Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) – Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân mới Nhân Dần, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” với gần 500 trang, là tập hợp hệ thống 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư, là sự kết tinh trí tuệ sâu sắc, có sự kế thừa qua nhiều nhiệm kỳ, của toàn Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, thể hiện ở tầm cao lý luận về những vấn đề cốt lõi, cơ bản về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuốn sách cũng chính là sự tổng kết toàn diện, sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, khẳng định mạnh mẽ và nhất quán về CNXH ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kế thừa và tiếp thu những tinh hoa của sự phát triển nhân loại. và cũng đã xác định rõ ràng con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với phát triển của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Cuốn sách chính là câu trả lời rất thuyết phục câu hỏi mà nhiều lần đồng chí Tổng Bí thư nêu ra cho giới lý luận chính trị Việt Nam: có hay không nền lý luận cách mạng Việt Nam, lý luận về chủ nghĩa xã hội Việt Nam? Nội dung của cuốn sách sẽ cho chúng ta câu trả lời rất rõ ràng: Chúng ta có CNXH Việt Nam, của Nhân dân Việt Nam, do con người Việt Nam xây dựng.

Qua mỗi bài viết, người đọc càng vững tin xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang hướng tới là một xã hội thật sự vì con người; phát triển kinh tế luôn đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thật sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân,…

Điều tạo nên sức hút của các bài viết, bài phát biểu được tập hợp trong cuốn sách này, đó là, mặc dù bàn về những vấn đề lý luận rộng, khó, phức tạp nhưng với cách trình bày dung dị, dễ hiểu, chắt lọc từ đời sống, lấy thực tiễn để thuyết phục, chứng minh. Do đó, từng bài viết, bài phát biểu đều có sức thuyết phục đặc biệt, trở thành tài liệu hết sức quan trọng phục vụ việc học tập, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam cho cán bộ, đảng viên.

Thuý Vân