Thành phố Hồ Chí Minh đạt được kết quả tích cực trong chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 08/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021 (Báo cáo DTI 2021). Báo cáo DTI 2021 với chủ đề: “Chuyển đổi số từng bước trưởng thành qua việc triển khai công nghệ phòng, chống dịch bệnh”. DTI 2021 được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 22/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án: “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của quốc gia”.

DTI 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấu trúc theo 3 trụ cột (pillar) là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, bao gồm thông tin chung (để cung cấp các thông tin tổng quan về tỉnh nhưng không dùng để đánh giá) và chỉ số đánh giá gồm 9 chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần. 9 chỉ số chính được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 6 chỉ số chính: nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, đô thị thông minh (không tính điểm vào DTI 2021); nhóm chỉ số về hoạt động gồm 3 chỉ số chính: hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số.

Theo đó 9 chỉ số chính để đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2021 (DTI 2021) của TP. Hồ Chí Minh như sau:

Theo kết quả công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông thì DTI 2021 của TP. Hồ Chí Minh đã tăng thêm 2 bậc so với năm 2020, vượt lên xếp thứ 3 trên toàn quốc (trong 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước thì TP. Hồ Chí Minh xếp sau TP. Đà Nẵng, Thừa – Thiên Huế; xếp trước Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bình Phước, Bắc Giang). Trong đó, TP. Hồ Chí Minh có hai chỉ số đứng đầu cả nước là chỉ số hạ tầng số (0,7543) và chỉ số hoạt động kinh tế số (0,5340).

Theo Báo cáo DTI 2021 thì TP. Hồ Chí Minh cũng xếp hạng cao khi xếp hạng các trụ cột của chuyển đổi số. Theo đó, xếp hạng các trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của TP. Hồ Chí Minh nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Có được kết quả tích cực như trên thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của TP. Hồ Chí Minh mặc dù trong bối cảnh năm 2021 còn nhiều khó khăn do tác động đại dịch Covid-19. Điều đó thể hiện qua việc từ rất sớm, ngay sau đúng một tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số của TP. Hồ Chí Minh”.

TP. Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước công bố Chương trình chuyển đổi số. Chương trình chuyển đổi số của TP. Hồ Chí Minh được xây dựng dựa trên Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Đề án xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh đưa ra tầm nhìn, mục tiêu chuyển đổi số  đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số.

Với những kết quả tích cực của DTI 2021, năm 2022 với mục tiêu thực hiện nhanh, hiệu quả việc chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền số gắn kết với xây dựng thành phố trở thành thành phố thông minh… TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

Phương Truyền