Các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 của thành phố Thái Nguyên

(Quanlynhanuoc.vn) – 6 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, UBND thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; chủ động, tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 của UBND thành phố.

Sản xuất nông nghiệp ổn định; thu ngân sách đạt kết quả tốt; công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả cao; công tác thu hút vốn đầu tư các dự án ngoài ngân sách tiếp tục được đẩy mạnh, đã huy động, kêu gọi được các nhà đầu tư lớn quan tâm, nghiên cứu đầu tư các dự án phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; công tác quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được thực hiện tốt; công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực; công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh; công tác thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao được tổ chức với nhiều hình thức phong phú; quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng 11 đề án phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thành phố bảo đảm an toàn, theo đúng quy định.

Một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

Một là, chỉ đạo, rà soát, bổ sung các giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Trong đó, thu ngân sách đạt 2.341,6 tỷ đồng trở lên (trong đó: thuế phí đạt trên 896,6 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 1.445 tỷ đồng). Chi ngân sách thành phố đạt 2.580 tỷ đồng.

Hai là, hoàn thiện các đề án về phát triển kinh tế – xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XIX nhiệm kỳ 2021-– 2026 và xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án sau khi được phê duyệt; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020.

Ba là, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp bảo đảm kế hoạch thời vụ. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác kiểm soát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai các kế hoạch tập huấn chuẩn bị công tác phòng, chống lụt bão; kiểm tra, rà soát, bổ sung đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt bão.

Bốn là, triển khai đồng bộ các đồ án quy hoạch, các dự án khu dân cư, khu tái định cư phục vụ các dự án công trình trọng điểm và công tác thu ngân sách năm 2021. Tập trung kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tác hạng mục của Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Thái Nguyên” giai đoạn 2. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – vốn vay Ngân hàng Thế giới… và các dự án phát triển hạ tầng khu dân cư đô thị.

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, môi trường theo quy định của pháp luật.

Sáu là, tiếp tục đầu tư, trang bị cơ sở vật chất cho các nhà trường, bổ sung đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022.

Bảy là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyển đổi số. Triển khai, sử dụng, quản lý chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo đúng quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả “phòng họp không giấy”. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phục vụ nhiệm vụ công tác của các đơn vị trực thuộc thành phố. Thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Chính phủ. Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.