Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” cấp toàn quốc

(Quanlynhanuoc.vn) – Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số 8692/ĐA-BQP ngày 12/8/2019 của Bộ Quốc phòng về tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 -2023, ngày 07/6/2021, Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 1724/KH-BQP về tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. 

Cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trên phạm vi cả nước; gắn nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; góp phần động viên, khuyến khích cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hưởng ứng, tham gia xây dựng, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Biên đội tàu Cảnh sát biển tuần tra, thực thi pháp luật trên biển. Ảnh: Đức Hạnh.

Theo kế hoạch, Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, trên cơ sở bám sát định hướng thông tin tuyên truyền của Đảng, Nhà nước về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và quan điểm, mục tiêu Đề án số 8692/ĐA-BQP ngày 12/8/2019 của Bộ Quốc phòng về tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023. Nội dung thi có tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân, xoay quanh tìm hiểu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quá trình tổ chức Cuộc thi, sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm thu hút đông đảo công dân Việt Nam ở cả trong nước và nước ngoài tham gia, đảm bảo tính nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, đạt được mục đích đề ra.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng một tháng, bắt đầu từ 00h ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

Nguồn: canhsatbien.vn