Mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) Tạp chí Quản lý nhà nước bản tiếng Anh – State Management Review

(Quanlynhanuoc.vn) – Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng thông tin tới các nhà khoa học, cộng tác viên, bạn đọc về mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) cho ấn phẩm xuất bản Tạp chí Quản lý nhà nước bản tiếng Anh – State Management Review.