Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 06/7/2022, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Thứ trưởng: Triệu Văn Cường, Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại các điểm cầu ở địa phương có lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nội vụ 63 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong 6 tháng qua, toàn ngành Nội vụ đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức và cơ bản hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 đề ra. Bộ trưởng biểu dương toàn ngành đã rất nỗ lực, đổi mới, sáng tạo và tạo được những chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực, cụ thể: công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách; công tác sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy bên trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp gắn với hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, ngành Trung ương và địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với chương trình tổng thể cải cách hành chính; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước một cách đồng bộ, thống nhất trên tất cả các lĩnh vực của ngành, đã tạo được sự ổn định và phát triển rõ nét của ngành Nội vụ.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng lưu ý, toàn ngành Nội vụ còn nhiều khó khăn, tồn tại trước yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2022 còn phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi. Do đó, công việc 6 tháng cuối năm cũng như những năm tới của ngành Nội vụ còn rất lớn và nặng nề.

Đồng chí Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ.

Trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ và ngành Nội vụ đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và cụ thể của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trên tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đã tập trung tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện đầy đủ, toàn diện tất cả các mặt công tác thuộc lĩnh vực cả ngành Nội vụ với trách nhiệm cao, nỗ lực lớn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; đồng thời, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hàng loạt cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực thi chính sách, pháp luật.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ trong thời gian tới:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV; trình Chính phủ xem xét, ban hành 16 nghị định; ban hành theo thẩm quyền 15 thông tư thuộc lĩnh vực Nội vụ; trình cấp có thẩm quyền 31 đề án.

Hai là, tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực. Tham mưu, phối hợp hiệu quả về đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh phân cấp việc quản lý và giao biên chế công chức, viên chức cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy để gắn trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp trong việc sử dụng có hiệu quả biên chế được giao.

Điểm cầu trụ sở Bộ Nội vụ.

Ba là, tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định vị trí việc làm công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; đổi mới phương thức nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cho phù hợp với quản lý và trả lương theo vị trí việc làm.

Bốn là, nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của Quốc gia và từng địa phương (đến đơn vị hành chính cấp xã) phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Tập trung xử lý những bất cập phát sinh trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021; rà soát số đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện có đề nghị thành lập đơn vị hành chính đô thị để thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm thúc đẩy tốc độ đô thị hóa tại các địa phương; xây dựng và hoàn thiện Đề án: “Mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc cấp tỉnh”; “Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục tham mưu sửa đổi, bổ sung 3 nghị định về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và các quy định có liên quan về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách để vận hành chính quyền đô thị và chính quyền cơ sở hiệu quả cao.

Năm là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, giảm thủ tục, phiền hà và tăng sự hài lòng của Nhân dân; việc xây dựng Chính phủ số, trong đó tập trung là chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường làm việc và công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân của cơ quan hành chính nhà nước.

Sáu là, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2021 – 2025; hướng dẫn, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch tạo động lực thúc đẩy mọi người cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bảy là, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn, nắm tình hình tổ chức Đại hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027 và thực hiện tốt công tác đối ngoại tôn giáo; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp về đất đai liên quan đến tôn giáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, tạo thành “điểm nóng”; tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc tiêu biểu trong các tôn giáo.

Hình ảnh các điểm cầu trực tuyến.

Tám là, xây dựng và hoàn thiện quy định của pháp luật về văn thư – lưu trữ, đặc biệt là lưu trữ tài liệu điện tử làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ nhằm phát huy tốt giá trị của tài liệu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên, về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ.

Chín là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức.

Mười là, tổ chức tốt Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn về quản trị đất nước tốt, bảo đảm nâng cao vị trí, vai trò của Việt Nam đối với các nước ASEAN trong công tác tổ chức Hội nghị và ảnh hưởng của đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã báo cáo, chia sẻ những kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời, nêu lên một số khó khăn, đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2022.

Tin, ảnh: Xuân Phú