Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đánh giá về mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020

(Quanlynhanuoc.vn) – Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam đã tổ chức Hội thảo báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2020.
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của Thừa Thiên Huế.

Năm 2020 là năm đầu tiên đánh giá chỉ số chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai khảo sát, thu thập, kiểm tra số liệu báo cáo để phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số qua hình thức trực tuyến.

Kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam năm 2020; đồng thời theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ/tỉnh để có giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới.

Đến nay, 12/63 tỉnh, thành phố đã ban hành nghị quyết chuyển đổi số, 50/92 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành chương trình, kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025.

Bảng xếp hạnh mức độ chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố năm 2020.

Kết quả xếp hạng DTI 2020 cho thấy, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số năm 2020 với giá trị đạt được là 0,4874. Đây cũng là địa phương xếp hạng nhất ở cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Các vị trí tiếp theo trong Top 10 tỉnh, thành phố lần lượt là Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Kiên Giang và Bắc Giang.

Báo cáo DTI năm 2020 được tổng hợp từ 4 nguồn thông tin dữ liệu, thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh theo 3 nhóm (các bộ cung cấp dịch vụ công, các bộ không cung cấp dịch vụ công và các tỉnh).

Thu Hương