Độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 20/01/2021, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong Hướng dẫn nêu rõ, người muốn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 phải đáp ứng tiêu chuẩn về độ tuổi như sau:
Nguồn: daihoi13.dangcongsan.vn