạng giành thắng lợi.

– Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời, tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Thể hiện lòng tri ân của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

– Tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia; đề xuất các nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực quản lý nhà nước và các văn bản của Bộ Nội vụ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các quy định của Đảng về nêu gương của đảng viên.

– Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của đội ngũ viên chức, người lao động toàn Học viện,gắn với các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ở các cấp, các ngành từ trung ương tới cơ sở.

2. Hình thức tuyên truyền

– Tuyên truyền trên Tạp chí Quản lý nhà nước qua việc tăng cường đăng tải các thông tin, bài viết về các nội dung nêu tại phần II Kế hoạch này trên Tạp chí Quản lý nhà nước in và Tạp chí Quản lý nhà nước điện tử; thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở chính của Học viện.

– Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động và học viên trong toàn Học viện qua hoạt động sinh hoạt khoa học về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của V.I. Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; về vai trò, ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam; về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám – 1945 và giá trị đối với công cuộc cải cách hành chính ở nước ta hiện nay.

– Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đảng viên, nhất là vai trò của bí thư,cấp ủy các chi bộ trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai nội dung tuyên truyền tại Chi bộ mình.

– Các giảng viên tích cực và chủ động lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các bài giảng, các hoạt động chuyên môn khác của mình.

– Tuyên truyền thông qua tài liệu sinh hoạt Chi bộ và hoạt động sinh hoạt định kỳ tại các Chi bộ. Tổ chức các phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách.

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Tạp chí Quản lý nhà nước mở chuyên mục “Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 150 năm Ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2020)” trên Tạp chí điện tử từ nay đến hết tháng 6/2020; tập trung đặt bài của một số nhà khoa học có uy tín cho Tạp chí in số tháng 5/2020 và các số tiếp theo để tuyên truyền về các nội dung nêu tại Phần II của Kế hoạch này.

2. Giao Chi bộ Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự làm đầu mối, phối hợp với Chi bộ Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền hành chính cách mạng ở Việt Nam” trong tháng 5/2020.

3. Các Chi bộ thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt Chi bộ trong năm 2020; các Chi bộ khoa chuyên môn có kế hoạch lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các bài giảng cho phù hợp với chuyên môn của Khoa.

4. Giao văn phòng Đảng – Đoàn thể phối hợp với Văn phòng Học viện thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền “Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!”.

BBT