Xây dựng Đảng về đạo đức

(Quanlynhanuoc.vn) – Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng”. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì thế, việc bồi dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược và là nội dung cơ bản, thiết yếu của công tác xây dựng Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng.

Đạo đức là yếu tố làm nên sức mạnh của Đảng và của dân tộc, tạo ra sự hấp dẫn cho Đảng đối với quần chúng và làm cho Đảng trở thành một Đảng chân chính, vĩ đại. Xây dựng Đảng về đạo đức là hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên về xây dựng, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức cách mạng với lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhấn mạnh chuẩn mực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; giáo dục rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng và thực hành đạo đức cách mạng.

Việc xây dựng Đảng về đạo đức được thực hiện hiệu quả sẽ tạo nền tảng mạnh mẽ cho xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ngược lại, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện tốt sẽ vừa tạo dựng uy tín, đạo đức cho Đảng, vừa hỗ trợ, tiếp sức cho các hoạt động lãnh đạo của Đảng tốt hơn. Phải xác định việc xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng cái nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng và là nguồn sức mạnh nội sinh của cách mạng, bảo đảm cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng là vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Từ năm 1930 đến nay, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới, nội dung công tác xây dựng Đảng từng bước được hoàn thiện và không ngừng phát triển. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay, nhất là việc các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng đạo đức, làm suy giảm sức mạnh của Đảng, ảnh hưởng đến tính đồng thuận xã hội, nguy cơ gây mất ổn định chính trị đang tiềm ẩn… Việc nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng về đạo đức cùng với các yếu tố chính trị, tư tưởng và tổ chức trở thành mục tiêu của công tác xây dựng Đảng, nhằm “làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc”.

Cuốn sách chuyên khảo: Xây dựng Đảng về đạo đức do TS. Nguyễn Văn Tuân (chủ biên) cùng nhóm tác giả soạn thảo được Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành năm 2020 có bố cục 3 chương, bao gồm nhiều nội dung, như: khái lược một số vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng về đạo đức (khái niệm, vai trò xây dựng Đảng về đạo đức; cơ sở và quá trình hình thành xây dựng Đảng về đạo đức; nội dung, nguyên tắc, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức); xây dựng Đảng về đạo đức trong bối cảnh hiện nay; tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng hiện nay.

Xây dựng Đảng về đạo đức đã trở thành một mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, cấp bách của công tác xây dựng Đảng trong những năm gần đây. Việc xây dựng Đảng về đạo đức có quan hệ biện chứng, chặt chẽ với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu cuốn sách tới Quý bạn đọc.

Hoàng Trang
Học viện Hành chính Quốc gia